СОЦІЕМА ЯК ЕВРИСТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ЗАГАЛЬНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук

Анотація


Понятійно-категорійне збагачення сучасної соціологічної теорії, а відтак й істотне розширення її пояснювальних і прогностичних можливостей, головно пов’язано з опрацюванням нових концептів та епістем, що на сьогодні освоєні філософською методологією, а також актуалізовані у форматі упредметнення соціальної філософії. У зв’язку із цим доведено, що концепт “соціема” схарактеризовує ідеальне узмістовлення соціальної події як специфічної одиничної наявності соціального, тобто як значеннєво-смислового комплексу, що теоретично співвідносний з актом спостереження як емпіричною єдністю даних певного моменту буття, до якого закономірно входить здійснення низки людських діянь у просторі та часі. На теоретичному і методологічному рівнях пошукування обгрунтовано соціему не лише як смислоформу соціальної події, а й як один із засадничих і воднораз евристичних кон-центів, що істотно оновлює логіко-змістову цілісність соціологічної теорії та ієрархічно організовує її багатий матеріал.

Ключові слова


соціальне; соціальна філософія; загальна соціологічна теорія; предмет соціологи; соціальна теорія; теоретична соціологія; соціема; концепт; гетерологія; суспільство; соціальна подія; подієві акти; сингулярність; методологування; соціемний зв’язок подій

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Абушенко В.Л., Кацук Н.Л. Концепт / В.Л. Абу-шенко, Н.Л. Кацук // Новейший философский словарь / сост. и гл. науч. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., ис-правл]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 503-504.

Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: [курс лекцій] / В.П. Андрущенко, М.І. Михальченко. - К.: Вид-во “Генеза”, 1996. - 368 с.

Аскольдов С.А. Концепт и слово. Русская словесность: Антропология / С.А. Аскольдов. - М., 1997. -312 с.

Бабайцев А.Ю. СМД-методология / А.Ю. Бабай-цев // Новейший философский словарь / сост. и гл. науч. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., исправл]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 923-926.

Батай Ж. Проклятая часть: [авторский сб.: “Теория религии”, “Проклятая часть: Опыт общей экономики”, “Границы полезного: Отрытки из неоконченного варианта “Проклятой части””, “Суверенность”, “Эротика”] / Жорж Батай; сост., предисл. С. Зенкин, комментарии Е. Гальцовой. - М.: Ладомир, 2006. -742 с.

Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого / Н.А. Бердяев; сост. и вступ. ст. В.Н. Ко-люжного. - М.: ООО “Изд-во АСТ”; Харьков “Фолио”, 2003. - 620 с.

Вітакультурний млин: методологічний альманах. - 2005-2011. - Модулі 1-14.

Гавриленко І.М. Соціологія: [навч. посібник] / Іван Миколайович Г авриленко. - К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2000. - Кн. 1. Соціальна статика. - 336 с.; Кн. 2. Соціальна динаміка. - 464 с.

Георгий Петрович Щедровицкий / Г.П. Щедро-вицкий; [под ред. П.Г. Щедровицкого, В.Л. Даниловой]. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОсСпЭН), 2010. - 600 с.: ил. - (Философия России второй половины ХХ в.).

Гіденс Е. Соціологія / Ентоні Гіденс; пер. з англ.

В. Шовкун, А. Олійник; наук. ред. О. Іващенко. - К.: Основи, 1999. - 726 с.

Гладршев С.А. Как выжить в толпе и остаться самим собой / С.А. Гладышев. - Ростов на Дону: Феникс, 2004. - 384 с.

Григорьев А.А. Концепт и его лингвокультуро-

логические составляющие / А.А. Григорьев // Вопросы философии. - 2006. - №3. - С. 64-76.

Делёз Ж. Л огика смысла / Жиль Делёз; пер. с фр. Я.И. Свирский. - М.: Раритет; Екатеринбург: Деловая кн., 1998. - Переизд.: М.: Академический проект, 2010. - 480 с.

Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Жиль Делёз, Феликс Гваттари; пер. с фр. и послесл. Д.Кралечкина; науч. ред. В.Кузнецов. -Екатеринбург: У-Фактория, 2007. - 670 с.

Делёз Ж., Гваттари Ф. Перцепт, аффект и концепт // Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? : пер. с фр. и послесл. С.Н. Зенкина. - М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. - С. 207-255.

Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Ж. Делёз, Ф. Гваттари. - М., 1998. - 286 с.

Зиммель Г. Проблема исторического времени / Георг Зиммель; пер. А.М. Руткевича // Зиммель Г. Избранное. - Т.1. Философия культуры. - М.: Юристь,

- С. 517-529.

ИльинИ.П. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм / И.П. Ильин. - М., 2009. - 324 с.

Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых понятий / М.В. Ильин. - М.: РОССПЭН,

- 432 с.

Карсавин Л.П. Философия истории / Л.П. Карсавин. - СПб.: Комплект, 1993. - 350 с.

Кемеров В.Е. Идиографический и номотетичес-кий методы / В.Е. Кемеров // Социальная философия: Словарь / сост. и ред. В.Е. Кемеров, Т.Х. Керимов. -М.: Академический Проект, 2003. - С. 166-167.

Керимов Т.Х. Поэтика времени / Т.Х. Керимов. - М.: Академический Проект, 2005. - 183 с.

Керимов Т.Х. Гетерология / Т.Х. Керимов // Социальная философия: Словарь / сост. и ред. В.Е. Ке-меров, Т.Х. Керимов. - М.: Академический Проект, 2003. - С. 90-96.

Керимов Т.Х. Социальная геронтология: методология и теория исследования: дис д-ра философских наук: 09.00.11 / Керимов Тапдых Хафизович. - Екатеринбург, 1999. - 256 с.

Керимов Т.Х. Социальная теория / Т.Х. Керимов // Социальная философия: Словарь / сост. и ред. В.Е. Ке-меров, Т.Х. Керимов. - М.: Академический Проект, 2003. - С. 416-417.

Керимов Т.Х. Социэма / Т.Х. Керимов // Социальная философия: Словарь / сост. и ред. В.Е. Кемеров, Т.Х. Керимов. - М.: Академический Проект, 2003. -С. 417-418.

Котелевский Д.В. Сингулярность / Д.В. Ко-телевский // Социальная философия: Словарь / сост. и ред. В.Е. Кемеров, Т.Х. Керимов. - М.: Академический Проект, 2003. - С. 407-409.

Кравец A.C. Теория смысла Ж. Делёза: pro и contra / А.С. Кравец // Логос. - 2005. - №4. - С. 227-258.

ЛукашевичМ.П., Туленков М.В, Яковенко Ю.І. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій: [підручник]. - К.: Каравела, 2008. - 544 с.

Мельникова Л.Л. “Логика смысла”... сочинение Делёза / Л.Л. Мельникова // Постмодернизм: Энциклопедия / сост. и науч. ред. А.А. Грицанов, М.А. Можейко. - Мн.: Интерпрессервис; Кн. Дом, 2001. - С. 424-425.

Неретина С.С. Концептуализм Абеляра / С.С. Не-ретина. - М.: Гнозис, 1994. - 192 с.

а. Подорага В. Словарь аналитической антропологии / В. Подорога // Логос - 1999. - №2. - С. 30-37.

Рыклин М.К. Делёз / М.К. Рыклин // Современная западная философия: Словарь / сост. Малахов В.С., Филатов В.П. - М.: Политиздат, 1991. - С. 88-89.

Смелзер Н. Социология: [пер. с англ.] / Нейл Смелзер. - М.: Феникс, 1994. - б88 с.

