ПСИХОЛОГІЯ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА

Наталія Ситнікова

Анотація


Об’єктом дослідження є процес саморозвитку особистості старшокласника в організованому навчально-виховному процесі, а його предмет - психологічні особливості самоствердження особистості старшокласника загальноосвітньої школи.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України про освіту. Прийнятий Верховною Радою України 23 березня 1996 року. - К.: Генеза, 1996. - 36 с

Національна доктрина розвитку освіти. Затверджено указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 // Інтернет-сайт Президента України. - 14 с.

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.02.2002 р. № 114 // Освіта України. - 2002. - № 42 (28 травня). - С. 4-5.

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 7.11.2000 р. № 522 // Освіта України. - 2001. - № 6 (7 лютого). - С. 17-18.

Альберти Р., Эмлок М. Самоутверждающее поведение.

- СПб.: Питер, 1998. - 58 с.

Американская социологическая мысль: Тексты / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц. Сост.: Е.И. Кравченко / Под ред. В.И. Добренькова. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - 496 с.

Абульханова-Славская К.А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности // Психология формирования и развития личности. - М.: Наука, 1981.- С. 31-37.

Авторська модель управління експериментальною школою. Всеукр. семінар 24-26 жовтня 1999 р. // Нива знань: Спецвипуск. - Дніпропетровськ, 1999. - Ч. 1. - 89 с. ;Ч. ІІ.-113 с.

Активні форми і методи впровадження передового педагогічного досвіду // Зб. наук. статей. - К.: Рад. шк., 1989. - 317 с.

Амонашвили Т.А. В школу - с шести лет. Что такое детство // Педагогический поиск. - М., 1997. - С. 35-54.

Асмолов А.Г. Психология индивидуальности. - М.: МГУ, 1986. - 96 с.

Андрієвська В.В., БаллГ.О, Волинець А.Г. та ін. Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи /За ред.Г.О. Балла, О.В. Киричука, Р.М. Ша-елашвілі. - К.:ІЗММ, 1997. - 136 с.

Асеев В.П. Структурные характеристики мотивационной системы личности // Психологическая проблема социальной регуляции поведения. - М.: Наука, 1976. - С. 172-192.

Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. -М.: Просвещение, 1977. - 254 с.

Балл Г.А. Проблема самоактуализации личности в гуманистической психологии. - К.-Донецк: Ровесник, 1993. - 52 с.

Бех І.Д. Інваріанти особистісного підходу до виховання // Завуч. - 2003.- №16. - С. 1-8.

Бех І.Д. Педагогіка успіху: виховні втрати та їх подолання // Педагогіка і психологія. - 2004. - № 43. - С. 5-15.

БеспалькоВ.П. Основы теории педагогических систем.

- Воронеж: Изд. Воронежского ун-та, 1997. - 304 с.

БондаревскаяЕ.В. Методологические стратегии личностно-ориентированного воспитания // Известия РАО. - № 3. - 1999. - С. 23-32.

Бригадир М. Принципи і параметри наукового проектування освітніх систем // Психологія і суспільство. - 2000. - № 1. - С. 60-79.

Бригадир М. Порівняльний аналіз ефективності конструювання оргформ за різних систем навчання // Психологія і суспільство. - 2002. - № 1. - С. 83-96.

Бодалев А.А. Личность и общение. - М.: Педагогика, 1983. - 271 с.

Бугайов О.І, ДейкунД.І. Диференціація навчання учнів у загальноосвітній школі: Методичні рекомендації. - К.: Освіта, 1992. - 31 с.

Бударный А.Н. Индивидуальный поход к обучению // Советская педагогика. - 1965. - №7. - С. 70-83.

Бутузов И.Д. Диференцированный подход к обучению учащихся на современном уроке (учебное пособие). - Новгород, 1972. - 72 с.

Бутузов И.Д. Диференцированное обучение - важное дидактическое средство эффективного обучения школьников. - М.: Просвещение, 1968.-186 с.

Валицкая А.П. Современные стратегии образования // Педагогика. - 1997. - № 2. - С. 3-8.

Ващенко Н.М. Методологические основы построения комплексной системы управления учебно-воспитательным процесом в ИПК // Проблемы высшей школы. - К., 1984. - С. 25-31.

Вентцель КН. Новые пути воспитания и образования детей. - М., 1923. - 189 с.

