ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИЯВУ ІНВАРІАНТНОСТІ ПСИХІКИ СУБ'ЄКТА

Богдана Іваненко

Анотація


У статті досліджується феномен інваріантності в контексті цілісної організації психіки, яка характеризується статичними і динамічними особливостями. Увага зосереджується на глибинно-психологічних механізмах детермінації інваріантних аспектів психіки - фіксації едіпового періоду розвитку суб’єкта та ін. Доводиться, що інваріантність виявляє статичні аспекти психіки, пов ’яз ані із формув анням сфери несвідомого, й зумовлює тенденції актуальної поведінки суб’єкта.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Блюм Г. Психоаналитические теории личности. - М.: Издательство “КСП», 1996. - 247 с.

Кернберг О. Ф. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях / Пер. с англ. А. Ф. Ускова. - М.: Независимая фирма “Класс”, 1998. — 368 с.

Кляйн М., Айзекс С., Райвери Дж, Хай манн П. Развитие в психоанализе. - М.: Академический Проект, 2001. - 512 с.

Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу / Пер. с франц. Н. С. Автономовой. - М.: Высш. шк., 1996. - 623 с.

ЛейбинВ. М. Постклассический психоанализ. Энциклопедия. - Том 1. - М.: Издательский дом “Территория будущего”, 2006. - 472 с.

Лейбин В. М. Словарь-справочник по психоанализу. -СПб.: Питер, 2001. - 688 с.

Нюнберг Г. Принципы психоанализа и их применение к лечению неврозов / Пер. с англ. В. Варварова, К. Ягнюк . -СПб.: Университетская книга, 1999. - 354 с.

Психоаналитические термины и понятия: Словарь / Под ред. Борнесса Э. Мура и Бернарда Д. Фаина / Пер. с англ. А.М. Боковикова, И.Б. Гриншпуна, А. Фильца. - М.: Независимая фирма “Класс”, 2000. — 304 с.

Психологический словарь / Под ред. В.И. Войтка. - К.: Вища школа, 1982. - 216 с.

Психологический словарь. - 3-е изд., доп. и перераб. / Авт.-сост. Копорулина В.Н., Смирнова М.Н., Гордеева Н.О. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 640 с.

Райкрофт Ч. Критический словарь психоанализа / Пер. с англ. Л.В. Топоровой, С.В. Воронина и И.Н. Гвоздева, под ред. канд. фил. наук С.М. Черкасова. - СПб.: ВосточноЕвропейский Институт психоанализа, 1995. - 288 с.

Тайсон Ф, Тайсон Р. Психоаналитические теории развития. - Екатеринбург: Деловая книга, 1998. - 528 с.

Франкл Дж. Неизведанное Я / Пер. с англ. И.Е. Киселевой. - М.: Прогресс, 1998. - 358 с.

Фрейд 3. Психология масс и анализ человеческого “Я”. - М., 1925. - 59 с.

Фрейд 3. Психоаналитические этюды / Составление Д.И. Донского, В.Ф. Круглянского. - Мн.: ООО “Попурри”, 1999. - 608 с.

Фрейд 3. Я и Оно // Очерки по психологии сексуальности / Пер. с нем. - Мн.: ООО “Попурри”, 1999. - С. 455-478.

Ференци Ш. Теория и практика психоанализа: Пер. с нем. - М.: ПЕР СЄ, СПб.: Университетская книга, 2000. - 320 с.

Цизе П. Психоаналитическая теория влечений // Энциклопедия глубинной психологии. - Том I. Зигмунд Фрейд: жизнь, работа, наследие. Пер. с нем. / Общ. Ред. А.М. Бо-ковикова. - М.: ЗАО МГ Менеджмент, 1998. - С. 349-353.

Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навч. посіб. -К.: Вища шк., 2004. - 679 с.

Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. - Київ: “Либідь”, 1996. - 264 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)