СУЧАСНИМ ГУМАНІЗМ ТА ЙОГО ДІАЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ

Георгій Балл

Анотація


Актуальність обговорюваної проблематики навряд чи треба обґрунтовувати. В нашу епоху, коли нечуване зростання матеріально-технічних можливостей, поряд із позитивними наслідками, призводить до посилення численних і вельми загрозливих небезпек, - гуманізація суспільних відносин постає не лише моральним гаслом, але й умовою виживання людства: адже, за М.М. Моїсєєвим, “невідповідність системи моральнісних засад і організації суспільства технічним можливостям цивілізації, що швидко розвивається, неминуче призводить до руйнування умов коеволюції людини і Природи” [ 59, с. 127]. Альтернативою саморуйнуванню мають стати “якісні стрибки в розвитку” як прояв адаптації людства до своїх зрослих технологічних можливостей [ 64, с. 73]. Одним із таких стрибків мало б бути істотне посилення впливу гуманістичного світогляду на свідомість і поведінку людей.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


о. Александр (Ельчанинов). Отрывки из дневника // Человек. -1990. - № 3.

Артемьева Т.И. Международная конференция, посвященная 110-й годовщине со дня рождения С.Л. Рубинштейна // Психол. журн. - 2000. - Т. 21, № 2.

Ахутин А.В. Записки из-под спуда // “АРХЭ”: Культуро-логич. ежегодник. 1. - Кемерово, 1993.

Балл Г.А. Нормы деятельности и творческая активность личности // Вопр. психологии. - 1990. - № 6. (Стаття відтворена у [9]).

Балл Г.О. Чи суперечить матеріалістичний світогляд релігійному? // Рідна школа. - 1993. - № 5.

Балл Г.О. Проблема обгрунтування суспільної ідеології у світлі гуманістичного підходу // Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матер. методол. семінару АПН України 12 листоп. 1998 р. - К., 1998.

Балл Г. Проблема додержання вимог наукової культури в дослідженнях гуманістично зорієнтованих освітніх процесів // Освіта і управління. - 1998. - № 3.

Балл Г. Гуманізація освіти в контексті сучасності: психолого-педагогічні орієнтири // Освіта і управління. - 1999. - № 3.

а. Балл Г. До визначення засад раціогуманістичного підходу в методології психологічної науки // Психологія і суспільство. - 2000. - № 2.

б.Балл Г. До обґрунтування раціогуманістичного підходу у психології // Психологія і суспільство. - 2004. - № 4.

Балл Г. А. Психология в рациогуманистической перспективе: Избр. работы. - К., 2006.

Балл Г. О., БургінМ. С. Стратегії психологічних впливів у конфліктних ситуаціях в педагогічних системах // Конфлікти в педагогічних системах: Зб. доповідей наук.-практ. конф. 20 - 21 травня 1997 р. - Вінниця, 1997.

Балл Г.А., Волынец А.Г. К анализу идейных основ гуманистически ориентированного образования // Гуманизация образования. -2000. - № 1. (Стаття відтворена у [9]).

Бастун Н.А. Ненаучувані діти: право на освіту // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2004. - № 3.

Бех І.Д. Теоретичні засади навчання і розвитку аномальних дітей // Педагогіка і психологія. - 1995. - № 4.

Библер В.С. На гранях логики культуры. - М., 1997.

Бойцов М.А. Выживет ли Клио при глобализации? // Обществ. науки и современность. - 2006. - № 1.

Боришевський М.И. Духовні цінності в становленні особис-тості-громадянина // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1.

Боришполец К.П. Национальное измерение “глобального” мира // Вестник Моск. ун-та. Социология и политология. - 2001. - № 1.

Бородавкин С.В. Гуманизм в культуре и культура в гуманизме // Вопр. философии. - 2004. - № 5.

Брусиловская Л.Б. Культура повседневности в эпоху “оттепели“ (метаморфозы стиля) // Обществ. науки и современность. - 2000. - № 1.

Буртин Ю. Новый гуманизм // Лит. газета. - 2001. - № 44-45.

Василюк Ф.Е. Психология переживания: Анализ преодоления критических ситуаций - М., 1984.

Віктор (Мамонтов), архиєпископ. Таємниця упокорення // Наша віра. - 2004. - № 2-3.

Волков Ю.Г., Малицкий В.С. Гуманизм и общество будущего // Социологич. исследования. - 1993. - № 5.

Вільш І. Концепція сталих індивідуальних рис особистості як засіб удосконалення освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2001. - № 1.

Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 5. - М., 1983.

Гершунский Б.С. Философия образования для ХХІ века: (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций). М., 1997.

Гершунский Б.С. Спасет ли Россию президент Путин? - Рига, 2000.

Давыдов А.П. Инверсия и медиация в развитии русского художественного сознания // Мир психологии. - 2000. - № 3.

Давыдов А.П. Проблема медиации в европейской культуре: Запад и Россия. Статья 1. Представление о богочеловеке как форма медиации и проблема культуры // Обществ. науки и современность. - 2000. - № 6.

Давыдов А.П. Механизм смыслообразования как предмет философского анализа // Мир психологии. - 2001. - № 2.

Дейвідсон Л. Філософські основи гуманістичної психології // Гуманістична психологія: Антологія: У 3-х т. / За ред. Р. Трача і Г. Балла. - Т. 1. - К., 2001.

Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи: Кн. для вчителя / За ред. Г.О. Балла, О.В. Киричука, РМ. Шамелашвілі. - К., 1997.

Евстигнеева Л.П., Евстигнеев РН. Экономическая глобализация и постмодерн // Обществ. науки и современность. - 2000. - № 1.

Есенин-Вольпин А.С. Об антитрадиционной (ультраинтуицио-нистской) программе оснований математики и естественнонаучном мышлении // Вопр. философии. - 1996. - № 8.

Желудков С., Любарский К. Христианство и атеизм // Октябрь. - 1991. - №№ 10, 11.

Затонский Д.В. В чем смысл искусства? // Мова і культура: Шоста міжнар. наук. конф. Т. І. Філософія мови та культури. - К., 1998.

а. Зеньковский В.В. Об образе Божьем в человеке // Вопр. философии. - 2003. - № 12. (Вперше опубліковано у 1931 р.).

Зязюн І. Освіта і вчитель у контексті українського державотворення // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 1999. - № 1.

Ильченко В.И., Синельникова Л.Н. Слово как идентификатор качества и содержания информации о мире // Мова і культура. - Вип. 3. - Т.І. Філософія мови і культури. - К., 2001.

Иноземцев В.Л. Постиндустриальное хозяйство и “постиндустриальное” общество // Обществ. науки и современность. - 2001. - № 3.

Кант И. Соч. - М., 1965. - Т. 4, ч. 1.

Козлова О.Н. Развитие идеологий и социальные конфликты // Социологич. исследования. - 1993. - № 4.

Колаковский Л. Похвальное слово непоследовательности // Новое время. - 1992. - № 13.

Кондаков И.В. Архитектоника русской культуры // Обществ. науки и современность. - 1999. - № 1.

Краевский В.В. Образование и воспитание в контексте педагогической науки // Мир психологии. - 2001. - № 4.

Краевский В.В., Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности // Дидактика средней школы. - М., 1982.

Крейн И.М. Презумпции в общественном сознании // Мова і культура. - Вип. 3. - Т.І. Філософія мови і культури. - К., 2001.

Культурологічні та психолого-педагогічні аспекти гуманізації освіти: Наук.-метод. зб. / За ред. Г.О. Балла. - К., 1998.

“ Круглый стол”: Школьная политика государства и воспитание подрастающего поколения // Педагогика. - 1999. - №3.

Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества // Социо-Логос: Социология. Антропология. Метафизика. - Вып. 1. Общество и сферы смысла. - М., 1991.

Макеев А.В. Культурно-цивилизационные основы политики в сфере безопасности // Вестник Моск. ун-та. Социология и политология. - 2000. - № 3.

Максименко С. Передмова // Гуманістична психологія: Антологія: У 3-х т. / За ред. Р Трача і Г Балла. - Т. 1. - К., 2001.

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. - М., 1999.

Матюнин Б.Г. Нетрадиционная педагогика. - М., 1994.

Меновщиков В.Ю. Психотерапевтическая практика: мифы клиентов // Вопр. психологии. - 1999. - № 1.

Мень А. Трудный путь к диалогу. - М., 1992.

Михальченко М. Чи можлива інтегративна ідеологія в Україні? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. - № 6.

Міщенко М. Міфологеми громадської думки й процеси економічних реформ в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. - № 1 - 2.

Моисеев Н.Н. Системная организация биосферы и концепция коэволюции // Обществ. науки и современность. - 2000. - № 2.

Назаретян А.П. Психология в системе наук: о роли теории в фундаментальной дисциплине // Вопр. психологии. - 1988. - № 2.

