МОДЕЛЬ ПСИХОМОТОРНО-РІВНЕВОЇ СТРУКТУРИ АКТИВНОСТІ ТА СВОБОДИ СУБ'ЄКТА

Анатолій Шинкарюк

Анотація


Сучасний етап розвитку загальної психології характеризується баченням взаємовпливу моторики (як об’єктивного) і психіки (як суб’єктивного) в їх органічній єдності. Це означає, що протилежність між цими феноменами не є абсолютною, оскільки між ними зберігаються взаємопереходи, які, власне, й унеможливлюють ту чи ту “однобічність”. Відтак є потреба відмовитися від суто зовнішнього зіставлення психічних фактів і характеристик моторики, а натомість детально розкрити зміст їх взаємопереходів. Один із шляхів дослідження цього змісту як процесу переходу об’єктивного в суб’єктивне і навпаки - аналіз етапів розвитку психомоторики тварин і людини.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональной системы. - М.: Наука, 1980. - 196 с.

Балл Г. О. Про психологічний зміст особистішої свободи // Педагогіка і психологія. - 1996. - № 3. - С. 18-26.

БернштейнН.А. О построении движений. - М.: Медгиз, 1947. - 255 с.

Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. - М.: Медицина, 1966. - 349 с.

Бернштейн Н. А. О ловкости и ее развитии. - М.: Физкультура и спорт, 1991. - 288 с.

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы. - Л: Лениздат, 1992. - 383 с.

Бех I. Д. Моральнісність особистості у психологічному ракурсі // Філософська і соціологічна думка. - 1994. - № 3 - 4. - С. 172-184.

Бех ІД. Від волі до особистості. - K.: Україна-Віта, 1995. - 202 с.

Бех І. Д Особистісно зорієнтоване виховання: Наук.-метод. пос. - K.: ІЗМН, 1998. - 204 с.

Валлон А. Психическое развитие ребенка: Пер с фр. -М.: Просвещение, 1967. - 196 с.

Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. - М.: Педагогика,

- Т. 4. - 432 с.

Гордеева Н. Д. Экспериментальная психология исполнительного действия. - М.: Тривола, 1995. - 174 с.

Гуменюк Н. П., Клименко В. В. Психология физического воспитания и спорта. - K.: Вища школа, Головное изд-во, 1985. - 311 с.

Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. - М.: Педагогика, 1986. - 240 с.

Давыдов В. В., Зинченко В.П. Принцип развития в психологии // Вопросы философии. - 1980. - № 12. - С. 47-60.

Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1986. - Т. 1. - 320 с.; Т. 2. - 297 с.

Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание. - М.: Узд-во АПН РСФСР, 1961. - 561 с.

Ильин Е. П. Умения и навыки: нерешенные вопросы / /Вопросы психологии. - 1986. - №2. - С. 138-148.

Ильин Е. П. Психомоторная организация человека: Уч. для вузов. - СПб.: Питер, 2003. - 384 с.

Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллекта: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1983. - 301 с.

Клименко В. В. Психомоторные способности юного спортсмена. - K.: Здоров’я, 1987. - 165 с.

Клименко В. В. Механізми психомоторики людини. -K., 1997. - 192 с.

Клименко В. В, Железняков А.Г. Диагностика и развитие психомоторных особенностей у юных спортсменов // Вопросы психологии. - 1986. - №6. - С. 153-154.

Климов Е.А. Введение в психологию труда. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. - 198 с.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - K.: Радянська школа, 1989. - 608 с.

Ланге Н.Н. Теория волевого внимания // Хрестоматия по вниманию / Под. ред. А. Н. Леонтьева, А. А. Пузырея, В. Л. Романова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. - С. 107-143.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. - 573 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. -М.: Политиздат, 1975. - 302 с.

Ложкин Г.В., Воронова В.И, Гринь А.Р., Кокун О.М. Психология в схемах (методические разработки для студентов вузов системы физического воспитания и спорта). -K., 1998. - 58 с.