Волков И.П. Учим творчеству // Педагогический поиск. - М., 1987. - С. 109-115.

Выготский Л.С. История развития высших психических функций. Глава XV. Заключение. Дальнейшие пути исследования. Развитие личности и мировоззрения ребенка // Собр. соч.: В 6-ти томах. - Т. 3. Проблемы развития психики. - М.: Педагогика, 1983. - С. 314-328.

Выготский Л.С. Педагогика подростка // Собр. соч.: В

-ти томах. - Т. 4. Детская психология / Под ред. Д.Б. Эль-конина. - М.: Педагогика, 1984.

Выготский Л.С. Психология. - М.: Эксмо-пресс, 2002. -1008 с.

Дружинин ВН. Экспериментальная психология: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М., 1997.-256 с.

Гершунский Б.С. Дидактическая прогностика: методология, теория, практика. - К.: Высшая школа. - 1986. - 200 с.

Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. - М.: Совершенство, 1998. - 608 с.

Гільбух Ю.З., Дробноход М.І. Інноваційний експеримент у школі. - К.: УІПКККО, 1994. - 90 с.

Гозман Л.Я., Кроз М.В., Латинская М.В. Само-актуализационный тест. - М.: МГУ, 1995. - 44 с.

Гузик Н.П. Обучение органической химии. - М.: Просвещение, 1988. - 192 с.

Гуменюк О.Є. Модульне розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект. - К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Гуменюк О. Самотворення Л-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001.

- № 2. - С. 33-76.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальна система як об’єкт соціально-психологічного аналізу. Автореф. дис... канд. психол. наук. - К., 1999. - Київський університет імені Тараса Шевченка: 19.00.05. - 20 с.

Гуменюк О.Є. Психологія інноваційної освіти: тео-ретико-методологічний аспект: Монографія. - Тернопіль:

Економічна думка, 2007. - 385 с.

Гуменюк О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - С. 75-123.

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. -М.: Педагогика, 1986.-240 с.

Державна національна програма “Освіта. Україна XXI століття”. - К.: Райдуга, 1994. - 61 с.

Дементий О.И., Дементий С.В. Системное структурирование учебных дисциплин в средней школе. - Харьков, 1996. - 35 с.

Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина.

- М.: Педагогика, 1972. - 319 с.

Дидактика средней школы // Под ред. М.Н. Скаткина.

- М.: Просвещение, 1982.

Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности. - М.: Дом педагогики, 1996. - 214 с.

Дьяченко М.И., Кондибович А.А. Краткий психологический словарь. - М.: Хелтон, 1998.-399 с.

Дьюи Дж. Школа и ребенок. - М., 1925. - 264 с.

Додонов Б.И. Структура и динамика мотивов деятельности // Вопросы психологи. - 1984. - № 4. - С. 126-130.

Зазуліна Л.В. Діалогізація дидактичного процесу: гуманістична перспектива. - К.: ДАККО МО України, 1998. - 64 с.

Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. - К.: Укр.-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. - 302 с.

Занков Л.В. Избранные педагогические труды. - М.: Педагогика, 1990. - 424 с.

Зверева И.Д, Лактионова Г.М. Развитие социальной работы и социальной педагогики в Украине // Практическая психология и социальная работа. - 2001. - №4. - С. 2-7.

Інститут експериментальних систем освіти: Інф. бюлетень. - Вип. 2.- Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 48 с.

Кабанова-Меллер ЕН. Учебная деятельность и развивающее обучение. - М.: Знание, 1985. - 80 с.

Казмиренко В.П. Социальная психология организации.

- К.: МАУП, 1993.- 384 с.

Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения.

- М.: Педагогика, 1982. - 703 с.

Кирсанов А.А. Индивидуальный подход к учащимся в обучении. - Казань, 1978. - С. 16-72.

Киричук О.В. Принципи розбудови інноваційної педагогічної системи освітнього закладу // Рідна школа. -

- № 10. - С. 3-9.

Киричук О.В. Проблеми психології педагогічної взаємодії // Психологія. - К.: Освіта, 1991. - Вип. 37. - С. 3-12.

Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Обучение на основе исследования, игр, дисскусий. - Рига: Эксперимент, 1995. - 186 с.

Кларин М.В. Индивидуализация обучения в буржуазной педагогике XX в. // Сов. пед. - 1987. - № 7. - С. 124-129.

Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе: Анализ заруб. опыта. - М.: Знание, 1989. - 80 с.

