ДУХ УКРАЇНИ В ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Володимир Паучок, Надія Гнасевич

Анотація


На основі зіставлення ідеологічного дискурсу щодо Шевченкових текстів з процесами творення української нації в її державних й культурних аспектах подано інтерпретацію деяких фрагментів “Кобзаря” з погляду розкриття в них духу України, включаючи смислообрії національної символіки.

Встановлено, що має місце активізуючий вплив Шевченкових текстів на процеси творення українського світорозуміння. Сформульовано висновки щодо збереження можливості його психокультурного розвитку.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Возняк Т. Буття і деякі аспекти мови та мислення // Записки НТШ. - Т. ССХХІХ. - Львів, 1995. - С. 452-250.

Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: у 12 т. / Редкол.: Є.П. Кирилюк та ін. - К.: Наукова думка, 1989.

Забужко О.С. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу. - К.: Абрис, 1997. - 144 с.

Довгич В. Українська ідея в політичній теорії і публіцистиці Драгоманова // Індо-Європа. - 1992. - №1. - С. 82-88.

Ісаєвич Я. Минуле, сучасне і майбутнє народу: проблема спадкоємності української культури у творчості Шевченка // Записки НТШ. - Львів, 1991. - Т. ССХХІІ. - С. 47-56.

Українські січові стрільці у піснях / Упорядник М.М. Крищук, муз. Розшифрування М.М. Запотічний.

- Тернопіль, 1990. - 112 с.

Шаховський С. Огонь в одежі слова. Питання майстерності і стилю поезії Шевченка. - К.: Держ-літвидав України, 1964. - 160 с.

Гончар О. Вічне слово / Вступна стаття // Шевченко Т.Г. Кобзар. - К.: Дніпро, 1987. - 639 с.

Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - Л.: Изд-во Ленингр. у-нта, 1989. - 467 с.

Горак Р.Д., Гнатів Я.М. Між вогнями: повість-документ. - Львів: Каменяр, 1994. - 539 с.

“Молоді радикали” у суспільно-політичному житті Г аличини // Записки НТШ. - Львів, 1991. - Т.222. - С. 71-110.

Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. - К.: Наук. думка, 1992; Основи, 1993. - 126 с.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: В 2-х т. / Перекл. з англ. М. Бадік, У. Г авришків, Я. Грицака та ін. - К.: Основи. - Т.1. - 554 с.; Т.2. - 574 с.

Донцов Д. Шевченко і Драгоманов // Українська мова і література в школі. - 1993. - №3. - С. 19-25.

Швагуляк М. Суспільно-політична ситуація в Західній Україні на початку 30 років 20 століття // Записки НТШ. - Львів, 1991.

Багряний І. Національна ідея і “націоналізм” // Сучасність. - 1992. - № 4. - С. 83-94.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности: Пер. с англ. / Авт. вступ. вт. П.С. Гуревич. - М.: Республика, 1994. - 447 с.

Грабович Г. Поет як міфотворець // Всесвіт. -1989. - № 5. - С. 147-156.

Грабович Г. Шевченко як міфотворець: Семантика символів у творчості поета. - К.: Рад. письменник, 1991. - 212 с.

Іванишин П. Грабович як міфотворець. - Дрогобич, 2004. - 164 с.

Коцюбинська М.Х. Етюди про поетику Шевченка: Літературно-критичний нарис. - К.: Рад. письменник, 1990. - 272 с.

Паучок В.К. Етногенез українського народу і становлення національної символіки. - Тернопіль, 1993. - 199 с.

Паучок В.К. Спроба міфологічного прогнозування // Політика і культура. - 1998. - № 3. - С. 25-29.

Сюндюков І. “Всевидящее Око”, або Бог Шевченка // Слово. - 2001. - №44. - 7 березня.

Карась А. Душа культури і дух мислення // Записки НТШ. - Львів, 1991. - Т. ССХХІІ. - С. 216-246.

Пригожин И, Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой. - М.: Прогресс, 1986. - 432 с.

Вульф Е. Європа і народи без історії / Пер. з англ.

І. Пошивайла. - К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2004. -535 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)