Системний аналіз феномена життєтворчості особистості

Вадим Ямницький

Анотація


Стаття присвячена визначенню психологічної сутності категоріального поняття “життєтворчість”, а також здійсненню системного аналізу життєтворчості як явища за методом якісних структур. Обґрунтована авторська теоретична модель цілісності життєтворчості у вигляді матриці за парметрами “адаптація – дезадаптація”, “активність – пасивність”, “творчість – стагнація”, “рефлексія-плюс – рефлексія-мінус” . На основі цього визначений континуум психологічних проявів життєтворчості особистості; зокрема, доведено, що її феноменологія охоплює широкий проблемний простір, який має принаймні три виміри – потенційний (кризи особистості), актуальний (процес життєтворення), граничний (метадіяльнісний рівень активності, інобуття).

The article is devoted to the definition of a psychological essence of categorical notion “life creation” and the system analysis of life creation as a phenomenon according to the method of valuable structures. The author’s theoretical model of the entireness of life creation as a matrix with the parameters “adaptation – disadaptation”, “activity – passivity”, “creativity – stagnation”, “reflex+ – reflex–“ has been declared.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Агафонов А.Г. Человек как смысловая модель мира. – М., 2000. – 335 с.

Волянюк Н.Ю. Генетическая онтология субъекта деятельности // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2002. – № 23. – С. 58–66.

Ганзен В.А. Системные описания в психологии. – Л.: ЛГУ, 1984. – 176 с.

Іванцев Л.І. Становлення особистості майбутнього вчителя як суб’єкта життєтворчості: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2003. – 18 с.

Калинаускас И. Наедине с миром. – СПб., 2000. – 300 с.

Колесников Є.П. Психологія дії, що організує життя: Автореферат дис… канд. психол. наук: 19.00.01. – Одеса, 2003. – 22 с.

Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод. посібник: У 2 ч. / Ред. рада: В.М. Доній, Г.М. Несен, Л.В. Сохань, І.Г. Єрмаков та ін. – К., 1997. – Ч.1: Теорія і технологія життєтворчості. – 392 с.

Степанов С.Ю. Рефлексивная практика творческого развития человека и организаций. – М., 2000. – 240 с.

Сухоруков А.С. Жизнетворчество личности в динамике ее смысловой системы. – Автореферат дисс… канд. психол. наук. – М., 1997. – 24 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)