ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОГРАМОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Анатолій Фурман

Анотація


Дотримання принципів Болонської декларації передбачає істотну переорієнтацію існуючої освітньої моделі вищої школи в Україні у напрямку трансформації як її соціокультурного наповнення, так і гуманістичного характеру. Причому зміні підлягають не лише організація, контроль і методично-засобове забезпечення навчального процесу, як прийнято вважати, а й увесь освітній зміст, що первинно підлягає програмово-науковому модулюванню, а відтак і детальному структуруванню та наступній систематизації. У цьому контексті особливої вагомості для успішного впровадження кредитно-модульної системи організації навчання у вітчизняних ВНЗ набуває п’ятнадцятирічний досвід наукового проектування і психомистецького зреалізування освітнього змісту в інноваційній системі модульно-розвивльного навчання, який здобутий нами у форматі фундаментального соціально-психологічного експерименту.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: Модульне навчання. - К., 1993. - 240 с.

Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер с макед. - М.: Просвещение, 1991. - 159 с.

Андреев В.И. Эвристическое программирование учебноисследовательской деятельности. - М.: Выща школа, 1981. - 240 с.

Антонов А.В. Информация: восприятие и понимание. -К.: Наук. думка, 1988. - 182 с.

Атаманенко С., Смолянець В. Підручник: здобутки і перспективи // Освіта України. - 1996. - №5. - С. 2.

Бабанский Ю.К. Дидактические проблемы совершенствования учебных комплексов // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1980. - Вып. 8. - С. 17-33.

Балл Г.А. Теория учебных задач: психологопедагогический аспект. - М.: Педагогика, 1990. - 184 с.

Балл Г.О. У світі задач. - К.: Знання, 1986. - 48 с.

Беспалько В.П. Теория учебника: дидактический аспект. - М.: Педагогика, 1988. - 16о с.

Бригадир М.Б. Психологічне проектування модульно-розвивальних занять у загальноосвітній школі: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Одеський нац. ун-тет ім. Іллі Мечникова - Одеса, 2002. - 20 с.

Бугерко Я. Динаміка різновидів рефлексії у модульно-розвивальному навчальному циклі // Психологія і суспільство. - 2002. - №3-4. - С. 142-159.

Бугременко Б.А., Цукерман Г.А. Развивающий букварь для шестилеток // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1988. - Вып. 18. - С. 50-81.

Буринська Н. Створення українського підручника нового покоління // Освіта України. - 2002. - 25 січня. - С. 6.

Ващенко Г. Загальні методи навчання. - Вид. перше. -К.: Укр. вид. спілка, 1997. - 441 с.

Вища освіта України і Болонський процес / За ред. В.Г. Кременя. - Тернопіль: Навч. книга - Богдан, 2004. -384 с.

Выбор методов обучения в средней школе / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М.: Педагогика, 1981. - 176 с.

Гальперин П.Я. Лекции по психологии. - М.: Кн. дом. «Университет»; Высшая школа, 2002. - 400 с.

Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие. - М.: Знание, 1985. - 80 с.

Гальперин П.Я. Психология как объективная наука: Избранные психологические труды. - М.: Ин-т практической психол.; Воронеж: МОДЭК, 1998. - 480 с.

Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных действий. - Психологическая наука в СССР. - Т.1. - М.; Изд-во АПН РСФСР, 1959. - С. 441-469.

Гірняк А. Зміст, структура та оформлення розвиваль-ного підручника // Психологія і суспільство. - 2002. - №3-4. - С. 217-241.

Гірняк А. Психоекологічний потенціал розвивального підручника // Психологія і суспільство. - 2003. - №4. - С. 128-136.

Гірняк А.Н. Система традиційного підручникотворення та її психолого-дидактичний аналіз / За ред. А.В. Фурмана. -Тернопіль: Інститут ЕСО, 2004. - 65 с.

Гірняк А.Н. Психологічне обгрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для

середньої загальноосвітньої школи: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарп. нац. ун-т імені В. Стефа-ника. - Івано-Франківськ, 2007. - 20 с.

Глазов Б.И., Ловцов Д.А. Компьютеризованный учебник - основа новой информационно-педагогической технологии // Педагогика. - 1995. - №6. - С. 22-26.

Гуменюк О. Духовно-універсумне самотворення -центральна ланка психологічного впливу // Психологія і суспільство. - 2003. - №4. - С. 10-28.

