ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЧАСОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Іван Данилюк, Володимир Абрамов

Анотація


Теоретично розроблено та емпірично веріфіковано модель впливу часової орієнтації особистості на ко-пінг-поведінку через опосередкування когнітивним оцінюванням складної життєвої ситуації. Часова орієнтація розглянута як властивість особистості, котра діє на емоційно-оцінкові характеристики образу часової зони та стимулює поведінкові прояви. Емоційно-оцінювальні аспекти часової орієнтації відображають сприйняття часових зон і визначають поводження особи, а її поведінкові аспекти - ставлення та долучення до активностей, які актуалізують у свідомості образ певної часової зони. Вивчено структурні зв’язки аспектів часової орієнтації. Передусім встановлено, що орієнтація на минуле є найбільш цілісним явищем, тоді як майбутнє і теперішнє пов ’язані оцінкою динамічності та емоційно-інтелектуального задіяння до цих часових зон; водночас не встановлені зв’язки між аспектами орієнтації на теперішнє, оцінка якого зумовлюється не гедонізмом, а досягненням цілей майбутнього. Доведено, що когнітивне оцінювання спричинене часовою орієнтацією особистості і визначає її копінг-поведінку, причому орієнтація на минуле детермінує переважно емоційні, а орієнтація на теперішнє і на майбутнє - інструментальні характеристики оцінкових зусиль у складних життєвих ситуаціях.

 

Theoretically developed and empirically verified model of the impact of time orientation on coping behavior through the mediation of appraisal of difficult life situation. Time orientation is considered as individual characteristic, which alters emotional attitude to time frames and determines behavior. Emotional-evaluative aspects of time orientation reflect the perception of time frames. Behavioral aspects are the attitude to and involvement in activities that actualize in the mind the image of a particular time zone. Structure of aspects of time orientation is analyzed.
Past time orientation is the most holistic phenomenon. Attitudes to future and present are interconnected by evaluation of dynamics and emotional and intellectual involvement in these time frames. Aspects of present time orientation do not correlate. Its evaluation is determined by the process of achievement of future goals. Appraisal of difficult life situation is analyzed as determined by time orientation and influencing the choice of coping strategies. Past time orientation determines mainly emotional (significance of the situation, the high cost of resources, concerns, experiencing strong emotions), present and the future - instrumental characteristics (its accountability, awareness of the need for rapid response, difficulty in decision-making and predicting situation outcomes) of appraisal of difficult life situations. Factors of appraisal such as situation accountability, understanding the impact on future, complexity of decision-making predict the choice of problem-oriented strategies. Predictors of choice of emotion-oriented strategies are the complexity of decisionmaking, the difficulty of forecasting and incomprehensiveness of situation. Determinants of the choice of avoidance strategies are controllability of situation and complexity of decision-making.


Ключові слова


личность; временная ориентация; копинг-поведение; когнитивное оценивание; трудная жизненная ситуация

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Абульханова К.А. Время личности и время жизни / К.А. Абульханова, Т.Н. Березина. - СПб.: Алетейя, 2001. - 304 с.

Битюцкая Е.В. Феномен когнитивного оценивания трудной жизненной ситуации / Е.В. Битюцкая // Психология совладающего поведения: материалы II Меж-дунар. науч.-практ. конф., Кострома, 23-25 сент. 2010 г.: в 2 т. - Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. -Т. 2. - С. 12-14.

Болотова А.К. Человек и время в ситуациях выбора совладающего поведения / А.К. Болотова, М.Р. Хачатурова // Культурно-историческая психология. -2012. - №1. - С. 69-76.

Головаха Е.И. Психологическое время личности / Е.И. Головаха, A.A. Кроник. - М.: Смысл, 2008. - 267 с.

Маленова А.Ю. Особенности совладающего поведения личности в ситуациях оценивания / А.Ю. Маленова // Психология совладающего поведения : материалы Междунар.науч.-практ. конф. - Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2007. - C. 210-213.

Осин Е.Н. Возрастная динамика временной перспективы (на материале российских женщин) / Е.Н. Осин, Е.А. Орел // Перспективные направления психологической науки. - М.: Издат. дом НИУ ВШЭ, 2012. -C. 85-103.

Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : монографія / Н.В. Родіна; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, каф. соц. та приклад. психології. - Одеса: Вид. Букаєв Вадим Вікторович, 2011. - 364 с.

