ПСИХОЛОГІЧНИМ АНАЛІЗ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Оксана Гуменюк

Анотація


Проаналізовано підходи до психологічного вивчення громадянської відповідальності особистості; обґрунтовано зміст і структуру громадянської відповідальності та визначені її ознаки; створено та апробовано авторський психодіагностичний тест на визначення рівня відповідальності особистості, а також здійснена його стандартизація та одержані норми у цілому й за його окремими шкалами; проведене експериментальне дослідження на предмет визначення рівня громадянської відповідальності молоді у західному регіоні України (на базі Тернопільського національного економічного університету серед студентів віком від 18 до 20 років, Тернопільської філії Європейського університету - студентів денної і заочної форм навчання 18-33 років), центральному (Академічний ліцей при Запорізькому національному університеті серед учнів 10-11 класів), південному (Кримський гуманітарний університет, м. Ялта - студенти 19-22 років).


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Абульханова-Славськая К. А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. - 196 с.

Баранова С.В. Соціально-психологічна характеристика відповідальності особистості // Третьяченко В.В., Баранова С.В., Бохонкова Ю.О., Вереіна Л.В. та ін. Психологічна культура особистості в умовах глобалізації світу: Монографія / За заг. ред. Третьяченко В.В. - Луганськ: Світлиця, 2006. - С. 49-96.

Бердяев Н.А. О назначении человека. - М.: Республика, 1993. - 383 с.

Бех І.Д. Відповідальність особистості як мета виховання // Початкова школа. - 1994. - № 9-10. - С. 4-8.

Боришевський М.И. Розвиток саморегуляції поведінки школярів: Дис... докт. психол. наук: 19.00.07. - К.,1992. - 77 с.

Боришевский М.И. Теоретические основы самосознания // Психологические особенности самосознания подростка.

- К.: НИИ психологии УССР, 1980. - С. 5-34.

Браун С. Совершенствование души / Пер. с англ. - К.: София, 2004. -352 с.

Гаевая Т. Г. Моральная ответственность как качество личности: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05. - М., 1984. - 18 с.

Голіна І.В., Кияшко Л.О. // Місце громадянської активності у процесі формування особистості як суб’єкта політичного життя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - № 771. - Серія: Психологія. - Вип. 38. - 2007. - С. 54-58.

Завадская Ж.Б., Шевченко Л.В. Воспитание ответственности у старшеклассников. - Минск, 1981. - 152 с.

Завгородня Т. Свобода вибору і відповідальність як ціннісні орієнтири майбутнього педагога // Молодь і ринок.

- 2007. - № 8. - С. 8-12.

Климова К.А. О формировании ответственности у детей 6-7 лет // Формирование коллективных взаимоотношений у детей старшего дошкольного возроста. - М.: Наука, 1968. - С. 328-353.

Кочаран І.О. Вплив сімейного виховання на формування особистісного симптомокомплексу відповідальності // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - Вип. 17 (20). - С. 90-98.

Коршунова Л.Б. Формирование ответственного отношения личности к труду в производственном коллективе // Роль трудовых коллективов в коммунистическом воспитании трудящихся. - Л., 1975. - Ч. 2. - С. 154-165.

Муздыбавв К Психология ответственности. - Л.: Наука, 1983. - 240 с.

Огрвнич Н.М. Педагогічні умови формування соціальної відповідальності учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт.

- Миколаїв: ОІППО, 2005. - 144 с.

Орбан-Лвмбрик Л. Е. Психологія управління. - Івано-Франківськ: Плай, 2001. - 695 с.

Пантюк Т. Громадянська освіта та виховання як необхідні складові загальної культури особистості // Молодь і ринок. - 2007. - № 8. - С. 65-68.

Пиажв Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. - М.: Наука, 1969. - 640 с.

Рагозін М.П. Демократія від А до Л: словник-довідник.

- Донецьк: Донбас, 2002. - 203 с.

Растигввв П.П. Социально-психологические основы ответственности: Автореф. дисс. ... канд. филос. наук. - Л., 1971. - 13 с.

Рубинштейн С. Л. Человек и мир // Проблемы общей психологии. - М.: Педагагика, 1973. - С. 255-385.

Савчин М.В. Вивчення відповідальності особистості методом аналізу цілісних життєвих ситуацій // Зб. наук. праць: філософія, психологія, соціологія. - Івано-Франківськ: Плай Прикарпатського ун-ту. - 1998. - Вип. 3. - С. 67-75.

Савчин М.В. Відповідальність та ініціатива у політиці // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Матеріали Всеукр. наук. конф. - К., 1995. - С. 238-241.

Савчин М.В. Відповідальність як соціально-психологічна якість людини: принципова схема функціонування // Гуманізм. Людина. Свобода: Т ези доповідей людинознавчих філософських читань. - Дрогобич, 1991. - С. 196-198.

Савчин М.В. В.О. Сухомлинський про психологію відповідальності дитини // В.О. Сухомлинський і сучасність: Наук.-метод. зб. - К., 1994. - Вип. 1. - С. 96-100.

Савчин М.В. Конфлікти відповідальності в управлінській діяльності // Нові підходи до організації і проведення лікування, реабілітації та рекреації в умовах курорту: Матеріали науково-практ. конф. - Трускавець, 1995. - С. 224-225.

Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки. -К: Україна-Віта, 1996. - 130 с.

Сидорова Т.Н. Особенности социальной ответственности у старшеклассников // Вопросы психологии. - 1987. -№ 5. - С. 56-62.

Снігур Л.А. Психологія становлення громадянськості особистості: Автореф. дис. ... докт. психол. наук: 19.00.07. -К., 2005. - 32 с.

Татаурова Г.П. Психологічні особливості формування відповідального ставлення до вивчення іноземної мови у студентів вищих навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. - К., 2007. - 21 с.

Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. - К.: Українська радянська енциклопедія, 1986. - 798 с.

Фромм Э. Психоанализ и этика. - М.: Республика, 1990. - 430 с.

Фурман А.В. Розвивальна діагностика психологічної грамотності педагога. Тест „Хто підніме папірець?” // Психологія і суспільство. - 2002. - № 1. - С. 119-153.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)