Ковалев Г.А. Три парадигмы в психологии - три стратегии психологического воздействия // Вопросы психологии. - 1987. - № 3. - С. 41-49.

Колесникова И.А. О критериях гуманизации образования // Гуманизм образования: Теория. Практика. - СПб., 1996. - С. 37-45.

Коменський Я.А. Вибрані педагогічні твори. - Т. І. Велика дидактика / Під. ред. А.А. Красновського. - К.: Рад. школа, 1940. - 248 с.

Коменський Я. А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж, Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие /Сост. В.М. Кларин, А.Н. Джу-ринский. - М.: Педагогика, 1989. - 416 с.

Кембелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях, - М.: Прогресс, 1980. - 392 с.

Коміссаров В. Методично-засобове забезпечення соціально-культурного простору експериментальної школи // Економіка освіти: Збірка наукових праць НДЦ “Економіка вищої освіти” НДІ Вищої освіти АПН України. - Том 1. -Тернопіль: Економічна думка, 2001. - С. 178-180.

Кононенко П. Національна педагогіка в реформуванні освіти // Освіта і управління. - 1997. - Т. І, № 3. - С. 19-30.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Рад. шк., 1989. - 608 с.

Корсак К. До проблеми парадигми сучасної національної освіти // Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 4. - С. 12-22.

Кремень В. Особистісно-розвивальне навчання як науковий пріоритет // Рідна школа. - № 11. - 1998. - С. 53-57.

Кудрявцева В.Т. Проблемное обучение - истоки, сущность, перспективи. - М.: Знание, 1991. - 80 с.

Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок: Пер. с англ. под ред. Толстого A.B. - М.: Дом интеллект. кн.: Ижев. респ. тип., 2000. - 309 с.

Кузь В. Глобалістика економіки та освіти // Рідна школа. - 2001. - № 9. - С. 3-6.

Лазарев B.C. Управление образованием на пороге новой епохи // Педагогика. - 1995. - № 5. - С. 12-18.

Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984. - 444 с.

Лернер И.Я. Учебно-воспитательный процесс как система // Новые исследования в педагогических науках. -М., 1985. - С. 30-38.

ЛутайB.C. Філософія сучасної освіти. - K.: УІПКККО, 1996. - 220 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. -М.: Политиздат, 1975. - 304 с.

Максименко С. Д. Розвиток психіки в оточенні: B 2-х т. - K.: Форум., 2002.- Т.1.-319 с; Т.2.-335 с.

Малахова Н Особистість пізнається у соціумі // Освіта.

- 3-10 вересня. - С. 10.

Матюшкин О.М. Проблемы ситуации в мышлении и обучении. - М.: Педагогика, 1972. - 208 с.

МаслоуА. Психология бытия: Пер. с англ. - М.: Рефл-бук. - К.: Ваклер, 1997.- 304 с.

Махмутов М. И. Об индивидуализации обучения // Народное образования. - 1964. - №2. - С. 10-12.

Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. - М.: Просвещение, 1977. - 240 с.

Мельник В. Управлінська діяльність керівника школи: крите-ріальнии аналіз підготовки вчителя до модульно-розвивальних занять // Освіта і управління. - 1997.-Т. 1, №2. - С. 139-146.

Менчинская М.А. Обучение и умственное развитие // Обучение и развитие. - М.: Просвещение, 1966. - С. 49-92.

Мещанова Г.О. Моніторинг розвитку особистості // Психологія і суспільство. - 2001. - №4. - С. 111-144.

Михайлов Ф.Т. Философия образования: ее реальность и перспективы // Вопросы философии. - 1999. - № 8 - С. 92-118.

Моделирование педагогических ситуаций: Проблемы повышения качества и эффективности общепедагогической подготовки учителей / Под ред. Ю.Н.Кулюткина, Г.С. Су-хобской. - М.: Педагогика, 1981. - 120 с.

Модульно-розвивальна система навчання в сучасній школі. З досвіду роботи ЗОШ № 43 м.Донецька / Редкол.: Максименко О.І., Ткаченко В.І., Шумлянська Г.А. - Донецьк, 2000. - 51 с.

Модульно-розвивальна система: соціально-культурний зміст навчальних модулів. Фундаментальний експеримент у ЗОШ № 80 м. Дніпропетровська // Рідна школа: Спецвипуск. - 1998. - № 10. - 80 с.

