ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ БАЗОВИХ КОНЦЕПТІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Анатолій Фурман

Анотація


Сьогодні психодіагностика - одна з найважливіших сфер сучасної системи психологічного знання, що починає займати помітне місце в дошкільних закладах, школах, ВНЗ, управлінських структурах, фірмах, банках, в асоціаціях і на виробництві, а її діагностичні засоби широко використовуються у таких видах практичної діяльності, як соціальна робота, військова і міліцейська служби, заняття спортом, профвідбір і розстановка кадрів, судова практика та ін. Її основний зміст становить теорія і практика постановки психологічного діагнозу, що вказує на наявність двох гілок психодіагностики - теоретичної і практичної.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Анаетази А., Урбан С. Психологическое тестирование.

- СПб.: Питер, 2001. - 688 с.

Аскольдов С.А. Концепт и слово. Русская словесность: Антология. - М., 1997. - 312 с.

Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого. - М.: ООО «Изд-во АСТ»; Харьков: «Фолио», 2003. - 620 с.

Блейхер В.М., БурлачукЛ.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. - К.: Вища школа, 1978. - 142 с.

Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. -СПб.: Речь, 2003. - 440 с.

Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. - СПб.: Питер, 2003.

- 351 с.

Бурлачук Л.Ф, Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.: Питер, 1999. - 528 с.

Бурлачук Л.Ф, Савченко Е.П. Психодиагностика (психодиагностический инструментарий и его применение в условиях социальных служб). - К.: А.Л.Д., 1995. - 100 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред.. В.Т. Бусел. - К.-Ірпінь: Перун, 2003. -1440 с.

Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // Собр. соч.: В 5-ти т. -М.: Педагогика, 1983. - Т.5. - С. 257-321.

Григорьев А.А. Концепт и его лингвокультурологические составляющие // Вопросы философии. - 2006. - №3. - С. 64-76.

Гуменюк О.Є. Психологія впливу: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Гуменюк О.Є. Психологія інноваційної освіти: Монографія. - Тернопіль: Астон, 2007. - 358 с.

Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? - М., 1998. - 186 с.

Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебное пос. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 256 с.

Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика. - СПб.: Братство, 1994. - 364 с.

Задачи и методы профессиональной психодиагностики: Метод. реком. / Под ред. В.И. Войтко и Ю.З. Гильбуха. - К.: НИИ психологии УССР, 1981. - 188 с.

Кондаков И.М. Психология. Иллюстрированный словарь. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 512 с.

Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. - Л.: Медицина, 1984. - 216 с.

Максименко Ю.Б. Комп’ютерна діагностика у психології: принципи і методи розробки та використання // Психологія і суспільство. - 2007. - №4. - С. 56-72.

Неретина С.С. Концептуализм Абеляра. - М.: Гнозис, 1994. - 192 с.

Носс И.Н. Введение в технологию психодиагностики.

- М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2003. - 251 с.

Носс И.Н. Психодиагностика. Тест, психометрия, эксперимент. - М.: Изд-во КСП+, 1999. - 320 с.

Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева,

В.В. Столина. - М.: Изд-во МГУ, 1987. - 181 с.

Подшивалкина В.И. Социальные технологии: проблемы методологии и практики. - Кишинев: Центр. типография, 1997. - 352 с.

Подшивалкіна В. Соціотехнологічні аспекти професійної діяльності спеціалістів гуманітарного профілю // Психологія і суспільство. - 2005. - №3. - С. 59-72.

Психологическая диагностика / Под ред. М.К. Акимовой, К.М. Гуревича. - СПб.: Питер, 2003. - 652 с.

Психологическая диагностика / Под ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой. - М., 1997. - 540 с.

Психологическая диагностика: Проблемы и исследования / Под ред. К.М. Гуревича. - М.: Педагогика, 1981. -232 с.

Психодиагностика: теория и практика: Пер. с нем. -М.: Прогресс, 1986. - 207 с.

Степанов С.Ю. Конструкты. Словарь русской культуры. Опыт исследования. - М.: Язык русской культуры, 1997. - 235 с.

Терлецька Л.Г. Основи психодіагностики: Навч. пос.

- К.: Главник, 2006. - 144 с.

Фурман А.В. Вітакультурне обґрунтування практичної психології // Практична психологія і соціальна робота. - 2003. - №4. - С. 23-27.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: Монографія. - Тернопіль: Екон. думка, 2007. - 187 с. (у друці).

Фурман А. Модульно-розвивальна організація мисле-діяльності - схема професійного методологування // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 40-69.

Фурман А. Принцип “чотирьох К” у контексті професійного методологування // Вітакультурний млин. - 2007. -Модуль 5. - С. 4-14.

Фурман А. Психологічна діагностика як теорія і практика, наука і мистецтво // Психолог. - 2006. - №44 (листопад). -С. 4-9.

Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. - К.: Освіта, 1993. - 224 с.

Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості. - Тернопіль: Екон. думка, 2000. - 197 с.

Фурман А. Розвивальна діагностика психологічної грамотності педагога. Тест “Хто підніме папірець?” // Психологія і суспільство. - 2002. - №1. - С. 119-153.

Фурман А. Типологічний підхід у системі професійного методологування // Психологія і суспільство. - 2006. - №2. -

С. 78-92.

Фурман А.В, Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Навч. пос. - Львів: Новий світ-2000, 2006. - 360 с.

Черны В. Психодиагностика в социалистических странах. - Братислава: Психодиагн. и дидакт. тесты, 1983. - 222 с.

Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности: Учебник. - 2-е изд. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. - 512 с.

ЩедровицкийГ.П. Избранные труды. - М.: Шк. Культ. Полит., 1995. - 760 с.

Щедровицький Г. Методологічна організація сфери психології // Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 6-24.

Щедровицький Г. Схема миследіяльності - системноструктурна будова, значення і зміст // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 29-39.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)