СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ-СИРІТ У ВНЗ: СОЦІОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ

Віктор Кузьмін

Анотація


Статтю присвячено розгляду процесу соціалізації студентів-сиріт у ВНЗ України, проаналізовано офіційну статистику, основні соціально-психологічні та фізіологічні особливості студентів-сиріт як окремої групи соціалізації; запропоновані можливі шляхи поліпшення процесів усуспільнення студентів-сиріт в умовах реформування національної вищої школи.


Ключові слова


соціалізація; студент-сирота; ВНЗ; проблеми адаптації; соціально-психологічна робота

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Реалізація права дитини на виховання у сім’ї. Державна тематична доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2008 року; Ред. кол.: Ю.О. Павленко та ін.; Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді. - K., 2009. - 209 с.

Щорічна державна доповідь про становище молоді в Україні “Студентська молодь України: сучасний вимір”. - K., 2009. - 164 с.

Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі: Наук. зб. / Редкол.:

A.І. Кудряченко (відп. ред.) та ін. - K.: МАУП, 2004. -336 с.

Національний звіт “Зведена III та IV періодична національна доповідь про реалізацію Україною положень Конвенції про права дитини”. - K.: Державний ін-т розвитку сім’ї та молоді, 2007. - 181 с.

Проблеми соціалізації сиріт у вищій школі: шляхи вирішення: збірник тез доповідей IX Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [“Соціологія у (пост)сучасності”], (Харків, 14-16 квітня 2011 р.) / ХНУ імені В.Н. Каразіна. -Харків, 2011. - 217 с.

Пірог Л.А. Взаємозв’язок між соціальним захистом і соціалізацією підлітків//Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи / за заг. ред. канд. пед. наук, доцента Васильєва В.В. - Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2003. - С. 36-41.

ЛисовскийВ.Т. Совецкое студенчество: социологические очерки: Науч.-попул. изд. - М.: Высш. школа, 1990. - 304 с.

Панок В.Г. Основи практичної психології: Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.Г. Панок, Т.М. Ти-таренко, Н.В. Чепелєва та ін. - 2 вид., стер. - K.: Либідь, 2001. - 536 с.

Прихожан А.М. Толстых H.H. Психология сиротства. - 2-е изд. -СПб, 2005. - 400 с.

Стан здоров’я як один із чинників соціалізації студентів-сиріт: Матеріали конференції “Сучасні аспекти медицини і фармації-2011”, (Запоріжжя, 12-13 травня 2011 р.) / ЗдМу. - Запоріжжя. - 2011. - 201с.

Опіка над дітьми: сім’я і держава. Вплив інститу-ційної форми виховання на розвиток дітей (моніторин-говий звіт) / Річард ^ртер. - K.: Логос, 2005. - 88 с.

Якість життя населення пострадянських країн у соціологічному вимірі: колективна монографія / [В.С. Ба-кіров, В.Н. Ніколаєвський, О.І. Юзілов та ін.] / за ред. B.С. Бакірова. - Х.: ХНУ імені В.Н. ^разіна, 2008. -216 с.

Бацман О.С. “Пільговики” у вищому навчальному закладі: постановка проблеми / Бацман О.С. // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. - 2010. - №4. - С. 267-272.

Панок В.Г, Острова В.Д. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти). - К.: “Освіта України”, 2010. - 230 с.

Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь/ за заг. ред. В.М. Гейця [та ін.]. - К.: НВЦ НБУВ, 2009. - 687 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)