КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА ЯК ФЕНОМЕН СВІТОВОГО ПРАВОЗНАВСТВА

Ада Бичко

Анотація


У роботі розглянуто складний шлях розвитку правових норм України, починаючи з часів Київської Русі і завершуючи 1-ою Конституцією, виданою Пилипом Орликом у 1710 році. Авторська увага зосереджена не стільки на хронологічній стороні питання, скільки на змістовно-гуманістичній. Виділено і проаналізовано неповторну специфічність розвитку правових (писемних та усних) концепцій, орієнтованих на захист прав та інтересів широких мас населення українських земель, їх позастановою та позакласовою приналежністю. 5 квітня 2010 року минуло 300 років з часу виходу в світ першої Конституції, що створена на землях України і є першою повновагомою конституцією світового масштабу.

 


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Антонович Д. Українська культура. - К., 1993.

а. Бичко А., Бичко І. Феномен української інтелігенції: спроба екзистенційного дослідження // Психологія і суспільство. - 2010. - №1. - С. 8-64.

Біднов В. Школа й освіта на Україні //Українська культура: Лекції / За ред. Д. Антоновича. - К., 1993.

Борщак І.Іван Мазепа. - К., 1991.

Цит. за: Вернадським Г.В. История права. - СПб., 1999.

Цит. за: Вісник Київського університету - історико-філологічні науки / Упоряд. Л.Г. Мельник. -1991. - № 2.

Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. - Ростов-на-Дону, 1995.

Гадяцький трактат // Історія української Конституції / Упоряд. А.Г. Слісаренко, М.В. Томенко. -К., 1977.

Гетьман Пилип Орлик. Вивід прав України. -Львів, 1991.

Голенищев-Кутузов И.Е. Гуманизм у восточных славян / Украина и Белоруссия /. - М., 1963.

Грабаль В. Элементы международного права в трудах легистов XII - XIV в. - Юрьев, 1909.

Грушевський М. Історія України-Руси. - К., 1937. - Т. X, Ч. I.

Цит. за О.І. Гуржій. Правова культура //Історія української культури. Українська культура другої половини XVII - XVIII ст. - К., 2003. - Т. 3.

Джерела до історії України-Руси. - Львів, 1908.

Думи. - К., 1989.

Жоль К. К. Философия и социология права: Учебное пособие. - К.: Юринком Интер, 2000.

Залізняк Л. Первісна історія України. - К., 1999.

Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка.

- Львів, 1909. - Т. 89.

Золоте слово: Хрестоматія літератури України-Русі епохи середньовіччя IX - XV століть. - І книга. -К., 2002.

Історія українського права / За ред. О.О. Шевченка. - К., 2001.

Источники малороссийской истории, собранные Д.Н. Бантыш-Каменским и изданные О. Бодянским. -М., 1859. - Ч. 2.

Цит. за Кістяківським О.Ф. Джерела, з яких створено свод // Антологія української юридичної думки. - К., 2003. - Т. 3.

Киевская старина. - К., 1882.

Когут З. Російський централізм та український ав-тономізм. Ліквідація Гетьманщини 1760-1830. - К., 1996.

Коментарій до “Послання старця Філофея” // Пам’ятники літератури Древньої Русі. - М., 1984.

Крип’якевич I. П. Богдан Хмельницький. - Львів,

Крип’якевичI. П. Історія України. - Львів, 1990.

Липинський В. Україна на переломі 1667-1659. -Відень, 1920.

Люди. Время. Идеи. Осадная башня штурмующих небо // Избранные тексты Великой французской энциклопедии XVIII века. - Л., 1980.

“Маніфест” надруковано у “Записках наукового товариства ім. Т. Шевченка”. - Львів, 1929.

Макаров А. Світло українського барокко. - К., 1984.

Мак’явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець.

- К., 1998.

МаркевичН. История Малороссии. - СПб., 1905.

- Т. ГУ

Цит. за Мішин В. Юрій Немирич - теоретик українського воєнного мистецтва 1612-1659 // Військо України. - К., 1999.

Огієнко І. Українська культура. - К., 1991.

Оріховський С. Напучення польському королю Сігізмунду Августу // Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія у 2-х ч. - К., 1995. - Ч. І.

Оріховський С. Квінкунс, тобто взірець устрою Польської держави // Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія у 2-х ч. - К., 1995. - Ч.І.

Оріховський С. Життя і смерть Яна Т арновського // Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія у 2-х ч. - К., 1995. - Ч.І.

Орлик П. Письмо от 8 декабря 1719 г. // Маркевич

Н. История Малороссии. - М., 1842.

Пакти й Конституції законів та вольностей війська запорозького // Історія української Конституції. - К., 1997.

Памятники, изданные Киевской Комиссией для разбора древних актов. - К., 1898. - Т. 3.

Памятники литературы Древней Руси. - М., 1984.

Перша Конституція гетьмана Пилипа Орлика 1710. - К., 1994.

Права, за якими судиться малоросійський народ.

- К., 1997.

Покровский М.М. Русская история в самом сжатом очерке. - Части I и II; 5-е посмертное изд. - М., 1934.

Послания Ивана Грозного. - М. - Л., 1961.

Ричка В.М., СалійK.I. Духовенство // Українська культура другої половини XVII-XVIII століть. - К., 2003. - Т. 3.

Резніченко Василь. Пилип Орлик - гетьман України. - К., 1996.

Сакович K. Вірші на жалосний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича-Сагайдачного // Давня українська література: Хрестоматія . - К., 1992.

Сочинський В. Чужинці про Україну. - Львів, 1991.

Слабченко М. Соціально-правова організація Січі Запорозької. Праці комісії для виучування історії західно-руського та українського права. - К., 1927.

Соловьев С. История Росии с древнейших времен.

- СПб, 1905. - Т. XX.

Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1992.

Сумцов М. Иннокентий Гизель // К истории о южно-русской литературе. - Харьков, 1884.

Цит. за Трофимчук О., Трофимчук М. Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика 1710.

- К., 1994.

Ульяновський В. Пилип Орлик // Володарі гетьманської булави. - К., 1995.

Футей Богдан. Конституція Сполучених Штатів Америки. Ст. II. // Становлення правової держави в Україні в 1991 - 2005 р. - К., 2005.

Фрицький О.Ф. Конституція - Основний закон держави // Конституційне право України. - К., 2004.

Харлампович K. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. - Казань, 1914. - Т. І.

Хвильовий М. Думки проти течії: Твори в 2-х т.

- К., 1990. - Т. 2.

Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете.

- М., 1847.

Шевчук В. Козацька держава. - К., 1995.

Шевчук В. Пилип та Григор Орлики - керманичі першої української політичної еміграції // Передмова до книги В. Резніченка “Пилип Орлик - гетьман України” та І. Борщака “Великий мазепинець Григор Орлик”. - К., 1996.

Яковенко Н. Нариси історії України з найдавніших часів до кінця ХУШ ст. - К., 1997.

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. - К., 1999.

Пыпин А. Н. История русской литературы. -СПб, 1898. - Т. II.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)