УМОВИ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ І УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ян Костін

Анотація


Дослідження присвячене науково-прикладному обґрунтуванню дидактичної моделі безперервної розвивальної взаємодії вчителя і учнів у класній кімнаті засобами інноваційного програмово-методичного забезпечення, що вироблені педагогічними колективами експериментальних шкіл модульно-розвивального типу.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: Модульне навчання. - К.: ІЗММ МО України,1993. - 220 с.

Балл Г.А., Бургин М.С. Анализ психологических воздействий и его педагогическое значение // Вопросы психологии. - 1994. - №4. - С. 56-66.

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. -М.: Педагогика, 1989. - 192 с.

Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. - М.: Наука, 1973. - 270 с.

Вазина К.Я. Саморазвитие личности и модульное обучение. - Н. Новгород, 1992. - 122 с.

Ващенко Г. Загальні методи навчання. - Вид. перше. - К.: Укр. вид. спілка, 1997. - 441 с.

Выготский Л. С. Динамика и структура личности подростка // Собрание сочинений: В 6-ти т. - Т.4. - М.: Педагогика, 1984. - С. 220-242.

Гуменюк О. Методологічна модель інноваційно-психологічного клімату // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. -С. 70-83.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект / За ред. доктора психол. наук А.В. Фурмана. - К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 310 с.

Дусавицкий А.К. Развивающее образование: теория и практика. Статьи. - Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2002. - 146 с.

Жерносєк І.П. Науково-методична робота в загальноосвітній школі: Навч.-метод. посібник. - К.: ІЗМН, 1999. - 160 с.

Зинченко В.П. Перспектива ближайшего развития развивающего образования // Психологическая наука и образование. - 2000. - №2. - С. 18-44.

Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание.

- Л.: ЛГУ, 1991. - 384 с.

Каган М.С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа). - М.: Политиздат, 1974. - 328 с.

КларинВ.М. Инновации в мировой педагогике. Обучение на основе исследования, игр, дискуссий. - Рига: Эксперимент, 1995. - 186 с.

Коміссаров В.О. Формування соціально-культурного простору середнього навчально-виховного закладу: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Київський нац. ун-тет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2004. - 20 с.

Костін Я.А. Інноваційний аналіз програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. - Серія: Педагогіка. - 2004. - №10. - С. 3-8.

Костін Я.А. Програмово-методичне забезпечення мо-дульно-розвивального навчання як інноваційна система // Рідна школа. - 2004. - №11. - С. 11-15.

Костін Я.А. Програмово-методичне забезпечення сучасної середньої освіти: аналіз наукових підходів. - Тернопіль: Інститут ЕСО, 2002. - 32 с.

Костін Я.А. Система підготовки вчителів-дослідників до впровадження модульно-розвивального навчання: Наукове видання / За ред. А.В. Фурмана. - Тернопіль: Інститут ЕСО, 2005. - 62 с.

ЛазаревВ.С., Мартиросян Б.П. Педагогическая инноватика: объект, предмет и основные понятия // Педагогика. - 2004. - №4. - С. 11-21.

Лазарев В. С. О развивающихся педагогических системах // Педагогика. - 2002. - №8. - С. 13-24.

Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М.: Педагогика, 1972. - 208 с.

Мельник В.В. Дидактичні засади проектування модульно-розвивальних занять у загальноосвітній школі. Дис... канд. пед. наук. - К., 1997. - УІПККО: 13.00.01. - 204 с.

Методическая работа в школе: организация и управление / Под общ. ред. М.М. Поташника. - М.: Дидактика, 1991. - 192 с.

Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів. - К.: Україна, 1998. - 343 с.

Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації // Рідна школа. - 1998. - №12. - С. 3-17.

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. - К.: Генеза, 1999. - 368 с.

Савченко О. Якість і варіантність шкільних підручників як умова запровадження державних стандартів початкової освіти // Початкова школа. - 2001. - №8. - С. 10-12.

Селевко Г.К. Опыт системного анализа современных педагогических систем // Школьные технологии. - 1996. - №6. - С. 3-43.

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: Нар. образование, 1998. - 256 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання, принципи, умови, забезпечення. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. - К.: Освіта, 1993. - 224 с.

Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості: Наукове видання. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Фурман А. Розвивальна діагностика психологічної грамотності педагога. Тест “Хто підніме папірець?” // Психологія і суспільство. - 2002. - №1. - С. 119-152.

Фурман А. Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза // Психологія і суспільство. - 2005. - №2. - С. 29-76.

Фурман А.В. Система інноваційного програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання // Педагогічний вісник. - 2000. - №1. - С. 4-47.

Щедровицкий Г.П. Философия. Наука, Методология. -М.: Шк. культ. полит., 1997. - 656 с.

Юсуфбекова Н.Р. Общие основы педагогической инноватики: опыт разработки инновационных процессов в образовании. - М.: Педагогика, 1991. - 192 с.

Юсуфбекова Н. Р. К проблеме разработки основ педагогической инноватики // Новые иссл. в пед. науках. - Вып. 1. -М.: Педагогика, 1990. - С. 3-7.

Якиманская И.С. Принципы построения образовательных программ и личностное развитие учащихся // Вопросы психологии. - 1999. - №3. - С. 39-47.

Якиманская И.С. Развивающее обучение. - М.: Педагогіка, 1989. - 144 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)