Гуменюк О. Є. Взаємоплив учителя і навчальної групи в інноваційній системі освіти // Вісник Одеського національного університету. - 2003. - Т.8. - Вип.10. - Психологія. -С. 20-36.

Гуменюк О. Модель взаємозв’язку структури спілкування і періодів цілісного модульно-розвивального орг-процесу // Економіка освіти. - Т.1. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - С. 173-180.

Гуменюк О. Мотиваційна організація взаємостосунків за умов інноваційної освітньої діяльності // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. - Запоріжжя: ГУЗІДМУ, 2002. - Вип.13. - С. 188-198.

Гуменюк О. Пізнавально-суб’єктний вплив у системі інноваційного навчання // Психологія і суспільство. - 2003. - №2. - С. 79-89.

Гуменюк О. Психологічна грамотність вчителя -основа ефективної розвивальної взаємодії з учнями // Психологія і суспільство. - 2000. - №1. - С. 44—51.

Гуменюк О. Психологічний оргвплив у структурі модульно-розвивальних взаємин // Психологія і суспільство. - 2002. - №3-4. - С. 59-83.

Гуменюк О. Самотворення Я-духовного за модульно-роз-вивального навчання // Рідна школа. - 2002. - №1. - С. 17-22.

Гуменюк О. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - №2. - С. 33-76.

Гуменюк О. Соціальна технологія модульно-розви-вальної освіти: концептуальні моделі // Інститут експериментальних систем освіти: Інф. бюлетень. - Випуск 3. -Тернопіль: Економічна думка, 2001. - С. 12- 17.

Гуменюк О. Соціальний формат розвитку Я-концепції // Психологія і суспільство. - 2004. - №3. - С. 82-90.

Гуменюк О. Технологічна організація спілкування за модульно-розвивальної системи // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 145-159.

Гуменюк О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 74-123.

Гуменюк О. Ціннісно-індивідуальнісний самовплив у структурі модульно-розвивальних взаємостосунків // Психологія і суспільство. - 2003. - №3. - С. 78-96.

Гуменюк О. Я-концепція у плині соціального довкілля // Психологія і суспільство. - 2004. - №2. - С. 125-143.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект / За ред. доктора психол. наук А.В. Фурмана. - К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Гуменюк О.Є. Психологія впливу: Монографія. -Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Монографія. -Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 310 с.

Гуменюк О.Є. Психомистецькі технології модульно-розвивального навчання // Освітянин. - 1998. - №3. - С. 12-13.

Гуменюк О.Є. Психологія інноваційної освіти: теоре-тико-методологічний аспект: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2007. - 385 с.

Гуменюк О.Є. Розвивальна взаємодія як сфера психологічного впливу // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. - Запоріжжя: ГУЗІДМУ, 2003. - Вип.20. - С. 160-167.

Гуменюк О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу: Монографія. - Ялта-Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 340 с.

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. -М.: Педагогика, 1986. - 240 с.

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1996. - 340 с.

Дементий О.И., Дементий С.В. Системное структурирование учебных дисциплин в средней школе. - Харьков, 1996. - 35 с.

Доблаев Л.П. Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания. - М.: Педагогика, 1982. - 176 с.

Дробноход М.І. Пріоритети стійкого екологічно безпечного розвитку // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №3. - С. 3-18.

Жедек ПС, Репкин В.В., Левин В.А. Букварь, 1 класс (Программа развивающего обучения). - Харьков, 1991. - 134 с.

Зверев И.Д. Школьный учебник: проблемы и пути развития // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1991. - Вып. 20. - С. 5-17.

Зорина Л.Я. Отбор научного материала в учебник по основам естественных наук для средней школы // Советская педагогика. - 1988. - №9. - С. 64-68.

Зорина Л.Я. Программа-учебник-учитель. - М.: Знание, 1989. - 80 с.

Зорина Л.Я. Реализация функций учебника как дидактический ориентир его конструирования // Новые исследования в педагогических науках. - М.: Педагогика, 1987. -№2 (50). - С. 37-40.

Зорина Л.Я. Учебник для классов с углубленным изучением предметов // Советская педагогика. - 1990. - №8. - С. 48-51.

Зуев Д. Школьный учебник: вчера, сегодня, завтра // Народное образование. - 1988. - №12. - С. 21-25.