Сеник О. Адаптація опитувальника часової перспективи особистості Ф. Зімбардо (ZTPI) / Оксана Сеник // Соціальна психологя. - 2012. - № 1-2 (51-52). -С. 153-168.

Сырцова А. Возрастная динамика временных ориентаций личности / А. Сырцова, О.В. Митина // Вопросы психологии. - 2008. - № 2. - С. 41-54.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т.М. Титаренко. - K.: ДП спец. вид-во “Либідь”, 2003. - 376 с.

Epel E.S. Escaping homelessness: The influences of self-efficacy and time perspective on coping with homelessness / E.S. Epel, A. Bandura, P.G. Zimbardo // Journal of Applied Social Psychology. - 1999. - № 29. - P. 575-596.

Zimbardo P. The Time Paradox: The New Psychology of Time That Will Change Your Life / P.G. Zimbardo, J.N. Boyd. - New York : Free Press, 2008. - 380 p.

Abul’hanova K.A. Vrjemja lichnosti i vrjemja zhizni / K.A. Abul’hanova, T.N. Bjerjezina. - SPb.: Aljetjejja, 2001.

- 304 s.

Bitjuckaja E.V. Fjenomjen kognitivnogo ocjenivanija trudnoj zhiznjennoj situacii / E.V. Bitjuckaja // Psihologija sovladajuschjego povjedjenija: matjerialy II Mjezhdunar. nauch.-prakt. konf., Kostroma, 23-25 sjent. 2010 g.: v 2 t. - Kostroma: KGU im. N.A. Njekrasova, 2010. - T. 2. - S. 12-14.

Bolotova A.K. Chjelovjek i vrjemja v situacijah vybora sovladajuschjego povjedjenija / A.K. Bolotova, M.R. Hachaturova // Kul’turno-istorichjeskaja psihologija. -

- №1. - S. 69-76.

Golovaha E.I. Psihologichjeskoje vrjemja lichnosti / E.I. Golovaha, A.A. Kronik. - M.: Smysl, 2008. - 267 s.

Maljenova A.J. Osobjennosti sovladajuschjego povjedjenija lichnosti v situacijah ocjenivanija / A.J. Maljenova // Psihologija sovladajuschjego povjedjenija : matjerialy Mjezhdunar.nauch.-prakt. konf. - Kostroma: KGU im. N.A. Njekrasova, 2007. - C. 210-213.

Osin E.N. Vozrastnaja dinamika vrjemjennoj pjersp-jektivy (na matjerialje rossijskih zhjenschin) / E.N. Osin, E.A. Orjel // Pjerspjektivnyje napravljenija psihologichjes-koj nauki. - M.: Izdat. dom NIU VSE, 2012. - C. 85-103.

Rodma N.V. Psihologj kopmg-povjedmki: sistjemnje modjeljuvannja : monografija / N.V. Rodma; Odjes. nac. un-t іш. 1.1. Mjechnikova, In-t matjematiki, jekonomіki ta mjehamki, kaf. soc. ta priklad. psihologu. - Odjesa: Vid. Bukaev Vadim Vіktorovich, 2011. - 364 s.

Senyk O. Adaptarija opytuval’nyka chasovoyi perspekty-vy osobystosti F. Zmbardo (ZTPI) / Oxana Senyk // So-rial’na psyhologja. - 2012. - № 1-2 (51-52). - S. 153-168.

Syrcova A. Vozrastnaja dinamika vrjemjennyh orijen-tacij lichnosti / A. Syrcova, O.V. Mitina // Voprosy psiho-logii. - 2008. - № 2. - S. 41-54.

Tytarenko T.M. Zhytyevyi svk osobystostі: u mezhah і za mezhamy budennostі / T.M. Tytarjenko. - K.: DP spjec. vid-vo “Libіd’”, 2003. - 376 s.

Jepel J.S. Jescaping homelessness: The influences of self-efficacy and time perspective on coping with homelessness / Je.S. Jepel, A. Bandura, P.G. Zimbardo // Journal of Applied Social Psychology. - 1999. - № 29. - P. 575-596.

Zimbardo P. The Time Paradox: The New Psychology of Time That Will Change Your Life / P.G. Zimbardo, J.N. Boyd. - New York : Free Press, 2008. - 380 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)