СТРУКТУРА І ДИНАМІКА КРИМІНАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТА СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

Олег Синеокий

Анотація


В концентрованому вигляді зроблена спроба розкрити психологічні проблеми внутрішнього конфлікту у формуванні мотивації девіантних форм статевої поведінки особи, які призводять до вчинення сексуальних насильницьких злочинів, і провести системний аналіз окремих складових самого процесу такої мотивації.


Ключові слова


мотивація; насильницька злочинність на сексуальному підґрунті; девіації психосексуального розвитку; сексуальні перверзії

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аномальное сексуальное поведение / Под ред. A.A. Ткаченко и Г.Е. Введенского. - СПб.: Изд-во “Юридический центр Пресс”, 2003. - 657 с.

Бедь В.В. Юридична психологія: Нав. пос. - К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ-2000”, “Магнолія плюс”, 2003. - 376 с.

Волков Ю.Г. Социология. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 576 с.

ГрибанВ.Г. Валеологія. - К.: Центр навч. літ., 2005. - 256 с.

Горпинченко И.И. Геронтологическая сексопатология. - Киев: Здоровье, 1991. - 165 с.

Жабокрицький С.В, Чуприков А.П. Судова психіатрія: Навч. пос. - К.: МАУП, 2004. - 176 с.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2006. - 512 с.

Имелинский К. Сексология и сексопатология / Пер. с польск. - М.: Медицина, 1986. - 388 с.

Исаев Д.Д. Иллюстративная энциклопедия сексуальности. - СПб.: Продолжение жизни, 2002. - 568 с.

Клиническая психология / Уч. под ред. проф. Б.Д. Карвасарского. - Изд. 2-е. - СПб.: Питер, 2006. - 960 с.

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Г авриш та ін.; За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Л. Тація. - X.: ТОВ “Одісей”, 2004. - 1152 с.

Кримінально-виконавчий кодекс України // Збірник нормативно-правових актів з курсу “Кримінально-виконавче право України” / Укладач С.В. Дьоменко. - Запоріжжя: ЗНУ, 2005. - С. 3-76.

Крукс Р, Баур К. Сексуальность (Проект “Психологическая энциклопедия”) / Пер. с англ. О. Исаковой, А. Кулакова, Н. Миронова и др. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2005. - 480 с.

Крючкова О. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом: Проблемні питання кваліфікації // Вісник прокуратури. - К., 2003. - № 10 (28). - С. 39-42.

Свядощ А.М. Женская сексопатология. - Кишинев: Штиинца, 1991. - 180 с.

Синеокий О. Мотивація внутрішнього конфлікту сексуального злочинця // Психологія і суспільство. - 2005. -№1. - С. 99-103.

Синеокий О. Поняття і зміст насильницьких злочинів, які вчиняються на сексуальному підгрунті: системний аналіз проблеми // Психологія і суспільство. - 2006. - №2. - С. 141-147.

Синеокий О. Психологічні проблеми генезису мотивації сексуальної агресії // Психологія і суспільство. - 2005. -№2. - С. 130-135.

Синєокий О. Соціально-психологічне спричинення правового конфлікту особи сексуального насильника // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 121-126.

Синєокий О. Соціокультурна матриця норм сексуальної поведінки як джерело формування правових засад // Психологія і суспільство. - 2006. - №4. - С. 86-91.

Сексология: Энциклопедический справочник по сексологии и смежным областям. - Минск: “Беларусск. Энцикл.”, 1993. - 851 с.

Справочник по сексологии, сексопатологии и андро-логии. - К.: Здоровье, 1994. - 240 с.

Старков О.В. Криминопенология: Уч. пос. - М.: Издательство “Экзамен”, 2004. - 480 с.

Судебная психиатрия: Словарь-справочник / Авт.-сост.

Н.М. Жариков, Г.В. Морозов, Д.Ф. Хритинин. - М.: Изд-во

НОРМА (Изд. группа НОРМА - ИНФРА-М), 2000. - 272 с.

Baker A.W, Duncan S.P. Child sexual abuse a study of prevalence in Great Britain // Child Abuse and Neglect. - 1985.

- Vol. 9. - P. 457 - 467.

Glaser M, Kolvin I., Campbell D, Glasser A, Farrelly S. Cycle of child sexual abuse: links between being a victim and becoming a perpetrator // British Journal of Psychiatry. - 2001. - Vol. 179. - P. 482 - 494.

Glasser M. Psychodynamic aspects of paedophilia // Psychoanalytic Psychotherapy. - 1988. - Vol. 3. - P. 123 - 133.

Money J. Pedophilia: A Specific Instance of New Philism Theory as Aplied to Paraphilic Lovemaps // Pedophilia: Biosocial Dimensions. - Springer-Verlag, 1990. - P. 445 - 463.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)