Инновационное обучение: стратегия и практика // Материалы Первого научно-практического семинара, Сочи / Под ред. В.Я. Ляудис. - М., 1994. - 203 с.

Каспржак А.Г, Левит М.В. Базисный учебный план и российское образование в эпоху перемен. - М.: МИРОС, 1994. - 144 с.

Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Обучение на основе исследования, игр, дискуссии. - Рига, 1995. - 186 с.

Кларин М.В. Метафоры и ценностные ориентации педагогического сознания // Педагогика. - 1998. - №1. - С. 34-39.

КодлюкЯ.П. Підручник для початкової школи: теорія і практика: Монографія. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. - 288 с.

Кодлюк Я. З історії розвитку теорії шкільного підручника // Шлях освіти. - 2000. - №4. - С. 50-53.

Козлова О.Г. Сутнісні складові інноваційної діяльності вчителя. - Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 1999. - 90 с.

Комиссаров В.О. Соціально-культурний простір експериментальної школи / За ред. А.В. Фурмана. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 144 с.

Комиссаров В.О. Формування соціально-культурного простору середнього навчально-виховного закладу: Авто-реф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Київський нац. ун-тет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2004. - 20 с.

Костін Я. У мови модульно-розвивальної взаємодії вчителя і учня засобами інноваційного забезпечення // Психологія і суспільство. - 2007. - №2. - C. 57-68.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / За ред. Л.М. Проколієнко. - К.: Радянська школа, 1989. - 609 с.

Кривошеев В. Ближе к практике школы: О работе над новыми учебниками и учебными пособиями // Народное образование. - 1987. - №3. - С.80-81.

Лещенко І.А., Будзинська Н.І. Апробація підручників нового покоління // ПСД. - 1998. - №2. - С. 31-32.

Мамонтов С.П. Основы культурологи. - 2-е изд., доп. - М., 1996. - 272 с.

Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью. - К.: Вища школа, 1987. - 224 с.

Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью. - К.,: НДІ психології МО України, 1987. - 223 с.

Мельник В.В. Дидактичні засади проектування моду-льно-розвивальних занять у загальноосвітній школі. Дис... канд. пед. наук. - К., 1997. - УІПККО: 13.00.01. - 204 с.

Менчинская H.A. Проблема учения и умственное развитие школьника. - М.: Педагогика, 1989. - 236 с.

Микк Я.А. Оптимизация сложности учебного текста: В помощь авторам и редакторам. - М.: Просвещение, 1981. - 119 с.

Микк Я. А. Параграф - структурная единица учебника // Советская педагогика. - 1986. - №7. - С. 54-56.

Модульно-розвивальна система як соціокультурна організація // Психологія і суспільство: Спецвипуск. - 2002. - №3-4. - 292 с.

Модульно-розвивальна система: соціально-культурний зміст навчальних модулів. Фундаментальний експеримент у СШ №80 м. Дніпропетровська // Рідна школа: Спецвипуск. - 1998. - №10. - 80 с.

Модульно-розвивальна система: теорія. технологія, досвід. Фундаментальний експеримент у СШ №10 м. Бердичева Житомирської області // Рідна школа: Спецвипуск. -1997. - №2. - 80 с.

Моляко В.А. Психология решения школьниками творческих задач. - К.: Рад. школа, 1983. - 95 с.

Монахов В. Як створити шкільний підручник нового покоління // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 1998. - №48. - С. 2-3; Педагогіка. - 1997. - №1. - С. 19-24.

Моргун О.М., Підласий А.І. Комп’ютерний підручник як новий дидактичний засіб // Педагогіка і психологія. - 1994. - №1. - С. 117-124.

Мусхелишвили Н.Л., Шрейдер Ю.А. Значение текста как внутренний образ // Вопросы психологии. - 1997. - №3. - С. 79-91.

Мясоед П.А. О системах психологического знания (анализ новых учебников по психологии) // Вопросы психологии. - 1998. - №1. - С. 55-64.

Надвинична Т. Теоретико-методологічне обгрунтування задачного підходу в психології // Психологія і суспільство. - 2008. - №1. - С. 63-87.

Никитин В.А. Идея образования или содержание образовательной политики. - К.: Оптима, 2004. - 205 с.

Пискунов А.И. Педагогическое образование: цель, задачи и содержание // Педагогика. - 1995. - №4. - С.

Підласий I., Підласий А. Педагогічні інновації // Рідна школа. - 1998. - №12. - С. 3-17.

