ФАХОВЕ СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА У КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОЇ ДІЇ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

Анатолій Павліченко

Анотація


Зважаючи на сказане, першочерговому вивченню підлягає неподільність особистісних рис і характеристик, котрі визначають цілісність світосприймання, світобачення людини як системи значущих орієнтирів її діяльності, цільових домагань і творчих пошуків. Професійне визначення і подальше становлення фахівця-психолога зачіпає всі сфери особистості, тому саме синтетичне її пізнання дасть змогу якнайліпше охарактеризувати ті психічні властивості, які йому притаманні і які слід розвивати педагогічному колективу ВНЗ. Ось чому в нашому досвіді пошукування творче самовизначення особистості у системі навчальних взаємостосунків моделювалося у процесі рефлексивного експериментування із чинником власного впливу на параметри успішної професійної діяльності психолого-педаго-гічного змісту.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Алексеева В.Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития личности // Психологический журнал. - 1984. - Т.5, №5. - С. 63-70.

Битянова Н.Р. Психология личностного роста. - Л.: Наука, 1995. - 187 с.

Бубнова С.С. Ценностные ориентации личности как многомерная нелинейная система // Психологический журнал. - 1999. - Т. 20, №5 - С. 38-44.

Гозман Л.Я., Кроз М.В., Латинская М.В. Самоактуализаци-онный тест. - М., 1995. - 44 с.

Истомин И.Н. Ценностные ориентации в системе регуляции поведения // Психологические механизмы регулирования социального поведения. - М., 1979. - 252 с.

Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості. - К.: ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1998. - 216 с.

Клименко И.Ф. Генезис ценностных ориентаций, исследование отношения к норме социального поведения на разных этапах социального развития человека // К проблеме формирования ценностных ориентаций и социальной активности личности. - М., 1992. - С. 3-12.

Кон И.С. Психология юношеского возраста: Проблемы формирования личности. - М.: МГУ, 1979. - 175 с.

Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции // Вопросы философии. - 1996. -№4. - С. 15-26.

Маслоу А. Психология бытия: Пер. с англ. - М.-К., 1997. - 304 с.

Моральные ценности и личность / Под ред. А.И. Титаренко, Б.О. Николаичева. - М., 1994. - 176 с.

Павліченко А. Ціннісні орієнтації у системі становлення особистості // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 98-120.

Полуэктова Н.М., Яковлева И.В. Проблемы диагностирования профессиональной пригодности к социальной работе // Вести СПбГУ.- 1999.- №3. - С. 47-58.

Психологические тесты / Сост. Э.Р. Ахмеджанов. - М., 1995. - 320 с.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. 2-е изд. -М., 1976. - 416 с.

Серый А.В., Яницкий М.С. Динамика смысложизненных ориентаций и интернализация локуса контроля в процессе обучения в вузе // Психолого-педагогические проблемы образования. - Кемерово, 1998. - С. 183-189.

Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Теория и практика личностноориентированной психологии: В 2-х т. - Т. 2. - М., 1996. - 208 с.

Филиппов А.А., Кондратьева Л.Л. Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение личности // Активность личности в общении и профессиональное самоопределение. -Л.: Прогресс, 1976. - С. 65-76.

Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник / Общ. ред. Л.Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева. - М., 1990. - 368 с.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб.: Питер, 1997. - 608 с.

Ценностный мир современного студенчества (социальный портрет явления) / А. А. Козлов, В.Т. Лисовский, З.В. Сикевич И.В. -М., 1992. - Вып. 4. - 40 с.

КЫскНоНп С. Values and Value Orientations in the Theory of Action // Toward а General Theory of Action /Ed. by TParsons, E.Shils. -Cambridge, 1951.- Р 46-71.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)