СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Людмила Мотохнюк

Анотація


Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень і публікацій засвідчив, що проблема психологічної готовності особистості до професійної діяльності розглядається науковцями досить неоднозначно. А психологічній готовності до профдіяльності саме курсантів-прикордонників інженерного напрямку уваги майже не приділяв ніхто із науковців. Окремі аспекти її формування у курсантів подані в роботах Л.В. Боровик [ 1 ], В.П. Булатова [ 2 ], а деякі питання інженерної діяльності особистості висвітлені у публікаціях В.Ф. Венда [ 3 ], Д.А. Ошаніна [ 9, В.А. Ядова [ 11], С.А. Кугеля та І.П. Яковлєва [12].

Ключові слова


особистість; професійна діяльність; інженер-прикордонник; психологічна готовність; професійно важливі риси

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Боровик Л. В. Розвиток пізнавальної самостійності курсантів-прикордонників з урахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей: Дис...канд. психол. наук: 19.00.07 / Національна академія ПСУ. - Хмельницький, 2000. - І98 с.

Булатов В. П. , Шаповалов В.А. Наука и инженерная деятельность. - Л.: Лениниздат, 1987. - 111 с.

Венда В. Ф. Инженерная психология и синтез систем отображения информации. - Изд. второе, пере раб. и доп. - М.: Машиностроение, 1982. -323 с.

Гранцева А. К. Формирование у школьников готовности к самообразованию . - М.: Просвещение, 1983. - 143 с.

Деркач А. А., Исаев А. А. Педагогическое мастерство тренера. -М.: Физкультура и спорт, 1981. - 375 с .

Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологические проблемы готовности к деятельности. - Минск: Изд-во БГУ, 1975. - 173 с.

Кучеренко С. М. Визначення психологічної готовності особистості до професійної діяльності: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Університет внутрішніх справ. - Харків, 2000. - 17с.

Моделирование деятельности специалиста на основе комплексного исследования / Под ред. Б. А. Смирновой. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. - 377 с.

Ошанин Д. А. Концепция оперативности в инженерной и общей психологии. - М.: Наука, 1977. - С. 131-145.

Платонов К. К. Структура и развитие личности. - М.: Наука, 1986. - 225 с.

Социально-психологический портрет инженера / Под ред. В. А. Ядова. - М.: Мысль, 1977. - 231 с.

Социальные аспекты интенсификации труда и подготовки инженеров / Под ред. С. А. Кугеля, И. П. Яковлева. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. -216 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)