КАТЕГОРІОГЕНЕЗ ЯК НАПРЯМ ПРОФЕСІЙНОГО МЕТОДОЛОГУВАННЯ

Анатолій Фурман

Анотація


У статті вперше аргументується доречність уведення в актуальний науковий дискурс поняття “категоріогенез”, а також змістовно обґрунтовується та дійсність специфічного розвиткового процесу, що ним описується. Зокрема, розглядаються як науково усталені інваріанти вживання цього категоріального поняття, що пояснюють виникнення природних і соціальних явищ (біогенез, онтогенез, філогенез, антропогенез, історіо-генез), так і нові, що фіксують вивчення формалізованих, ідеалізованих та ідеальних об’єктів - системогенез, ідеогенез, теореогенез, категоріогенез. Водночас останній, результативно утверджуючись як історично зумовлена категоріальна модель світопобудови, розмежовується на мікрокатегоріогенез (походження окремих категорій як світоглядних універ-салій) і макрокатегоріогенез (виникнення, постання й збагачення сучасної картини-моделі світу в історії людства). Крім того, розведені обсяг і зміст понять “генезис” і “розвиток”, “психогенетика” і “психологія розвитку”, “категоріогенез” і “категоризація”. У взаємо-доповненні із новоствореними мислесхемами і моделями запропонований матеріал не лише ставить проблему категорійного ґенезу як суто методологічну, а й пропонує найімовірніші напрямки її поетапного розв’язання.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Абушенко В.Л. Теория // Новейший философский словарь: 3-є изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 1035-1036.

Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональних систем. - М.: Наука, 1971 - 325 с.

а. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. - К.-Ірпінь: Перун, 2003. - 1440 с.

Кондаков И.М. Психология. Иллюстрированный словарь. - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 512 с.

Крайг Г., Бокун Д. Когнитивная психология. - СПб.: Питер, 2005. - 940 с.

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Теоретическая психология: Уч. пос. - М.: Изд. центр “Академия”, 2001. - 496 с.

Стёпин В.С. Культура // Вопросы философии. - 1999. -№8. - С. 61-71.

Ткаченко О.М. Принципи і категорії психології. - К.: Вища школа, 1979. - 199 с.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: Монографія. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А.В. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв’язання складних проблем // Інститут експериментальних систем освіти: Інформ. бюлетень. - Вип. 4. - 2004. - С. 4-7.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: Наук. вид. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман А.В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект: Монографія. - Тернопіль: Астон, 2007. - 164 с.

Школы в науке / Под ред. С.Р. Микулинского, М.Г. Яро-шевского, Г. Крёбера, Г. Штейнера. - М.: Наука, 1977. - 523 с.

Ярошевский М.Г. Логика развития науки и научная школа // Школы в науке. - М.: Наука, 1977. - С. 7-97.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)