ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ: СПРОБА ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Ада Бичко

Анотація


У монографії, на засадах екзистенційної методології стосовно найповнішого пізнання України, українства, українських історії та культури, різнобічно висвітлений героїчно-трагічний шлях становлення української інтелігенції від зародження Київської Русі (Х століття) до наших днів. Аргументована ментальна (внутрішня) альтернативність української інтелігенції російській як у провідних рисах (індивідуалізм - колективізм, толерантність - нетолерантність, життєлюбність - месіанізм, кордоцентризм - агресивність), так і у способах етнонаціонального генезису, що виявляється в протилежних орієнтаціях - на творення світу, культури, пов-сякдення і самих себе і на оволодіння світом, його природними багатствами і культурними досягненнями та утвердження своїх (царсько-імперсько-більшовицьких) інтересів. Доводиться, що від моменту проголошення Петром І Московського царства (1721 рік) історія походження Росії кількаразово переписувалася і сьогодні не відображає задокументованих літописних реалій. Натомість у сучасної української інтелігенції як найбільш відповідальної гілки національної еліти з утвердженням державної незалежності України (1991 рік) є віками омріяна можливість звільнити свій народ “від московського караулу”, водночас підтримуючи і розвиваючи партнерські взаємовідносини з російським народом.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Січинський В. Чужинці про Україну. - K., 1992.

Горфункель A.X., Основные этапы развития итальянской философии в эпоху Возрождения // Типология и периодизация культуры Возрождения. - М., 1978.

Ауэрбах Э. Мимезис. - М., 1976.

Кєссіді Ф.К. До проблеми національного характеру // Філософська та соціологічна думка. - 1992. - №6.

Белинский В.Г. История Малороссии Николая Маркевича // Избр. философские произведения. - Т. 1.

- М., 1948.

Хованов Н.В. Каковы необходимые и достаточные признаки русского философа // Философские науки. - 1988. - №8.

Сталін Й.В. Виступ у Кремлі на честь командуючих військами Червоної Армії 24 травня 1945 р. // Про Велику Вітчизняну війну Радянського Союзу. - K., 1952.

СталінИ.В. Про діалектичний та історичний матеріалізм // Питання ленінізму. - K., 1947.

Sartre J.-P. Critique de la raison dialectique. - Paris, 1960. - Р. 58.

Sartre J.-P. Critique de la raison dialectique. - Paris, 1960.

Kierkegaard S. Abschlissende unwissenschaftliche Nachschrift zu den Philosophischen Brocken. - Erster Teil, Düsseldorf-Köln, 1957.

Шестов Л. Умозрение и откровение. - Париж, 1964.

Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Собр. соч.

- Т. III. - М., 1900.

Ницше Ф. Утренняя заря // Собр. соч. - Т. III. -М., 1900.

Jaspers К. The European Spirit. - London, 1948.

Husserl E. Die Krisis der europ^schen Wissenschatten und transzendentale Phдnomenologie // Husser-liana. - Bd. VI. - Haag, 1954.

Sartre J.-P. L’Etre el к neant. - Paris, 1943.

Heidegger М. Sein und Zeit. -Tübingen, 1960.

Heidegger M. Sein und Zeit. - Berlin, 1960.

Блок М.Апология истории. - M., 1973.

Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа “Анналов”. - M.; 1993.

Антонович В. Про козацькі часи на Україні. - K., 1991.

Історія філософії України: Хрестоматія. - K., 1993.

Липа Ю. Призначення України. - Львів, 1992.

Костомаров H.H. Исторические произведения.

- K., 1989.

Розов H.H. K вопросу об участии Иллариона в начальном летописании // Летописи и хроники: Сборник статей. - M., 1974.

Курбатов ГЛ. История Византии // От античности к феодализму. -M., 1984.

Іларіон Київський. Слово про Закон і благодать // Давня українська література: Хрестоматія. - K., 1991.

Хрестоматия по древнерусской литературе / Составители M.E. Федоров, Т.А. Сумникова. - Изд. 2-ое, исправленное. - M., 1974.

Тихомиров Л.А. Mонархическая государственность. - Санкт-Петербург, 1992.

Берг М.Э. Эпохи и идеи: Становление истори-цизма. - M., 1987.

Стам С.М. Учение Иоахима ^лабрийского // Вопросы истории религии и атеизма. УП. - M., 1959.

Удальцова З.В. Mировоззрение византийского хрониста Иоанна Mалалы // Византийский временник.

- Т. 30. - M., 1969.

ГрушевськийМ.С. Нарис історії Ешьсь^' землі від смерті Ярослава до кінця XIV сторіччя. - K., 1991.

Еиєво-Печерський патерик. - K.: Час, 1991.

Чаговєц В.А. Преподобный Феодосий Печерский, его жизнь и сочинения. - K., 1901.

Літопис руський. - K., 1989.

Дорошенко Д. Нарис історії України. - Львів, 1991.

