ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РИТМУ ДІЙ БАЛІСТИЧНОГО ТИПУ ЗА ДОПОМОГОЮ СМИСЛОВИХ ЗАВДАНЬ

Анатолій Шинкарюк

Анотація


Стаття присвячена вивченню психологічних умов формування ритму моторики дій шляхом впливу вибіркових смислових завдань на технічні характеристики навички. Обґрунтовано вплив свідомого керу-в ання різними елементами ритму на цілісний ритм психо -моторної дії, що дає можливість поглибити розуміння ролі спрямованості свідомості у процесі формування навички. Встановлено, що вибіркові смислові завдання сприяють уточненню образу майбутніх рухів, відкривають нові можливості для цілеспрямованого керування його асимілюючою відчуття і регуляторною функціями в моторних діях. Доведено, що завдання свідомо керувати прискореннями махових рухів найбільш відповідає смисловій структурі балістичної дії та покращує її ритм за всіма основними параметрами.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бернштейн H.A. Физиология движений и активность / Под. ред. О.Г. Г азенко. Изд. подгот. И.М. Фей-генберг. - М.: Наука, 1990. - 495 с.

Бернштейн H.A. О ловкости и ее развитии. - М.: Физкультура и спорт, 1991. - 288 с.

Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник. - K.: Либідь, 2008. - 848 с.

Гордеева Н.Д. Экспериментальная психология исполнительного действия. - М.: Тривола, 1995. - 174 с.

Гордеева Н.Д, Евсевичева И.В., Зинченко В.П., Курганский A.B. Микродинамическая структура моторной стадии действия // Вопросы психологии. -1998. - №6. - С. 86-99.

Давыдов В.В., Зинченко В.П. Принцип развития в психологии // Вопросы философии. - 1980. - №12. -С. 47-60.

Завалова Н.Д, Ломов Б.Ф, Пономаренко В.А. Образ в системе психической регуляции деятельности. - М.: Наука, 1986. - 174 с.

ЗапорожецА.В. Избранные психологические труды: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1986. - Т. 1. - 320 с.; Т. 2. - 297 с.

Зинченко В.П. От классической к органической психологии // Вопросы психологии. - 1996. - № 5. -С. 7-20; № 6. - С. 6-25.

Ильин Е.П. Психомоторная организация человека: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2003. - 384 с.

Ильин Е.П. Психология спорта. - СПб.: Питер, 2009. - 352 с.

Клименко В.В. Механізми психомоторики людини. - K., 1997. - 192 с.

Клименко В.В. Психологія спорту: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - K.: МАУП, 2007. - 432 с.

Ланге H.H. Теория волевого внимания // Хрестоматия по вниманию / Под. ред. А.Н. Леонтьева, А. А. Пузырея, В.Я. Романова. - М.: Изд-во МГУ, 1976. - С. 107-143.

Лурия А.Р. О регулирующей роли речи в формировании произвольных движений // Журнал высшей нервной деятельности. -1956. -T.VI. - Вип. 5. - С. 645-662.

Любомирский Л.Е. Управление движениями у детей и подростков. - М.: Педагогика, 1974. - 232 с.

Лях В.И. Взаимоотношения координационных способностей и двигательных навыков: теоретический

аспект // Теория и практика физической культуры. -1991. - №3. - С. 31-33.

Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічні практиці: Методологія, методи, програми, процедури. - K.: Наук. думка, 1998. - 226 с.

Малхазов О.Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю: Монографія. - K.: Євролінія, 2002. - 320 с.

Озеров В.П. Психомоторные способности человека. - Дубна: Феникс+, 2002. - 320 с.

Розе H.A. Психомоторика взрослого человека. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1970. - 128 с.

Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности (K философским основам современной педагогики) // Вопросы психологии. - 1986. - № 4. -С. 101-108.

Сеченов И.М. Избранные философские и психологические произведения. - М.: Г ос. изд-во полит. лит., 1947. - 647 с.

Сурков Е.Н. Психомоторика спортсмена. - М.: Физкультура и спорт, 1984. - 126 с.

Фейгенберг И.М, Иванников В.А. Вероятностное прогнозирование и преднастройка к движениям. - М.: Изд-во МГУ, 1978. - 112 с.

Цуканов Б.В. Время в психике человека. - Одесса, Астропринт, 2000.- 218 с.

Шинкарюк А.І. Практикум з психомоторики: Навч. пос. - Kам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. - 136 с.

Шинкарюк А.І. Рівні побудови рухів і смислова структура дії: Монографія. - ^м'я^ць- Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. - 200 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)