СТАНОВЛЕННЯ АВТЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ: КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ

Надія Когутяк

Анотація


психологічні механізми становлення автентичності особистості в період життєвої кризи є багатовимірними ієрархізова-ними внутрішньоособистісними утвореннями,котрі функціонують як процеси, засоби, ланки і передумови саморозуміння наявної екзистен-ційної ситуації людини з урахуванням досвіду минулих критичних переживань задля знаходження сенсу існування, адекватного унікальним обставинам.

Ключові слова


автентичність особистості; психологічні механізми; життєва криза; духовні інтенції; саморозуміння; механізми-передумови; механізми-засоби; механізми-ланки; механізми-процеси; екзистенція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Карпвнко З.С. Аксіопсихологія особистості. - K.: TOB «Міжнар. фін. агенція», 1998. - 216 с.

Карпвнко З.С. Теоретико-методичне конструювання рефлексивного інтерв’ю особистішої автентичності // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Передові наукові розробки - 2006». - Т. 12. - Психологія та соціологія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. - С. 9-14.

Когутяк Н.М. Автентичність як сучасна особистісна норма // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу-2004» - Т.53. - Дніпропетровськ, 2004. - С. 26-31.

Когутяк Н.М. Роль анормальної кризи у становленні автентичної позиції особистості // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 12. - Психологія: Зб. наукових праць. - № 1 (25). - K., 2004. - C. 27-35.

Когутяк Н.М. Самоусвідомлення автентичності в контексті духовно-морального розвитку особистості // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Формування нової парадигми у психологічній науці: Зб. наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. - Вип. 30. - Рівне: РДГУ, 2004. - С. 83-85.

Когутяк Н.М. Автентичність як причина і мета біографічної кризи // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Мак-сименка - Вип. 26, в 4-х томах. - Том 2. - K.: Главник, 2005.-С. 291-295.

Когутяк Н.М. Трансформації автентичності: об’єктивний та суб’єктивний аспекти // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Вип. 10. - Ч.І. - Івано-Франківськ: Плай, 2005. - С. 199-206.

Когутяк Н.М. Методологічні пошуки в середовищі конструювання автентичності // Актуальні проблеми практичної психології: Збірник наукових праць. - Херсон: ПП Вишемир-ський В.С., 2006. - С.111-115.

Лэнгле A. Person: Экзистенциально-аналитическая теория личности: Сб. статей: Пер. с нем. / Вступ. ст. С.В. Кривцовой. - М.: Генезис, 2006. - 159 с.

Методологічні і теоретичні проблеми психології: Хрестоматія / Упоряд. - З.С. Карпенко, І.М. Гоян. - Івано-Франківськ: Плай, 2000. - 128 с.

Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпритация данных: Учебное пособие. - СПб.: Речь, 2004.- 392 с.

Савчин М.В. Духовний потенціал людини. - Івано-Франківськ: Плай, 2001.- 203 с.

Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. - К.: Либідь, 1996. - 176 с.

Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. -К.: Вища школа, 1977. - 776 с.

Татенко В.О. Суб’єктно-вчинкова парадигма у сучасній психології // Людина. Суб’єкт. Вчинок. Філософсько-психологічні студії / Заг. ред. В.О. Татенка. - К.: Либідь, 2006. - С. 316-358.

Титаренко Т.М. Вчинок у приватному житті. Погляд психотерапевта // Людина. Суб’єкт. Вчинок. Філософсько-психологічні студії / Заг. ред. В.О. Татенка. - К.: Либідь, 2006. - С. 258-279.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості у межах і поза межами буденності. - К.: Либідь, 2003. - 376 с.

Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1987. - 234 с.

Шостром Э, Браммер Л. Терапевтическая психология. Основы консультирования и психотерапии: Пер. с англ. В. Абабкова, В. Г аврилова. - СПб.: Сова; М.: Эксмо, 2002. - 624 с.

Robson, C. Real world research: A resource for social scientists and practitioner-researchers. 8th ed. - Oxford: Blackwell, 1998. - 404 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)