Пінчук В. Інноваційні процеси - підґрунтя проектування нових освітніх технологій // Освіта і управління. - 1998. - Т.2, №3. - С. 88-97.

Полякова А.В. О дидактических особенностях учебника для начальных классов в условиях развивающего обучения // Новые исследования в педагогических науках. - М.: Педагогика, 1988. - №1. - С. 40-43.

Проблемы школьного учебника («круглый стол») // Педагогика. - 1999. - №4. - С. 50-67.

Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики). - М.: Наука, 1989. - 271 с.

Проблемы школьного учебника: Вып. 18. (Язык и стиль школьных учебников). - М.: Просвещение, 1988. - 320 с.

Проблемы школьного учебника: Вып. 20. (Материалы Всесоюзной конф. «Теория и практика создания школьных учебников»). - М.: Просвещение, 1991. - 240 с.

Проблемы школьного учебника: Вып. 5. (Методы анализа и оценка учебника). - М.: Просвещение, 1977. - 231 с.

Проблемы школьного учебника: Вып. 7. (Вопросы повышения воспитательной роли учебника). - М.: Просвещение, 1979. - 248 с.

Проблемы школьного учебника: Вып. 8. (О конструировании учебника). - М.: Просвещение, 1980. - 335 с.

Проблемы школьного учебника: История школьных учебных книг I Сост. В.Р. Рокитянский. - М.: Просвещение, 1990. - Вып.19. - 416 с.

Проблемы школьного учебника: Материалы VII встречи представителей учебно-педагогических издательств соц. стран. - М.: Просвещение, 198З. - Вып.1З. - 164 с.

Проблемы школьного учебника: О специфике учебников для начальной школы. - М.: Просвещение, 1982. -Вып. 11. - 2З9 с.

Проблемы школьного учебника: О специфике учебников литературы, истории, обществоведения, географии и биологии. - М.: Просвещение, 1981. - Вып.9. - 2З8 с.

Проблемы школьного учебника: Спец. выпуск: Материалы IX совещания представителей учебно-педагогических книгоиздательств соц. стран I Под. общ. ред. Д.Д. Зуева. - М.: Просвещение, 1987. - 102 с.

Проблемы школьного учебника: Учебники для национальной школы. - М.: Просвещение, 1982. - Вып. 10. - 240 с.

Проблемы школьного учебника: Язык и стиль школьных учебников. - М.: Просвещение, 1988. - Вып. 18. - З20 с.

Pебyxа Л. Система експертно-діагностичного забезпечення експерименту з модульно-розвивального навчання II Психологія і суспільство. - 2002. - №З-4. - С. 201-216.

Pепкин В.В. Формирование учебной деятельности в младшем школьном возрасте II Вестник ХГУ. - Психология. - 1979. - Вып. 11. - №171. - С. 40-49.

Pепкин В.В. Формирование учебной деятельности как психологическая проблема II Вестник ХГУ. - №1ЗЗ: Психология. - Вып. 10. - Харьков, 1977. - С. З2-З8.

Pычик М.В. От наглядных образов к научным понятиям. - К.: Рад. школа, 1987. - 79 с.

Савченко O. Якість і варіативність шкільних підручників як умова запровадження державних стандартів початкової освіти II Початкова школа. - 2001. - №8. - С. 10-12.

Семенюк Т.В. Науково-педагогічне проектування граф-схем навчальних курсів загальноосвітньої школи за модульно-розвивального навчання. Aвтореф. дис... канд. пед наук. - К., 1999 I Київський університет імені Тараса Шевченка: 1З.00.01. - 19 с.

Скаткин M.H. Проблемы современной дидактики. -М.: Педагогика, 1980. - 96 с.

Слободчиков ВИ, Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. Учебное пособие для вузов. -М.: Школа-Пресс, 1995. - З84 с.

Совершенствование содержания образования в школе I Под ред. И.Д. Зверева., М.П. Кашина. - М.: Педагогика, 1985. - 272 с.

Сорокин ЮЛ. Психолингвистические аспекты изучения текста. - М.: Наука, 1985. - 168 с.

Талызина H.B. Управление процессом усвоения знаний. - M.: МГУ, 1975. - З85 с.

Талызина H.Ф. Теоретические проблемы программированного обучения. - М.: Просвещение, 1969. - 1З5 с.