Назаретян А.П. Интеллект во Вселенной: истоки, становление, перспективы: Очерки междисциплинарной теории прогресса. - М., 1991.

Назаретян А.П. Синергетика, когнитивная психология и гипотеза техно-гуманитарного баланса // Обществ. науки и современность. - 1999. - № 4.

Назаретян А.П. Психология предкризисного социального развития: исторический опыт и современность // Психол. журн. -2000. - Т. 21, № 1.

Назаретян А.П. Архетип восставшего покойника как фактор социальной самоорганизации // Вопр. философии. - 2002. - № 11.

Павленко Ю.В. Культурно-цивилизационные аспекты глобализации // // Мова і культура. - Вип. 4. - Т.І. Філософія мови і культури. Частина друга. - К., 2002.

Патриарх и его читатели: [Интервью с А. Солженицыным] // Столичные новости. - 2000. - № 17.

Питирим, митрополит. Тело, душа, совесть // Человек. - 1990. - № 1.

Платон, архимандрит. Взаимоотношение веры и знания // Журн. Моск. патриархии. - 1991. - № 7.

Померанц Г.С. Опыт философии солидарности // Вопр. философии. - 1991.- № 3.

Померанц Г. Диалог культурных миров // Обществ. науки и современность. - 1994. - № 5.

Пономарев Я.А. Методологическое введение в психологию. -М., 1983.

Преемственность в искусстве познания // Обществ. науки и современность. - 1993. - № 1.

Режабек Е.Я. Гете о проблеме становления органических целостностей // Филос. науки. - 1982. - № 3.

Роджерс К. Вчитися бути вільним // Гуманістична психологія: Антологія: У 3-х т. / За ред. Р Трача і Г. Балла. - Т. 1. - К., 2001.

Росийчук Т.А. Антиутопия информационного общества // Розвиток ідей біоетики у європейському контексті: Матер. IV Міжна-род. симпозіуму з біоетики 11-12 травня 2006 р., Київ. - К., 2006.

Российский милитаризм - препятствие модернизации (“Круглый стол”) // Обществ. науки и современность. - 2006. - № 3.

Самарская Е.А. Рецензия на кн.: Иванов ЮМ. Социализм каков есть (М., 2003) // Вопр. философии. - 2005. - № 1.

Свідзинський А. Це складне національне питання // ОУН: минуле і майбуття. - К., 1993.

Синиця 1.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. - К., 1981.

Соловьев А.И. Политический облик постсовременности: очевидность явления // Обществ. науки и современность. - 2001. - № 5.

Сорос Дж. Кризис мирового капитализма (Открытое общество в опасности). - М., 1999.

Теория управления: Терминология / Отв. ред. Б.Г. Волик. - М., 1988.

Трач Р. Нігілізм як виклик (Сучасна духовна криза і психологія) // Гуманістична психологія: Антологія в 3 т. / За ред. Р. Трача і Г. Балла. - Т. 2. - К., 2005.

Тульчинский Г.Л. Проблема либерализма и эффективная социальная технология // Вопр. философии. - 2002. - № 7.

Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. - М., 1990. - Т. 5.

Фиолетов Н.Н. Из курса лекций “Основные вопросы современной христианской апологетики” // Журн. Моск. патриархии. - 1991. - № 11.

Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. - М., 1992.

Фромм Э. ^Бегство от свободы. - М., 1990.

Хейзинга И. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. - М., 1992.

Шаповалов В. Россиеведение как комплексная научная дисциплина // Обществ. науки и современность. - 1994. - № 2.

Шахов М.О. Рецензия на кн.: Толерантность (общ. ред. М.П. Мчед-лова. - М., 2004) // Вопр. философии. - 2005. - № 4.

Шемякин Я.Г. Этнические конфликты: цивилизационный ракурс // Обществ. науки и современность. - 1998. - № 4.

Школа диалога культур: Идеи. Опыт. Проблемы / Под общ. ред. В.С. Библера. - Кемерово, 1993.

Юрченко В.М., Віленська Т.Г. Психолого-педагогічний аналіз крос-культурної еволюції гуманістичних ідей в освіті // Культурологічні та психолого-педагогічні аспекти гуманізації освіти / За ред. Г.О. Балла. - К., 1998.

Aron R. 28 Lectures on Industrial Society. - London, 1968.

Rogers C.R Freedom to Learn for the 80’s. - Columbus, OH etc., 1983.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)