СИСТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА

Андрій Гірняк

Анотація


Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на великий масив досліджень у царині теорії і практики навчальних завдань, усе ж є підстави констатувати недостатнє науково-проектне розв’язання піднятої проблеми, котре, по-перше, передбачає здійснення міждисциплінарного теоретико-методологічного пошуку на якісно нових парадигмальних засадах, по-друге, вимагає комплексного експертного оцінювання їх ефективності і, по-третє, потребує взаємозалежного збагачення науково-раціональних і проектно-практичних результатів щодо створення збалансованої системи навчальних завдань та її застосування у структурі інноваційного модульно-розвивального підручника (МРП).

Ключові слова


модульно-розвивальний підручник; задача; освітня задача; навчальна задача; завдання; вправа; запитання; проблемна ситуація; типологія; типологізація; систематика; функціональні ознаки; психолого-дидактичні вимоги; апарат організації добування освітнього

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе: Избранные работы. - К.: Изд-во Основа, 2006. - 408 с.

Бельтюкова Г.В. Упражнения в учебнике и учебном процессе // Начальная школа. - 1999. - №2. - С. 95-98.

Болтівець С. Теорія і методика педагогічної психогігієни // Психологія і суспільство. - 2004. - №1. - С. 90-112.

Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко, - Санкт-Петербург: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 672 с.

Бугременко Б.А., ЦукерманГ.А. Развивающий букварь для шестилеток // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1988. - Вып.18. - С. 50-82.

Буринська Н.М. Дидактичні основи шкільного підручника з природничих дисциплін // Педагогіка і психологія.

- 1999. - №3. - С. 23-28.

Буринська Н.М. Створення українського підручника нового покоління // Освіта України. - 2002. - 25 січня. - С. 6.

Варгулев А. Роль учебника в формировании мировоззрения и стимулировании самостоятельной деятельности учащихся // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1979. - Вып. 7. - С. 187-197.

Ващенко Л. Який підручник біології нам потрібен? // Освіта України. - 2000. - 23 лютого. - С. 5.

Генденштейн Л.Э. Анатомия интереса // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1988. - Вып. 18. -С. 101-123.

Гірняк А.Н. Зміст, структура та оформлення розви-вального підручника // Психологія і суспільство. - 2002. - № 3-4. - С. 217-241.

Гірняк А.Н. Психологічне обґрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. - Тернопіль, 2007. - 289 с.

Гірняк А.Н. Розвивальний міні-підручник як предмет втілення інноваційних психолого-педагогічних технологій / / Наукове проектування інноваційних та економічних систем національної освіти: Збірка матеріалів до загальноакаде-мічної наукової конференції (17 квітня 2003 року). - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - С. 26-27.

Гончаренко С.У. Фізика: Підручник для 10 кл. серед. загальноосв. шк. - К.: Освіта, 2002. - 319 с.

Горбов С.Ф, Чудинова Б.В. Действие моделирования в учебной деятельности школьников // Психологическая наука и образование. - 2000. - №2. - С. 96-110.

Горпинюк В.П. Ілюстративний матеріал підручника як складова його структури // Педагогіка і психологія. - 1995.

- №1. - С. 54-62.

Граник Г.Г., Бондаренко С.М, Концевая Л.А. Когда книга учит. - М.: Педагогика, 1988. - 192 с.

Граник Г.Г., Концевая Л.А., Бондаренко С.М. О реализации закономерностей понимания в учебном тексте // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1991.

- Вып. 20. - С. 45-61.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект / За ред. А.В.Фурмана. - К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Давыдов В.В. Концепция гуманизации российского начального образования (необходимость и возможность создания целостной системы развивающего начального образования) // Психологическая наука и образование. -

- №2. - С. 5-17.

Доблаев Л.П. Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания / Под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1982. - 176 с.

Донской Г.М. О языке и стиле школьных учебников по общественным дисциплинам // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1988. - Вып.18. - С. 124-163.

Єгоров Г. Підручник чи робоча книга? // Рідна школа.

- 1995. - №4. - С. 28-30.

Журавлев И.К. Дидактический аспект проблемы параллельных учебников // Новые исследования в педагогических науках. - М., 1987. - №2. - С. 33-36.

Журавлев И.К. Учебник вчера, сегодня, завтра // Советская педагогика. - 1990. - №7. - С. 44-49.

Журавлев И.К. Учебник на уроке: действительность и перспективы // Новые исследования в педагогических науках. - М., 1988. - №1. - С. 43-48.

Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підручник для 9 кл. серед. загальноосв. шк. - 2-ге вид., із змінами. - К.: Форум, 2001. - 239 с.

Зверев И.Д. Школьный учебник: проблемы и пути развития // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1991. - Вып.20. - С. 5-17.

Зорина Л.Я. Программа - учебник - учитель. - М.: Знание, 1989. - 80 с.

Зорина Л.Я. Реализация функций учебника как дидактический ориентир его конструирования // Новые исследования в педагогических науках. - М., 1987. - №2 (50). - С. 37-40.

Зорина Л. Я.Учебник для классов с углубленным изучением предметов // Советская педагогика. - 1990. - №8. - С. 48-51.

Зуев Д.Д. Проблемы программирования активизации дидактических функций современного школьного учебника в процессе его создания // Проблемы школьного учебника.

- М.: Просвещение, 1980. - Вып. 8. - С. 254-285.

Ільченко В.Р. Система підручників природничо-наукового циклу // Педагогіка і психологія. - 1996. - №4. - С. 63-72.

Карих Т.В. Некоторые предложения по совершенствованию учебника английского языка // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1991. - Вып. 20. - С. 198-201.

Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Знання України,

- 192 с.