Модульно-розвивальна система: теорія, технологія, досвід. Фундаментальний експеримент у СШ № 10 м. Бердичева Житомирської області // Рідна школа: Спецвипуск. - 1997. - № 2. - 80 с.

Монахов В.М. Проектирование и внедрение новых технологий обучения // Педагогика. - 1990. - № 7. - С. 17-22.

Моргун В.Ф. Інтеграція та диференціація освіти: особистісний та психологічний аспект // Постметодика. -1996. - № 4. - С. 41-45.

Мудрик A.B. Соціальна педагогіка. - М., 1999. - 372 с.

Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти. Збірка матеріалів до Всеукр. наук.-практ.конф.(11-12 травня 2000 року). - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 224 с.

Непрерывное образование научно-педагогических кадров: Концепция и практика реализации. - М.: Педагогика, 1991. - 80 с.

Огнев’юк В.О, Фурман А.В. Принцип модульності в історії освіти. - Ч.І.- К.: УІПКККО МО України, 1995. - 85 с.

Огневюк В.О, Фурман А.В. Принцип модульності в історії освіти. - Ч. ІІ. - К., 1996. - 105 с. (рукопис).

Онищук В.А. Урок в современной школе. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1981. - 191 с.

Овчарова Р.В. Справочная книга социального педаго-

га. - М., 2004. - 478 с.

Організація методичної роботи в школі /Автор-упо-рядник І.П.Жерносєк. - К.: ісДо, 1995. - 108 с.

Основы педагогического мастерства /Под ред. И.А. Зязюна. - М.: Просвещение, 1990. - 285 с.

Основи психології /За ред. О.В. Киричука, В. А. Ро-менця. - К.: Либідь, 1996. - 632 с.

Островерхова Н.М., Даниленко Л.І. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект. - К.: Школяр, 1995. - 301 с.

Оконь В. Введение в общую дидактику - М.: Высш. шк., 1990. - 396 с.

Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. / Под ред. В.Л. Ротенберг, В.М. Кларина. -М.: Педагогика, 1981. - Т. 1. - 334 с; Т.2. - 416 с.

Підласий І, Підласий А. Педагогічні інновації // Рідна школа. - 1998. - № 12. - С. 3-17.

Пиаже Ж. Избранные психологические труды. - М.: Педагогика, 1994. - 680 с.

Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование: Социально-философское исследование. -

Запорожье: Просвита, 2000. - 250 с.

Попер К. Відкрите суспільство та його вороги. - К.: Основи, 1994. - Т.1.- 444 с; Т.2. - 494 с.

Попов В.А. Дифференцированное обучение и формирование профессиональной элиты // Педагогика. - 1998. -№ 1. - С. 40-44.

Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт: Пособие для учителя. - К.: Рад. шк., 1988. - 187 с.

Поташник М.М. Проблемы перестройки методической работы в школе в условиях реформы /Вопр. метод. работы. Сб. науч. ст. - М.: Дидактика, 1990.- С. 17-23 .

Поташник М.М. Эксперимент в школе: организация и управление. - М.: Педагогика, 1992. - 145 с.

Психолого-педагогічні основи диференціації навчання в початковій ланці загальноосвітньої школи // За ред. Гіль-буха Ю.З. - К.: Рад. шк., 1992. - 50 с.

Репкин В.В. Формирование учебной деятельности в младшем школьном возрасте // Вестник Харьковского унта. - Сер. Психология. - 1976. - Вып. 11.- № 171. - С. 40-45.

Репкин В.В., Репкина Г.В., Заика Е.В. О системе психолого-педагогического мониторинга в построении учебной деятельности // Вопросы психологии. - 1995.-№ 1.-С. 13-24.

Роджерс К. Взгляд на психологию. Становление человека: Пер. с англ. - М.: Прогресс, Универс, 1994. - 480 с.

Роменець В.А, Маноха І.П. Історія психології XX століття. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2000. - 712 с.

Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании // Педагогическое наследие. - М.: Педагогика, 1989. - С. 199-296.

Рябова В.О. Методологія дидактичного дослідження модульних технологій навчання // Наукові записки Терно-пільского державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - 1999. - № 6. - С. 6-12.

Селевко Г.К. Опыт системного анализа современных педагогических систем // Школьные технологии. - 1996.

- № 6. - С. 3-43.

Селевко Г. К Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.

