РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Ольга Мартинюк

Анотація


Сутність проблеми становить процес гармонізації у педагогічній освіті науково-предметних та світоглядно-методологічних знань. Передбачається, що це дозволить майбутньому вчителю більш повно реалізувати у подальшій власній професійній діяльності гуманітарну функцію освіти і ще на етапі навчання у ВНЗ сформувати власну професійну позицію, оскільки вищезазначений підхід сприяє формуванню особистісного плану цієї діяльності. Іншими словами, педагогічна техніка набуває осмисле-ності й стає зовнішнім вираженням і водночас засобом самореалізації внутрішнього світу педагога. Цей процес - внесення особистісного в освітню діяльність - визначає і специфіку педагогічної творчості, і сутність особистісно зорієнтованої освіти. Головним елементом процесу суб’єктивації постає не стільки навчання майбутніх учителів виконанню технічних дій, скільки освоєння ними операцій методологічного, смислопошукового характеру, а в підсумку утвердження їх суб’єктами професійної підготовки та подальшої життєдіяльності.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Абульханова-Славская К.А. Категория субъекта в современной психологии // Сучасна психологія в ціннісному вимірі: Матеріали Третіх Костюківських читань: В 2 т. - Т. 1. - К., 1994. - С. 4-10.

Бакиров В.С. Ценностный аспект мировоззрения студентов и его формирование в вузе // Пути реализации воспитательного потенциала вуза: методология, методика, опыт / И.Е. Тарапов, В.И. Чигринов, Н.Ф.Николаевский и др. -Харків: Вища школа. Изд-во при ХГУ, 1988. - С. 16-31.

Балл Г.О. До обґрунтування раціогуманістичного підходу у психології // Психологія і суспільство. - 2004. - № 4. - С. 60-74.

Братусь Б.С. Опыт обоснования гуманитарной психологии // Вопросы психологии. - 1990. - № 6. - С. 9-17.

Братусь Б.С, Психология. Нравственность. Культура.

- М.: МГУ, 1994. - 96 с.

Брушлинский A.B. Проблемы психологии субъекта. -М.: ИП РАНС, 1994. - 109 с.

Воробьева Л. И. Субъект и / или автор (о категориях гуманитарной психологии) // Вопросы психологии. - 2004. - № 2. - С. 149-158.

Воробьева Л.И. Гуманитарная психология: предмет и задачи // Вопросы психологии. - 1995. - № 2. - С. 19-30.

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. - Т. 1. Вопросы теории и истории психологии / Под ред. А.Р.Лурия, М.Г.Ярошевского. - М.: Педагогика, 1982. - 488 с.

Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття). - К.: Райдуга, 1994. - 61 с.

Зеличенко A.И. Психология духовности. - М.: Изд-во Трансперсонального ин-та, 1996. - 400 с.

Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся: Очерки российской психологии. - М.: Тривола, 1994. - 304 с.

Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості. - К.: ТОВ Міжнар. фін. агенція, 1998. - 220 с.

Кашапов М. М. Психология педагогического мышления. - СПб.: Алетейя, 2000. - 463 с.

Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1989. - 255 с.

Концепція гуманітарної освіти України. - К.: Генеза, 1997. - 15 с.

Костюк Г.С. Избранные психологические труды. - М.: Педагогика, 1988. - 304 с.

Кульневич С.В. Личностная ориентация методологической культуры учителя // Педагогика. - 1997. - № 5. - С. 108-115.

Моргун В.Ф. Концепція багатовимірного розвитку особистості та її застосування // Філос. та соціальна думка. - 1992. - № 2. - С. 27 - 40.

Орлов A.Б. Проблемы перестройки психолого-педаго-гической подготовки учителя // Вопросы психологии. - 1988. - № 1. - С. 16-26.

Психологія самоактивності особистості учнів у виховному процесі: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. М.И. Бо-ришевського. - К.: ІЗНМ, 1998. - 192 с.

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX ст.: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. -СПб.: Питер, 2003. - 512 с.

Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 2004 - 335 с.

Сластёнин В.А. Педагогическая деятельность и проблема формирования личности учителя // Психология труда и личности учителя: Сб. науч. тр. - Вып. 1. - Л.: ЛГПИ, 1976. - С. 30-46.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Антропологический принцип в психологии развития // Вопросы психологии. - 1998. - № 6. - С. 3 - 17.

Татенко В.А. Психология в субъектном измерении. -К.: Просвіта, 1996. - 404 с.

Татенко В.О. Предмет і метод психологічної науки у суб’єктивному вимірі // Ars vetus - ars nova: М.М. Бахтін. -К.: Гнозис, 1999. - С. 104-116.

Титма М.Х., Саар Э.А. Молодое поколение. - М.: Мысль, 1986. - 254 с.

Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. - М.: Педагогика, 1989. - 208 с.

Фурман А.В. Вступ до теорії освітньої діяльності: Курс лекцій. - Тернопіль: ІЕСО, 2006. - 86. с.

Щербаков А.И. О методологии и методике изучения психологии труда и личности учителя // Психология труда и личности учителя: Сб. науч. тр. - Вып. 1. - Л.: ЛГПИ, 1976. - С. 3-29.

Ядов В.А. Диспозиционная концепция личности // Социальная психология: История. Теория. Эмпирические исследования / Под ред. Е.С.Кузьмина, В.Е.Семенова. - Л.: ЛГУ, 1979. - С. 106 - 120.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)