ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВІРИ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Вікторія Кравченко

Анотація


Стаття присвячена вивченню довіри як соціально-психологічного феномену. В ній розкриваються особливості дослідження довіри та недовіри у вітчизняній і зарубіжній психологічній науці. Увагу звернено на взаємозв’язок довіри з іншими психологічними явищами. Розкрита сутність довіри до себе, довіри до інших та довіри до світу як складових довірливого ставлення і водночас довірливості як особистішої риси людини.

Ключові слова


особистість; довіра; недовіра; навіювання; установка особистості у ставленні до себеі до світу

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Донцов А.И. Психология коллектива. Методологические проблемы исследования: Учеб. пособие / Донцов А.И. - М.: Изд-во Москов. ун-та, 1984. - 208 с.

Єрмакова Н.О. Дослідження довіри до себе у студентів юнацького віку / Н.О. Єрмакова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - Серія № 12. Психологія. Збірник наукових праць. Вип. 3 (27). - K.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. - С. 91-101.

Казмиренко В.П. Социальная психология организаций: Монография / Казмиренко В.П. - K.: МЗУУП, 1993. - 384 с.

Карпенко 3. С. Аксіопсихологія осо бистосіі / Карпенко З.С. - K.: ТОВ “Міжнарод. фінансова агенція”, 1998. - 216 с.

Кон И.С. Дружба / Кон И.С. - СПб.: Питер, 2005. - 330 с.

Кондратьев М.Ю. Слагаемые авторитета / Кондратьев М.Ю. - М.: Знание, 1988. - 80 с.

Кроник А. А. Психология человеческих отношений / Кроник А.А., Кроник Е.А. - Дубна: Изд. центр “Феникс”, Изд-во “Когито-Центр”, 1998. - 224 с.

Куликов В.Н. Психология внушения: Учебное пособие / Куликов В.Н., - Иваново, 1987. - 80 с.

Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості / Максименко С.Д. - К.: Вид. ТОВ “КММ”, 2006. - 240 с.

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Абрахам Маслоу. - М.: Смысл, 1999. - 425 с.

Міщиха Л.П. Психологія творчості: Навч. пос. / Мі-щиха Л.П. - Івано-Франківськ: Г остинець, 2007. - 448 с.

Москаленко В. В. Соціальна психологія: Підручник / Москаленко В.В. - Київ: Центр навч. літ., 2005. - 624 с.

Москалець В.П. Психологія релігії: Посібник / Москалець В.П. - К.: Академвидав, 2004. - 240 с.

Перлз Ф. Внутри и вне помойного ведра / Ф. Перлз, П. Гудмен, Р. Хефферлин // Практикум по гештальт-терапии. - СПб., 1995. - 287 с.

Пірен М.І. Основи етнопсихології: Підручник / Пірен М.І. - К, 1998. - 436 с.

Поршнев Б.Ф. Контрсуггестия и история: элементарное социально-психологическое явление и его трансформация в развитии человечества / Б.Ф. Поршнев // История и психология. - М., 1971. - С. 7-35.

Психологія життєвої кризи / [ред. Т.М. Тита-ренко]. - К.: Агропромвидав України, 1998. - 348 с.

Роджерс К. Вчитися бути вільним / Карл Роджерс // Гуманістична психологія: [антологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів: у 3-х т. / упоряд. й наук. ред Р. Трач, Г. Балл]. - К.: Університетське вид-во “Пульсари”, 2001. - Т.1: Гуманістичні підходи в західній психології ХХ ст. - 252 с.

Семиченко В.А. Психологія особистості / Семи-ченко В.А. - К.: Видавець Ешке О.М., 2001. - 427 с.

Скрипкина Т.П. Психология доверия: [учеб. пос. для высш. пед. учеб. заведений] / Т.П. Скрипкина. -М.: Изд. дом “Академия”, 2000. - 264 с.

Социальная психология: [учеб. пос. для студ. высш. учеб. заведений / ред. А.Н Сухов, А.А. Деркач]. - М: Изд. центр “Академия”, 2001. - 600 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла / Виктор Франкл. - М.: Прогресс, 1995. - 368 с.

Фрейд 3. Психология бессознательного / Зигмунд Фрейд. - М.: Просвещение, 1990. - 447 с.

Хараш А.У. Руководитель, его личность и деятельность / Хараш А.У. - М.: Знание, 1981. - 64 с.

Хьелл Л. Теории личности / Хьелл Л., Зиглер Д. -СПб.: Питер, 2001. - 608 с.

Шостром Э. Анти-Карнеги, или человек-манипулятор / Эрик Шостром. - Минск, 1992. - 167 с.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Эрик Эриксон. - М.: Прогресс, 1996. - 344 с.

Юнг К.Г. Бог и бессознательное / Юнг К.Г. - М.: Олимп, ООО “Издательство АСТ-ЛТД”, 1998. - 480 с.

Deutsh M. The resolution of conflict: constructive and destructive processes / Deutsh M. - New Haven and London, 1973.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)