Антонович В.А. История Литовской Руси. - K., 1882.

Грушевський M. Історія України-Руси. - Т. IV. -K., 1993.

Федорів Ю. Люблін. - K., 1991.

Грушевський М. Історія України-Руси. - Т. V. -K., 1993.

Українська культура: Лекції / За ред. Д. Антоновича. - K., 1993.

Голенищев-Кутузов H.H. Гуманизм у восточных славян: Украина и Белоруссия. - M. 1963.

Антонович Д. Українська музика // Українська культура: Лекції / За ред. Дмитра Антоновича. - K., 1993.

Історія української культури / Під заг. ред. І. ^и-п’якевича. - Нью-Йорк, 1990.

Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст.: (Волинь і Центральна Україна).

- K., 1993.

СаковичК Вірші на жалосний погреб шляхетного лицаря Петра ^нагаевила Сагайдачного... // Давня українська література. - K., 1991.

Костомаров H.H. Две русские народности. -Енев-Харьков, 1991.

Огієнко І. Українська культура. - K., 1991.

Сборник материалов для исторической топографии Енева. - K., 1874.

Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. - М., 1897.

Хижняк З.Н. Киево-Могилянская академия. - К., 1988.

Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1991.

Пыпин А. История русской литературы. - Т. ІІ. -СПб, 1902.

АрхангельскийА.С. Из лекций по истории русской литературы. - Казань, 1913.

Петров Н. Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии (1721 г.). - К., 1991. - Т. 1, ч. 1.

ЗеньковскийВ.В. История русской философии.

- Т. 1. - Париж, 1980.

Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М., 1990.

Струве П.Б. Исторический смысл русской революции и национальные задачи // Вехи. Из глубины. -М., 1991.

Горсей Дж. Записки о России XVI - начало XVII в. - М., 1990.

Липа Ю. Призначення України. - Львів, 1992.

Лосский Н.О. Характер русского народа. - Кн. первая. - Франкфурт на Майне, 1957.

Дорошенко Д. Нарис історії України. - Львів, 1991.

Етнонацінальний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. “Великоросійський шовінізм”.

- К., 1993.

Бердяев Н. Духовные основы русской революции // Собр. соч. - Т. 4. - Париж, 1990.

Зіньківський Т. Молода Україна, її становище і шлях // Писання Трохима Зіньківського. - Книга друга. - Львів, 1898.

Зіньківський Т. Національне питання в Росії // Писання Трохима Зіньківського. - Кн. друга. - Львів, 1898.

Хвильовий М. Апологети писарізму // Твори у 2х томах. - Т. 2. - К., 1990.

Маланюк Є. Книга спостережень // Київ. - 1991.

- № 7.

Демкович-Добрянський М. Україна і Росія. -Львів-Краків-Париж, 1993.

Зіньківський Т. Писання Трохима Зіньківського. Книга друга. - Львів, 1896.

Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. - Paris, 1959.

Шлемкевич М. Загублена українська людина. -К., 1992.

Маланюк Є. Гоголь - Гоголь / / Книга спостережень. - Торонто, 1962.

МочульскийК. Духовныйпуть Гоголя. - Париж, 1934.

История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков): Краткий курс. - М., 1938.

Хвильовий М. Думки проти течії // Твори: В 2-х т. - Т. 2. - К., 1990.

Хвильовий М. Україна чи Малоросія // Твори: В 2-х т. - Т. 2. - К., 1990.

Науковий збірник Українського Вільного університету. - Т. 15. - Мюнхен, 1992.

Інтелігенція // Українська енциклопедія історії України. - Т. 2. - 1970.

Російщення України: Наук.-попул. зб. - К., 1992.

Федотов Г.П. Россия и свобода // Знамя. -1989. - №12.

Сталін Й.В. Анархізм чи соціалізм // Твори. - Т.1. - К., 1946.

Сталін Й.В. Звітна доповідь на XVIII з’їзді партії // Питання ленінізму. - К., 1947.

Прием в Кремле в честь участников парада Победы // Правда. - 1945. - 27 июня.

Шкуркнов П. С. Философия России XVIII века. -M., 1992.

Сталін Й.В. Виступ на прийомі в Кремлі на честь командуючих військами Червоної Армії // Про Велику Вітчизняну війну Радянського Союзу. - К., 1952.

Донцов Д. Дві літератури нашої доби. - Львів, 1991.

Технологія // Українська Радянська Енциклопедія. - Вид. друге. - Т. 11, книга перша. - К., 1984.

Плав ’юк М. Коментар до сьогодення // Всесвіт. -1994. - № 10.

Лосский Н.О. Характер русского народа. - Книга первая. - М., 1957.

Сиволоб Ю.В., Солдатенко В.Ф. Передумови і зародження української національної ідеї // Український історичний журнал. - 1994. - № 2— 3.

Голубенко П. Україна і Росія в світлі культурних взаємин. - К., 1993.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)