Семенюк Т.В. Науково-педагогічне проектування граф-схем навчальних курсів загальноосвітньої школи за модульно-розвивального навчання. Автореф. дис. канд. пед. наук. - К., 1999. - Київський університет імені Тараса Шевченка: 13.00.01. - 19 с.

Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. - М.: Логос, 1999. - 271 с.

Стоунс Э. Психопедагогика: Психологическая теория и практика обучения. - М: Педагогика, 1984. - 470 с.

Сковин Е.В. Объединение школьных модулей. -М.: АПП ЦИТП, 1992. - 86 с.

Соціальна педагогіка // За ред.проф. А.И.Капської. К., 2003. - 254 с.

Слободчиков В.И. Образовательная середа: реализация целей образования в пространстве культуры // Новыеценности образования: культорное моделирование школ: Выпуск 7. Инноватор.;Веппе1 colledge. - M., 1997.- C. 177-184.

Ситнікова H., Бухлова Н. Психолого-педагогічний портрет класу - основа проектування модульно-розвивальних занять // Психологія і суспільство. - 2000.-№2. - C. 152-159.

Ситнікова Н.Є. Системне дослідження ефективності соціально-педагогічного експерименту “Школа самоствердження” // Наукові записки. Серія: педагогіка. Тернопільський державний педуніверситет. - 2003. - №3.- С. 142-149.

Сухомлинська О.В. Формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей // Директор школи. - 2003. - № 1. - С. 4-6.

Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти Т. - K.: Рад.школа, 1976; Т. 1.- 654 с. (Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості); Т. 2. - 669 с. (Як виховати справжню людину); Т. 3. - 1977. - 669 с (Серце віддаю дітям); Т. 4. - 1977. -638 с. (Павлишська сер. школа); Т. 5. - 1977. - 639 с. (Статті).

Тімотін А. Соціально-психологічні механізми спілкування у модульно-розвивальному освітньому процесі // Психологія і суспільство. - 2001. - № 2. - С. 104-125.

Тхагапсоєв Х.Г. О новой парадигме образования // Педагогика. - 1999. - № 1.- С. 103-111.

Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения. - М.: Педагогика, 1990. - 192 с.

Управление развитием школы: Пособие для руков. общеоб. учр. /Под ред. М.М. Поташника и В.С. Лазарева. -М.: Новая школа, 1995. - 464 с.

Учебный материал и учебные систуации: психологический аспект // Под ред. Г.С. Костюка, Г.А.Балла. - K.: Рад.шк., 1986. - 143 с.

Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Собр. соч. - М.: Педагогика. 1945-1952. - Т.8. - С. 45-61, 650-665.

Ушинський К.Д. Твори в шести томах. - Т.4: Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології. -К.: Рад.шк., 1952. - 518 с.

Фирсов В.В. Дифференциация обучения на основе обязательных результатов обучения. - М.: Педагогика, 1994. - 211 с.

Формирование учебной деятельности школьников / Под ред. В.В. Давыдова и др. - М.: Педагогика, 1982. - 240 с.

Фридман Л.М., Маху В.И. Проблемная организация учебного процесса. - М.: НИИ общей и пед.психологии, 1990. - 63 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення: Монографія. - K.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Проблемні ситуації в навчанні. - K.: Рад.шк., 1991. - 191 с.

Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. - K.: Освіта, 1993. - 224 с.

Фурман А. Розвивальна діагностика психологічної грамотності педагога. Тест “Хто підніме папірець?” // Психологія і суспільство. - 2002. - № 1. - С. 119-153.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с

Фурман А. Системна диференціація навчання: концепція, теорія, технологія // Освіта і управління. - 1997. -Т.1, № 2. - С. 37-67.

Фурман А.В. Соціально-психологічна експертиза модульно-розвивальних занять у школі. - K.: Правда Ярославичів, 1999. - 56 с.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - № 3. - С. 105-144; 2002. - № 3-4. - С. 20-58.

Фурман А.В. Фундаментальний соціально-психологічний експеримент у школах України: Анатомія пошуку // Освіта і управління. - 1997. - Т. І, № 3. - С. 39-56.

Фурман А.В, Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: передумови, новації, впровадження // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 4. - С. 94-124.

Фурман А.В., Лужаниця П.П. Діагностико-корек-ційне забезпечення навчально-виховного процесу: Програма дослідно-експериментальної роботи в школі // Педагогіка і психологія. - 1996. - №1. - С. 102-122.

