ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

Антоніна Кічук

Анотація


Мета статті - розглянути та обґрунтувати психологічні особливості феномена “ціннісне ставлення” у контексті підготовки педагога до еколого-виховної діяльності.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Фонарев А.Р. Развитие личности в процессе профессионализации // Вопросы психологии. - 2004. - № 6. - С. 72-83.

Божович Л.И. Избранные психологические труды: Проблемы формирования личности / Под ред. Д.И. Фельдштейна. - М.: Между-нар. пед. академия, 1995.

Лукина В. С. Исследование мотивации внутреннего развития // Вопросы психологи. - 2004. - №5. - С. 25-32.

Бодалев А.А. Психология о личности. - М.: МГУ, 1988. - 188с.

Сучасний тлумачний словник української мови / За ред. В.В. Ду-бічинського. - Харків: Школа, 2006. - 1008 с.

Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. - К.: Академвидав, 2006. - 424 с.

Роменець В.А. Психологія творчості: Навч. посібник. 3-е вид. - К.: Либідь, 2004. - 288 с.

Мясищев В.Н. Психология отношений. Избр. психол. труды / Под ред. А.А. Бодалева - Москва-Воронеж, 1995. - 353 с.

Бех І.Д. Виховання особистості: В 2-х кн. Кн.1. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.

Леонтьев А.Н. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология ценностной регуляции деятельности // Вестник МГУ. - Сер. 14. - Психология. - 1996. - №4. - С. 35-44.

Ясвин В.А. Психология отношения к природе. - М.: Смысл, 2000. - 345 с.

Гуменюк О.Є. Психологія впливу: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості. - К.: ТОВ “Між-нар. фін. агенція”, 1998. - 216 с.

Лазарук А. Розвиток ціннісно-смислової сфери особи за мо-дульно-розвивального навчання // Психологія і суспільство. - 2002. -№3-4. - С. 170-186.

Лазарук А. Цінності людини у науково-психологічному осмисленні // Психологія і суспільство. - 2003. - №2. - С. 20-38.

Павліченко А. Фахове становлення студента-психолога у контексті системної дії ціннісних орієнтацій (контури дослідницького проекту) // Психологія і суспільство. - 2006. - №2. - С. 123-132.

Павліченко А. Ціннісні орієнтації у системі становлення особистості // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 98-121.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)