САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ У ВНЗ

Оксана Гомотюк, Світлана Турлюк

Анотація


У статті розкривається сутність поняття “самостійна робота” в контексті професійної підготовки студентів навчальних закладів ІІ-ІУ рівнів акредитації. Запропоновано класифікацію, окреслено функції та завдання самостійної роботи студентів як способу здійснення освітньої діяльності. Встановлено логіко-змістові зв’язки між коледжем та університетом як важлива умова продовження навчання і самоосвіти молоді.

Ключові слова


самостійна робота; студент; навчальний процес

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гончаренко С. Методика як наука // Неперервна педагогічна освіта :теорія і практика. - 2001. - Вип. І.

- С. 86-95.

Державна національна програма “Освіта” (Україна хХі століття). - К., 1994. - 62 с.

Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. - М.: Гос. уч.-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР, І961. - 239 с.

Козаков В.А. Самостоятельная работа студента и ее информационно-методическое обеспечение: Уч. пос.

- К.: Вища школа, 1990. - 112 с.

Кондрашова Л.В., Буряк ВК, Гапоненко Л.А. Индивидуальная работа студентов по педагогике. - Кр. Рог : КГПУ, 1995. - 155 с.

Національна Доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. - К.: Шкільний світ, 2001. - 24 с.

Організація самостійної роботи студентів / За заг. ред. В.М. Король, В.П. Мусієнко, Н.Т. Токової. - Черкаси: Вид-во ЧДУ, 2003. - 216 с.

Пидкасистый П.И. Сущностная характеристика познавательной деятельности // Вестник высшей школы. - 1985. - №9. - С. 35-39.

Положення про організацію навчального процесу у вищихнавчальнихзакладах: Наказ Міністерства освіти України від 2 червня1993 року №161.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)