Кобернік С.Г., Скуратович О.Я. Географія материків і океанів: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Навчальна книга, 2003. - 319 с.

Кодлюк Я. З історії розвитку теорії шкільного підручника // Шлях освіти. - 2000. - №4. - С. 50-53.

Кодлюк Я. Підручник для початкової школи: теорія і практика. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. - 288 с.

Концевая Л.А. Психологический анализ самостоятельной работы школьников с учебником: Автореф. дис. канд... психол. наук: 19.00.07 / Научно-исслед. ин-т общей и педагог. психологии АПН СССР. - М., 1975. - 36 с.

Коршак Є.В. Фізика, 11 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. - 2-ге вид. - К.: ВТФ „Перун”, 2004. - 288 с.

Костенко В. Модульно-розвивальне навчання: від управління до методичного забезпечення // Рідна школа. - 2000. - №7. - С. 17-23.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Під ред. Л.М. Проколієнко; Упоряд. В.В. Андрієвська, Г.О. Балл, О.Т. Губко, О.В. Проскура. -К.: Радянська школа, 1989. - 609 с.

Крижко В.В., Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті: Навч.-метод. посіб. - Київ, 1998. - 192 с.

Леонтьев А., Загорский А. Школьный учебник и домашнее задание // Семья и школа. - 1991. - №2. - С. 7-9.

Лернер И.Я. О дидактических основаниях построения учебника // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1991. - Вып. 20.- С. 18-26.

Лернер ИЯ. Показатели системы учебно-познавательных заданий // Новые исследования в педагогических науках. - М., 1990. - Вып. 2. - С. 34-37.

Микк Я.А. Параграф - структурная единица учебника // Советская педагогика. - 1986. - №7. - С. 54-56.

Міляновська Н. Зарубіжна література, 5 кл.: Підручник для загальноосв. навч. закл. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. - 384 с.

М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 2-ге вид., допов. - K.: Вища школа, 2001. - 487 с.

Неверкович С.Д. Рефлексия оснований профессиональной деятельности в игровом обучении // Психологическая наука и образование. - 2000. - №2. - С. 68-74.

Оварчук О. Шкільний підручник у країнах Європи // Освіта України. - 2006. - 22 серпня. - С. 7.

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підручник для

-9 кл. заг. навч. закл. - 8-ме вид. - K.: Школяр, 2004. - 240 с.

Проблемы школьного учебника: Вопросы повышения воспитательной роли учебника. - М.: Просвещение, 1979. -Вып. 7. - 248 с.

Проблемы школьного учебника: Материалы Всесоюзной конференции «Теория и практика создания школьных учебников» / Сост. Г.А. Молчанова. - М.: Просвещение, 1991. - Вып. 20. - 240 с.

Проблемы школьного учебника: Методы анализа и оценки учебника. - М.: Просвещение, 1977. - Вып. 5. - 231 с.

Проблемы школьного учебника: О конструировании учебника. - М.: Просвещение, 1980. Вып. 8. - 335 с.

Проблемы школьного учебника: Язык и стиль школьных учебников. - М.: Просвещение, 1988. - Вып. 18. - 320 с.

Савченко О. Сучасний підручник має готувати учня до самоосвіти // Освіта України. - 1996. - Грудень. - С. 3.

Савченко О.Я. Якість і варіативність шкільних підручників як умова запровадження державних стандартів початкової освіти // Початкова школа. - 2001. - №8. - С. 10-12.

Скаткин М.Н. Об усилении воспитывающей и развивающей функций учебника // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1979. - Вып. 7. - С. 20-38.

Соболева О. Время писать новые учебники // Мир образования. - 1997.- № 6. - С. 52-54.

Степанишин Б. Яким бути підручникові з літератури? // Освіта. - 1998. - 30 вересня-7 жовтня. - С. 3.

Уварова Г. Як працювати з підручником «Географія материків і океанів» // Географія та основи економіки в школі. - 1999. - №3. - С. 13-15.

Учебный материал и учебные ситуации: Психологические аспекты / Под ред. Г.С. Костюка, Г.А. Балла. - K.: Рад. шк., 1986. - 143 с.

Функции художественно-графического оформления учебников: Современная учебная книга: Пер. с серб.-хорв. / Под ред. Г.М. Донского. - М.: Просвещение, 1986. - 128 с.

Фурман А.В. Т еорія і практика розвивального підручника: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 288 с.

Фурман А.В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект: Монографія. - Тернопіль: Астон, 2007. - 164 с.

Фурман А.В. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 105-144.

Фурман А.В. Типологічний підхід у системі професійного методологування // Психологія і суспільство. - 2006. - №2. - С. 78-92.

Фуртак Б. Про сучасні підручники з математики в українських і австрійських школах // Сучасне українське виховання: Матеріали наук.-практ. конф. Дрогобич. 07.11.96. - Львів: Основа, 1997. - С. 141-166.

ЧепелеваН.В. Технології читання. - K.: Главник, 2004.

- 96 с.

Янченко Г, Кравчук В. Математика: Підручник для 6 кл. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - 272 с.

Erdkunde für Hessen / U. Buckendahl, J. Bünstorf, U. Dörflinger und and. - Gotha: Klett-Perthes, 1998. - Band 3. - 215 s.

Hug W. Unsere Geschichte. - Frankfurt am Main: Verlag Moritz Diesterweg, 1985. - Band 2. - 292 s.

MilczarczykM.,SzolcA. Historia 7. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - 320 s.

Pandel Hans-Jürgen. Zeitlupe. - Braunschweig: Schroedel,

- Band 2. - 192 s.

Torrence J. Standard Grade Biology. - Scotland: Hodder Gibson, 2001. - 256 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)