ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ЇХ ФОРМУВАННЯ

Анатолій Литвин

Анотація


Глобалізація захопила країни ЄС, США та Японію. В Україні неоднозначно підходять до цієї проблеми. Одні політики пропонують європейський підхід до глобалізаційних процесів, інші - російський шлях розвитку, а треті вказують на самостійне першочергове вирішення економічних питань. Особливий вплив на свідомість своїх громадян мають засоби масової комунікації, які програмують вибір економічного, політичного, соціального розвитку стратегій країни. Наскільки вдається їм це зробити? Як впливає глобалізація на суспільство, суспільні процеси і людину? Чи є процеси глобалізації ефективними і потрібними для України та світу?


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Арсвєнко А. Глобалізація: соціальні зміни і наслідки напередодні XXI століття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - №1. - С. 42-58.

Баланда А. Доходи населення в контексті безпечного розвитку особи та суспільства // Україна: аспекти праці. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. -2006. - №5. - С. 3-7.

Бжвзінський 3. Україна у геостратегічному контексті. -К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. - 102 с.

Большой толковый социологический словарь (Collins).

- Том 1. / Пер. с анг. - М.: Вече, ACT, 1999. - 544 с.

Деннис Э, Мэррил Д. Беседы о масс-медиа. - М., 1997.

- C. 137.

Зиновьев А. Глобальное сверхобщество Россия. - Мн.: Харвест, М.: ACT, 2000. - 128 с.

Иноземцев В.Л. Вестернизация как глобализация и “глобализация” как американизация // Вопросы философии. -2004. - №4. - C. 58-69.

Ілюшина Е. Глобалізація і постмодерне суспільство // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. -2004. - №4. - C. 79-98.

Кастельс М. Информационная епоха: экономика, общество и культура. -М., 2000. - 316 с.

Коноплицький С. Інтернет як предмет соціологічного аналізу // Соціологія: теорія, методи , маркетинг. - 2005. -№3. - C. 186-193.

Малюк А. Дискурс глобалізації з точки зору світ-системи аналізу // Соціологія: теорія, методи , маркетинг. -

- №2. - C. 176-179.

Науменко Т.В. Социология массовой коммуникации: Учебное пособие. - CTO.: Питер, 2005. - 288 с.

Ньюсом Д., Терк Дж., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз. - 7-е изд.: Пер. с анг. - М.: Консалтинговая группа “ИМИДЖ-Контакт”: ИНФРА-М, 2001. - 628 с.

Панарин А. Проблеми формування культурного простору за умов світу, що глобалізується // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства: Наукові доповіді і повідомлення ІІ Всеукраїнської соціологічної конференції / За ред. М.О. Шульги. - К., 2002. - C. 227-229.

Паращевін М. Сокультурні зміни в контексті глобальних процесів очима населення України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2005. - №3. - C. 194-206.

Пидлуцкая И. Политические коммуникации: украинский опыт // Аналитика. - 2000. - №5. - C. 17-31.

Процків О. Приватизація в Україні: соціально-економічний аспект та пріоритети суспільного вибору // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2006. - №6. - C. 7-10.

Резнік В. Приватизація в Україні як соціально-економічний процес: об’єктивні показники та суб’єктивні оцінки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2006. - №2. - C. 66-89.

Сакс И. Прежние модели исчерпаны, нужны новые // ^циологические исследования. -1995. - № 8. - C. 91-93.

Cамые богатые украинцы богаче, чем сама Украина / / Корреспондент. Спец. Выпуск. - 2007. - №20. - C. 17-61.

Сохань Л.В, Сохань І.П. Час Нового Cвіту і Людини: Глобальні ризики цивілізації і пошук шляху. Cоціологічні нариси. - К.: ВІПОЛ, 2001. - 132 с.

Отатистичний щорічник України за 2001 рік. - К.: Техніка, 2002. - 664 с.

Cтатистичний щорічник України за 2004 рік. - К.: Консультант, 2005. - 590 с.

Степаненко В. Глобальне громадянське суспільство: концептуалізації та посткомуністичні варіації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2005. - №2. - C. 156-175.

Стус В., Константинова І. Багатство не порок, або як умовити суспільство полюбити олігархів? // День. - 2006. -10 березня.

Українське суспільство на порозі третього тисячоліття: Кол. монографія / Під ред. М.О.Шульги. - К.: Ін-т соціології НАН України, 1999. - 687с.

Шелешкова С., Спасенко Ю. Заробітна плата як мотиваційна складова продуктивної зайнятості // Україна: аспекти праці. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. - 2006. - №2. - C. 9-16.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)