ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ НА СЕКСУАЛЬНОМУ ПІДҐРУНТІ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

Олег Синеокий

Анотація


Проблема визначення насильницького злочину, котрий вчиняється на сексуальному підґрунті, має різнобічний вимір, а тому до неї була привернута увага науковців різних галузей, адже дане поняття в суспільній свідомості, у її різних формах і рівнях характеризувалося з погляду того світогляду, в поле зору котрого воно потрапляло. Так, обґрунтування сексуального злочину в релігійних догматах має специфічний характер і поєднується з гріховністю. Однак не будь-яка гріховність розуміється як злочинність, оскільки всі люди за релігійними канонами грішні, але не всі є злочинцями. З цієї позиції сексуальним злочином вважалося порушення певних божих заповідей незалежно від того, відбувалося це в думках людини чи виявлялося у діях.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология: Учебник. - Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001. - 640 с.

Болотина А.Ю. Медицинский словарь (русско-немецкий и немецко-русский): Ок. 70 000 терминов. - М.: РУССО, 2002. - 776 с.

Большая Советская Энциклопедия: в 30 томах. / Гл. ред. А.М. Прохоров. - Т. 17: Моршин - Никиш. - М.: Советская энциклопедия, 1974. - 616 с.

Большой толковый социологический словарь (Collins). - Т. 1: А - О. - М.: Вече, АСТ, 2001. - 544 с.

Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. - СПб.: Норинт, 2000. - 1536 с.

Блэкборн Р. Психология криминального поведения. - СПб.: Питер, 2004. - 496 с.

Бродовська В.Й., Патрик І.П., Яблонко В.Я. Тлумачний словник психологічних термінів в українській мові: Словник. - 2-е вид. - К.: Професіонал, 2005. - 224 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.: Ірпінь: Перун, 2004. - 1440 с.

Волков Ю.Г. Социология. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. -576 с.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 2: И - О. - М.: Русский язык, 1979. - 779 с.

Жалинский А.Э. Насильственная преступность и уголовная политика // Советское государство и право. - 1991. - №°4. - С. 34-37.

Корчовий М.М. Кримінологічні проблеми боротьби зі зґвалтуваннями, вчинюваними неповнолітніми: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2000. - 19 с.

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В.Т. Ма-ляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Видання друге, перероб и доп. -Харків: Одіссей, 2004. - 1152 с.

Криминология / В.Н. Бурлаков, И.В. Волгарева, Б.В. Вол-женкин и др.; Под ред. В.Н. Бурлакова и Н.М. Кропачева. - СПб.: Питер, 2005. - 224 с.

Криминология: Словарь-справочник / Состав. Х.-Ю. Кернер. - Пер. с немец. и отв. ред. проф. А.И. Долгова. - М.: Норма, 1998. -400 с.

Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. - М.: Юристъ, 2002. - 686 с.

Крэйхи Б. Социальная психология агрессии / Пер. с англ. -СПб.: Питер, 2003. - 336 с.

Курс кримінології: Особлива частинка: Підручник: У 2 кн. / М.В. Корнієнко, Б.В. Романюк, І.М. Мєльник та ін.; За заг: ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 480 с.

Мюллер В.К. Новый русско-английский словарь. - М.: Адрес-Пресс, 2003. - 638 с.

Никифорова Л.А. Феномен агрессии и современность: (Социально-философский аспект) // Вторая Международная периодическая научно-практическая конференция “Альянс наук: ученый-ученому”: Сборник научных работ. - Т. 3. - Днепропетровск: Эра, 2005. - С. 100-102.

Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. - М.: Русский язык, 1986. - 798 с.

Сердюк Л.В. Насилие: Уголовно-правовое и криминологическое исследование. Монография. - М.: Юрлитинформ, 2002. - 378 с.

Скорлуповская Е.В. Толковый словарь русского языка с лексико-грамматическим формами / Е.В. Скорлуповская, ГП. Снетова. - М.: ООО «Издат. дом «ОНИКС 21 век»: ООО «Изд-во «Мир и Образование», 2002. - 704 с.

Судебная психиатрия: Словарь-справочник / Авт.-сост. Н.М. Жариков, Г.В. Морозов, Д.Ф. Хритинин. - М.: Норма-Инфра-М, 2000. -272 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)