ПОДОЛАННЯ БЮРОКРАТИЗМУ ЯК ЧИННИК ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИКО-ВЛАДНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Марія Пірен

Анотація


У статті розкрито суть, зміст понять “бюрократія”, “бюрократизм”; виділено риси бюрократичної ді-
яльності; обґрунтовано наявність конфліктів у системі взаємодії бюрократичної політико-владної еліти і народу; показано, що психологія чиновника-бюро-крата шкодить потребам демократизації українського суспільства; розкрито положення про те, що бюрократизована політико-владна еліта утверджує свій корпоративний інтерес, а її управлінська культура не відповідає інтересам народу; аргументовано тезу, що боротьба з бюрократизацією у системі управління буде сприяти подоланню кризи в сучасному українському соціумі.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вебер М. Избранные произведения: Пер.с нем. -М.: Прогресс, 1990. - 804 с.

Гончаров A.A. Гражданский контроль как механизм самоорганизации общественной системы. - М., 2005. - 547 с.

Гуменюк О. Громадянська відповідальність у контексті політичного сьогодення // Психологія і суспільство. - 2008. - №2. - С. 65-74.

Державна кадрова політика: теоретико-методоло-гічне забезпечення: Монографія/ авт.кол: В.М. Олуйко, В.М. Рижих, І.Г.Сурай та ін., за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Олуйка. - K.: НАДУ, 2008. - 420 с.

Демократія, управління, бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія /

В.В. Цветков, В.П. Горбатенко. - K.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецкого НАН України, 2001. - 249 с.

Ковальова О.О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України: Монографія. - K.: Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, 2003. - 340 .

Максименко С.Д. Генезис существования личности. - K.: ООО “КММ”, 2006. - 240 с.

Михальченко Н.И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? - К.: Ин-т социологии НАНУ, 2001. - 440 с.

Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона: Сборник: Пер. с англ./ Сост. и авт. предисл. В.С. Муравьев. -М.: Прогресс, 1989. - 448 с.

Парсонс Т. О социальных системах. - М.: Акад. проек, 2002. - 832 с.

Пірен М.І. Виховання духовності та консолідація українського суспільства на шляху до євро інтеграції // Ефективність державного управління та управлінських кадрів в умовах змін: Зб. наук. праць. - K.: Вид-во НАНДУ, 2005. - С. 125-127.

Пірен М.І. Етнополітика в Україні: соціопсихо-логічний аналіз: Навч. посібник. - K.: Університет “Україна”, 2007. - 408 .

Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління. - Тернопіль, 2007. - 398 с.

Фурман A. Психокультура української ментальності: Наукове видання. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)