Лурия А. Р. Мозг и психика // Природа. - 1970. - №2. - С. 20-29.

Максименко С. Д. Основи генетичної психології. - K.: Перспектива, 1998. - 220 с.

Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури. - K.: Наук. думка, 1998. - 226 с.

Малхазов О. Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю: Монографія. - K.: Євролінія, 2002. - 320 с.

МаслоуА. Психология бытия. Пер. с англ. - М.: Рефл.-бук; K.: Ваклер, 1997. - 304 с.

Озеров В.П. Психомоторные способности человека. -Дубна: Феникс + , 2002. - 320 с.

Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. - М.: Просвещение, 1969. - 659 с.

Платонов К. К. Психологический практикум. - М.: Высшая школа, 1980. - 165 с.

Платонов К. К. Система психологии и теория отражения. - М.: Наука, 1982. - 309 с.

РозеН. А. Психомоторика взрослого человека. - Л.: Изд-во Ленигр. ун-та, 1970. - 128 с.

Роменець В. А. Історія психології XVII ст. - K.: Вища школа, 1990. - 365 с.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973. - 424 с.

Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности (K философским основам современной педагогики) // Вопросы психологии. - 1986. - № 4. - С. 101-108.

Савчин М.В. Актуальні питання самоутвердження старшокласників у трудовій діяльності // Психологія: рес-публ. наук.-метод. зб. - K.: Радянська школа, 1985. - Вип. 24. - С. 43-50.

Сеченов И.М. Избранные философские и психологические произведения. - М.: Гос. изд-во полит. лит., 1947. -647 с.

Смирнов С. Д. Психология образа: проблема активности психического отражения. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. - 231 с.

Сурков Е. Н. Психомоторика спортсмена. - М.: Физкультура и спорт, 1984. - 126 с.

Татенко В. А. Субъект психологической активности: поиск новой парадигмы // Психологический журнал. -1995. - Т. 16, № 3. - С. 23-34.

Татенко В.А. Психология в субъектном измерении. -K.: Просвіта, 1996. - 287с.

Трофімов Ю. Л. Інженерна психологія: Підручник. -K.: Либідь, 2002. - 264 с.

Ухтомский А. А. Избранные труды. - Л.: Наука, 1978. -358 с.

Фарфель В.С. Управление движениями в спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1975. - 208 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла: Пер. с англ. -М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

Фромм Э. Бегство от свободы: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990. - 269 с.

Фурман А.В. Навчальна проблемна ситуація як об’єкт психологічного пізнання // Психологія і суспільство. - 2007. - № 1. - С. 9-80.

Хайнд Р. Поведение животных: синтез этологии и сравнительной психологии: Пер. с англ. - М.: Мир, 1975. - 855 с.

Цуканов Б. B. Время в психике человека. - Одесса, Астропринт, 2000.- 218 с.

Чебышева В. В. Психология трудового обучения (трудовые умения и навыки и условия трудового обучения). -М.: Просвещение, 1969. - 303 с.

Шинкарюк А. І. Розвиток моторики і психіки: проблема активності та свободи. - Кам’янець-Подільський: Кам’ян.-Под. держ. пед. ун-тет, інформ.-вид. відділ, 2002. -200 с.

Шинкарюк А.І. Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб’єкта. - Кам’янець-Поділський: Оіюм, 2005. - 448 с.

Шинкарюк А.І. Практикум з психомоторики: Навч. пос. - Кам’янець-Поділський: Оіюм, 2006. - 136 с.

Шинкарюк А.І. Рівні побудови рухів і смислова структура дії. - Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. - 200 с.

Элькин Д. Б. Восприятие времени и опережающие отражение // Вопросы психологии. - 1964. - № 3. - С. 123 - 130.

Эльконин Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах. Избр. писхол. тр. - Москва; Воронеж: НПО „МОДЭК”, 1995. - 414 с.

Spielberger, C.D. (1966). Theory and research on anxiety. In C.D. Spielberger (Ed.), Anxiety and behavior (p.p. 3 - 22). New York: Akademie.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)