ЧАС СЕНСОМОТОРНОЇ РЕАКЦІЇ ЯК ПОКАЗНИК ШВИДКОСТІ РОЗУМОВИХ ДІЙ

Віталій Шмаргун

Анотація


Вивчалися особливості сенсомоторних реакцій у групах дітей із затримкою психічного розвитку (ЗПР) та звичайних дітей, які відзначалися різним рівнем психометричного інтелекту за тестом Дж. Векслера. Виявлено, що обстежувані всієї вибірки не відрізняються суттєво за показниками простої сенсомоторної реакції, тоді як у складних реакціях вибору діти порівнюваних груп показують вірогідно різні результати часу латентного періоду, кількості помилок при виборі варіантів відповіді. Ці групи істотно відрізнялися між собою і за показниками “часу вибору”, тобто за різницею у часі латентних періодів простої і складної сенсомоторних реакцій. Звідси робиться висновок, що показники сенсомоторного тесту відображають як рівень розвитку когнітивних процесів, так і специфіку механізмів із програмування регуляції та контролю довільного рухового діяння центрального рухового аналізатора. В дітей із ЗПР, порівняно з нормою, ці психічні процеси все ж таки відстають у функціонуванні.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Айзенк Г.Ю. Интеллект: Новый взгляд // Вопросы психологии. - 1995. - №1. - С.111- 131.

Бойко Е.И. Время реакции человека. - М.: Медицина, 1964. - 439 с.

Гальперин П.Я. Введение в психологию: Уч. пос. для вузов. - М.: Книжный дом “Университет”, 1999. - 322 с.

Гальтон Ф. Наследственность таланта: Законы и последствия / Пер. с англ. - М.: Мысль, 1996. - 272 с.

Гордеева Н.Д. Экспериментальная психология исполнительного действия. -М.: Тривола, 1995. - 324 с.

Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - Спб.: Питер, 1999. - 368 с.

Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека. - М.: Изд. МГУ, 1969. -504 с.

Макаренко М.В., Лизогуб В.С., Юхименко Л.І. Серцевий ритм у студентів з різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності за умов емоційного стресу // Фізіологічний журнал. - 2003. - Т. 49, №1. - С.28-33.

Макаренко М.В. Методика проведення обстежень та оцінки індивідуальних нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності людини // Фізіологічний журнал. - 1999. - Т. 45, №4. - С. 125-131.

Холодная М.О. Психология интеллекта: Парадоксы исследования. - СПб.: Питер, 2002. - 278 с.

Чуприкова Н.И. Психология умственного развития: Принцип дифференциации. - М.: Столетие, 1997. - 480 с.

Шмаргун В.М. Руховий досвід і когнітивний розвиток // Практична психологія та соціальна робота. - 2005.- №5. - С.73-77.

ШмаргунВ.М. Онтогенетичний аспект інтелектуального розвитку дітей// Актуальні проблеми психології. - Т.5: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. - Вип. 4. - К.: Міленіум, 2005. - С.270-283.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)