Фурман А, Коміссаров В. Школа здібностей. Програма дослідно-експериментальної роботи в СШ № 44 м. Запоріжжя // Рідна школа. - 1996. - № 8. - С. 5-9.

Фурман А., Костенко В. Школа віри. Програма дослідно-експериментальної роботи ліцею № 157 мШиєва.

- К.: Рада, 1995. - 47 с.

Фурман А, Семенюк Т. Школа розуміння. Програма дослідно-експериментальної роботи в СШ № 10 м. Бердичева. - К.: УІПКККО, 1996. - 35 с.

Фурман А.В. Архітектоніка творення особистості за модульно-розвивальної системи навчання // Психологія і суспільство. - 2000. - № 1.- С. 28-43.

Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальна система: два рівні експериментування // Освіта і управління. -1997. - Т.1, № 1. - С. 45-67.

Фурман А.В. Методологічний аналіз систем розвиваль-ного навчання // Педагогіка і психологія. -1995. - № 1. - С. 7-12.

Фурман А.В. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати // Психологія і суспільство. - 2001. - № 1. - С. 9-73.

Фурман А.В. Проблемно-модульні навчальні програми // Освіта: Спецвипуск. - 1996. - 10 квітня. - С. 2-3.

Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции - М.: Наука, 1989. - 456 с.

Хорни К. Наши внутренние конфликты: Пер.с англ.

- М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 560 с.

Хащенко Т.Г. Психологические особенности включения личности во взаимодействие при совместном решении мыслительных задач: Дисс. канд. психол. наук. - М., 1983. - 162 с.

Чередов И.М. О дифференцированном обучении в советской общеобразовательной школе. - М.: Педагогика, 1987. -152 с.

Чередов И.М. О дифференцированном обучении на уроках. - Омск, 1973. - С. 5-64.

Шаталов В.Ф. Объять необъятное: записка педагога.

- М., 1986. - 218 с.

Шацкий С. Г. Педагогические сочинения: В 4-х томах.

- М.: Просвещение, 1964. - Т.3. - 492 с.

Школа здібностей. Фундаментальний експеримент у СШ № 44 с. Запоріжжя // Рідна школа: Спецвипуск. -1996. - № 8. - 80 с.

Щедровицький Г. Методологічна організація сфери психології // Психологія і суспільство. - 2000. - № 2. - С. 7-24.

Щедровицький Г.П. Избранные труды. - М.: Шк. культ. политики, 1995.- 760 с.

Щедровицкий Г. и др. Педагогика и логика. - М.: Шк.культ.политики, 1993.- 414 с.

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды.

- М.: Педагогика, 1989. - 560 с.

Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. - М.: Знание, 1974. - 64 с.

Эрдниев П.М. Укрупнение дидактических единиц как технология обучения. - М.: Просвещение, 1992. - 192 с.

Юцявичене П. Теория и практика модульного обучения. - Каунас, 1989. - 272 с.

Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. - М.: Директор школы, 1996. - 120 с.

Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. - М.: Сентябрь, 1996. - 96 с.

Якиманская И. С. Принципы построения образовательных программ и личностное развитие учащихся // Вопр. психологии. - 1999. - № 3. - С. 39-47.

Якунин В.А. Обучение как процесс управления: психологические аспекты. - Л.: ЛЕУ, 1988. - 240 с.

Weinstein G, Fantini M. Toward Humanistic Education: A Curriculum of Affect:-N. Y., 1970.-254 p. 193.Goodlad J.M.

- 1983. p. 44.

Maslow A.H. The Father Reaches of Human Nature. -N.Y., 1971. - 185 p.

Patterson Ch. Found at fonts for a theory of instruction and educational psychology. - N.Y., 1977. - 215 p.

Patterson Ch. Humanistic Education. - N.Y., 1973. - 320 p.

Piaget J. To understand is to invent. - N.Y., 1983.-418 p.

Rogers С. Freedom to learn a view of what education might become. - Columbus (Ohio), 1984. - 375 p.

Reeve JUnderstanding motivation and emotion. -Orlando,FL:Harcourt Brace College Publ, 1992. - 342 p.

Seiigman M.E.P. Helplessness: On depression, development and death. - San Francisso: Freeman, 1975. - 289 p.

Human development /Diane E.Papalia, Sally Wendkos Olds. - 6 ed. - New York: McGRAW - HILL,INC, 1995. -697 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)