Тарасов Е.Ф. Ролевая интерпретация понятий «значение» и «смысл» II Проблемы психолингвистики I Отв. ред. ЮА. Сорокин, A^. Шахнарович. - М., 1975. - С. 151-166.

Тімотін A. Наукове проектування розвивальної комунікації у цілісному освітньому процесі II Психологія і суспільство. - 2002. - №З-4. - С. 105-12З.

Товпинец И.П. Структурирование учебного материала в учебнике в целях систематизации II Новые исследования в педагогических науках. - М.: Педагогика, 1990. -№2. - С. 47-50.

Учебный материал и учебные ситуации: Психологические аспекты I Под ред. Г.С. Костюка, ГА. Балла. - К.: Радянська школа, 1986. - 14З с.

Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. -М.: Педагогика, 1988-1990. - Т. 1. - 416 с.; Т. 2. - 496 с.; Т. З. - 512 с.; Т. 4. - 528 с.; Т. 5.. - 528 с.; Т. 6. - 528 с.

Фypман A. Aвторська система дистанційної підготовки педагога-психолога-дослідника: досвід десяти років II Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти. - Тернопіль, 2000. - С. 180-186.

ФypманA. Aвторська система інноваційного програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання II Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти. - Тернопіль, 2000. - С. 140-146.

Фypман A. Aрxітектоніка творення особистості за модульно-розвивальної системи навчання II Психологія і суспільство. - 2000. - №1. - С. 26-4З.

Фypман A.B. Вступ до теорії освітньої діяльності: Курс лекцій. - Тернопіль: Інститут ЕСО, 2006. - 86 с.

Фypман A. Вступ до методології проблемного навчання. - К.: Ровесник, 199З. - 80 с.

Фypман A. Модульно-розвивальна система II Освіта: Спецвипуск. - 1996. - 10 січня. - С. 2-6.

Фypман A. Модульно-розвивальне навчання - система педагогічних інновацій II Педагогіка і психологія. - 1995. - №З. - С. 97-108.

Фypман A. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, заперечення: Монографія. - К.: Правда Яросла-вичів, 1997. - З40 с.

Фypман A. Наукове проектування соціально-культурного змісту інноваційної освітньої діяльності II Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти. - Тернопіль, 2000. - С. 72-77.

Фypман A. Освітній сценарій - інноваційний проект психомистецьких технологій розвивальної взаємодії II Освітні сценарії. Метод. зб. I За ред. В.В. Чухна, Н.В. Запорожець. - Харків: Ранок, 2000. - С. 4-5.

Фypман A. Підручник у модульно-розвивальній системі: зміст, структура, оформлення II Рідна школа. - 2000. -№7. - С. 2З-З1.

Фypман A. Соціальне розуміння - основа паритетної освітньої співдіяльності II Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти. - Тернопіль, 2000. - С. 49-52.

Фypман A. Соціально-культурна доктрина розвитку національної освіти II Освіта: Спецвипуск. - 1998. - 10 березня. - С. 2.

Фypман A. Соціально-психологічна експертиза модульно-розвивальних занять у школі. - К.: Правда Яросла-вичів, 1999. - 56 с.

Фypман A. Ідея професійного методологування: Монографія. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фypман A. Теорія освітньої діяльності як метасистема II Психологія і суспільство. - 2001. - №З. - С. 115-144; 2002.

- №З-4. - С. 20-58.

Фypман A. Теорія освітньої діяльності як методологічна основа реформування вищої освіти в Україні II Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти. - Тернопіль, 2000. - С. 21-26.

Фypман A. Фундаментальний експеримент - це можливість кожного досягти вершин розумової, соціальної і духовної зрілості II Рідна школа: Спецвипуск. - 1997. - №2. - С. 7-9.

Фypман A. Типологічний підхід у системі професійного методологування II Психологія і суспільство. - 2006. -№2. - С. 78-92.

Фypман A. Фундаментальний соціально-психологічний експеримент у школах України: алгоритм пошуку II Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №З. - С. З9-56.

Фypман A. Чому несучасна наша сьогоднішня освіта? II Директор школи. - 1999. - №З6 (84). - С. 2-З.

Фypман A., Гумєнюк O. Міні-модуль у навчанні: складники обґрунтування II Педагогіка і психологія. - 1998. - №2. - С. 96-108.

Фурман A., Гуменюк O. Модульно-розвивальне навчання: передумови, новації, впровадження II Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №4. - С. 94-122.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)