МИКОЛА ГРОТ: ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ (ДО 155-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Валентин Рибалка

Анотація


Микола Якович Грот (... 1852 - 29 травня 1899р.) - доктор філософії, професор, завідувач кафедр філософії Ніжинського історнко-філологічного інституту (1876-1883), Новоросійського (Одеського) (1883-1886)і Московського (1886-1899) університетів, народився у Гельсннґфорсі (зараз Хельсінкі - столиця Фінляндії) в освіченій дворянській сім’ї з широкими духовними і творчими інтересами.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Грот H.Я. Психология чувствования в ее истории и главных основах. - СПб., 1879-1880. - XIX. - 569 с.

Грот H.Я. К вопросу о реформе логики. Опыт новой теории умственных процессов. - Лейпциг, 1882. - 349 с.

Грот H.Я. Еще об изменениях в сознании личности II Одесский вестник. - 1886. - 29 января.

Грот H.Я. О направлениях и задачах моей философии II Православное обозрение. - М., 1886. - №11. -18 с.

Грот H.Я. Основания нравственного долга II Вопросы философии и психологии. - 1892. - №12 и 13. - 61 с.

Грот H.Я. Нравственные идеалы нашего времени. Фридрих Ницше и Лев Толстой II Вопросы философии и психологии. - 1893. - №16. - 25 с.

Грот H.Я. Устои нравственной жизни и деятельности II Вопросы философии и психологии. - 1895. - №27. - 24 с.

Грот H.Я. Основания экспериментальной психологии I I Вопросы философии и психологии. - 1895. - №30. - 52 с.

Грот H.Я. О жизни и личности Декарта II Вопросы философии и психологии. - 1896. - №35. - 15 с.

Грот H.Я. Понятие о душе и психической энергии в психологии II Вопросы философии и психологии. - 1897. -№37 и 39. - 73 с.

Грот H.Я. Очерк философии Платона. - М.: Посредник, 1897. - 189 с.

Грот М.Я. Вибрані психологічні твори I Упорядник, передмова, примітки М.Д. Бойправ. - Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2006. - 296 с.

Бойправ М.Д. М.Я. Грот: психологічні погляди та освітня діяльність: Монографія. - Ніжин: НДПУ, 2002. - 165 с.

Кондаков И.М. Психология. Иллюстрированный словарь. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 512 с.

Леонтьев A.H. Деятельность. Сознание. Личность. -М.: Политиздат, 1977. - 304 с.

Психология личности в трудах отечественных психологов I Составитель Куликов Л.В. - СПб: Питер, 2000. - 480 с.

Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): Навчально-методичний посібник. - К.: Ніка-Центр, 2003. - 204 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)