ОЛЬ УНІВЕРСАЛІЙ У ПРОЦЕСІ МЕТОДОЛОГУВАННЯ

Микола Кубаєвський

Анотація


У статті проаналізована роль універсалій як ефективних засобів методологування. Філософське осмислення універсалій показує, що вони ефективно функціонують у сферах духовно-теоретичної і духовно-практичної діяльностей.

Ключові слова


методологування; світовідчуття; світосприйняття; світорозуміння; трансцендентальне; категорії; філософування; субстанція; знання, віра; трансцендентальний синтез творчої спроможності уяви; трансцендентальна єдність апперцепції

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аверинцев С. Яспер Карл / Философская энциклопедия: В 5 т. - М.: Советская энциклопедия, 1970. - Т.5. - С. 620-623.

Бердяев Н.А. Философия свободы. - М.: Правда, 1989. - 607 с.

Бичко І. В. Пізнання як творчість. Проблема істини / Філософія: Підручник: Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін., - К.: Либідь, 2001. - 408 с.

Бойченко І.В. Філософія історії: Підручник. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. - 723 с.

Порфирий. Введение к “Категориям” Аристотеля / Аристотель. Категории. - М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1939. - 84 с.

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. -Том 1: Наука логики. - М.: Мысль, 1977. - 471 с.

Диса О. Проблема смислоутворення у розгортанні мовленнєвого висловлювання // Психологія і суспільство. - 2001. - № 2. - С. 113-118.

Доброхотов А. Универсалии // Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская Энциклопедия, 1983. - С. 702-703.

Донченко О. Психологія трансперсональних конструктів // Психологія і суспільство. - 2001. - № 3.

- С. 44-104.

Кант І. Критика практичного розуму / І. Кант. Пер. з нім. прим. та післямова І. Бурковського. - К.: Юніверс, 2004. - 324 с.

Карнап Р. Значение и необходимость. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. - 382 с.

Кліпінгер Д. Універсали // Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; Пер. з англ. В. Шовкун; Наук. ред. пер. О. Шевченко. - К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. - 503 с.

Кубаєвський М.К. Національна ідея: історичні й методологічні засади осмислення: Монографія. -Тернопіль: Економічна думка, 2007. - 192 с.

Левин Г.Д. Природа универсалий и их роль в познании // Отражение, познание, творчество. - София: Наука и искусство. - 1998, Т.1. - 688 с.

Миненков Г.Я. Всеединство // Новейший философский словарь. - 3-е изд. исправл. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 195-196.

Можейко М.А. Универсалии // Новейший философский словарь. - 3-е изд. исправл. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 1072-1073.

Новоселов М. Универсалии // Новейший философский словарь. - М.: Советская энциклопедия,

- С. 278-279.

Румянцева Т.Г. Трансцендентальное воображение // Новейший философский словарь. - 3-е изд. исправл. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 1054-1055.

Тейлор В. Ліотар, Жан-Франсуа // Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; Пер. з англ. В. Шовкун; Наук. ред. пер. О. Шевченко.

- К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. - 503 с.

Степин В.С. Культура // Новейший философский словарь. - 3-е изд. исправл. - Мн.: Книжный Дом, 2003.

- С. 527-529.

Фромм Е. Революція надії // Сучасна зарубіжна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1996. - 384 с.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: Монографія. - Ялга-Тернопіль: Економічна думка,

- 205 с.

Щедровицкий Г.П. Избранные труды. - М.: Школа культурной политики, 1994. - 760 с.

Щедровицький Г. Схема миследіяльності -системно-структурна будова, значення і зміст // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 29-49.

Яновская С. Номинализм // Философская энциклопедия: 5 т. - М.: Сов. энциклопедия, 1967. - Т.4. - С. 90-93.

Ясперс К. Філософія світоглядів. - К.: Юніверс,

- 464 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)