Соціологія: терміни, поняття, персоналії: [навч. слов-ник-довідник]; укладачі: В.М. Піча, Ю.В. Піча, Н.М. Хома та ін.; за заг. ред. В.М. Пічі. - 2-е вид., стереот. -Львів: “Новий Світ-2000”, 2004. - 480 с.

Степанов С.Ю. Конструкты. Словарь русской культуры. Опыт исследования / С.Ю. Степанов. - М.: Язык русской культуры, 1997. - 235 с.

Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии: пер. с англ. / А.Н. Уайтхед; общ. ред. и вступ. ст. М.А. Киселя. - М.: Прогресс, 1990. - 717 с.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: [монографія] / А.В. Фурман. - Тернопіль-Ялта: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А.В. Методологічне обґрунтування ба-гаторівневості парадигмальних досліджень у соціальній психології / А.В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - №4. - С. 78-125.

Фурман А.В. Модульно-розвивальна організація миследіяльності - схема професійного методологування / А.В, Фурман // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 40-69.

Фурман А.В. Об’єкт-миследіяльнісна сфера віта-культурної методології: постановка проблеми / А.В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2010. - Модуль 12.

- С. 4-8.

Фурман А.В. Принцип “чотирьох К” у контексті професійного методологування / А.В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2007. - Модуль 5. - С. 4-14.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності / А.В. Фурман. - 2-е наук. вид. - Тернопіль: НДІ МЕВО, 2010. - 196 с.

Фурман А.В. Рівні та критерії методологування у професійному здійсненні науково-дослідної діяльності / А.В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2005. -Модуль 1. - С. 5-13.

Фурман А.В. Типологічний підхід у системі професійного методологування / А.В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2006. - №2. - С. 78-92.

Фурман А.В, Шандрук С.К. Соціема як концепт сучасної соціологічної теорії / А.В. Фурман, С.К. Шандрук // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. - Випуск 18. - Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. - С. 60-64.

ЩедровицкийГ.П. Избранные труды / Георгий Петрович Щедровицкий; [ред.-сост. А.А. Пископпель, Л.П. Щедровицкий]. - М.: Шк. культ. политики, 1995.

- 760 с.

Щедровицький Г. Схема миследіяльності - системно-структурна будова, значення і зміст / Георгій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. -С. 29-39.

Яковенко Ю. Сощолоыя в Украшк чи е поступ уперед? / Юрш Яковенко // Психолоыя i суспшьство. -2012. - №4. - С. 126-139.

Яковенко Ю., Яковенко А. 1дентифжащя громадсько! думки в контекст сощально! ешстемологи / Юрш Яковенко, Алла Яковенко // Психолоыя i сустльство. - 2013. - №1. - С. 48-56.

Яковенко Ю., Яковенко А. Рефлексы етстемо-лопчних засад сучасно! соцюлоги / Юрш Яковенко, Алла Яковенко // Психолоыя i сустльство. - 2010. -№2. - С. 7-18.

Яковенко Ю.1. Методолоычна невизначешсть в епоху постмодерну (з роботи I Конгресу Сощолоычно! асощацц Украши) / Юрш Яковенко // Психолоыя i сустльство. - 2010. - №1. - С. 200-204.

Янчук В. А. Введение в современную социальную психологию: [учеб. пособие для вузов] / Владимир Александрович Янчук. - Мн.: АСААР, 2005. - 768 с.

Ярошовець В.1. Методологчна рефлекс!я кторико-фшософського процесу / Володимир Ярошовець // Пси-хологы i суспшьство. - 2010. - №1. - С. 65-86.

Ярошовець В.1. Фiлософiя як iсторiя фшософц / Володимир Ярошовець // Психолоыя i суспшьство. -2012. - №1. - С. 36-46.

Deleuze G. Logique du sens (Paris: Minuit); tr. as The Logic of Sense, by Mark Lester with Charles Stivale. - New York: Columbia University Press, 1990.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)