ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ САМОРОЗГОРТАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВ'ЯЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ

Тетяна Надвинична

Анотація


Під час дослідження обраної проблеми висвітлюються основні умови, за яких можуть розгортатися процеси постановки та розв’язування навчальних задач, що покликані, за допо-
могою професійно здійсненого педагогічного керівництва освітнім процесом, вказати шлях удосконалення не лише знань та умінь, а й способи привласнення учнями соціально значимих норм і цінностей.


Ключові слова


задача; завдання; задачна ситуація; навчальна ситуація; учбова задача; навчальна задача; освітня задача; виховна задача; проблемна ситуація; проблема; формулювання і розв’язування задач

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Альбуханова-Славская К. А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. - 260 с.

Балл Г. А. Теория учебных задач: Психологопедагогический аспект. - М.: Педагогика, 1990. - 184 с.

Балл Г. О. У світі задач. - К.: Знання, 1986. - 48 с.

Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. - 672 с.

Брушлинский А. В. Психология мышления и педагогическая практика // Вопросы психологии. - 1969. - №3. - С. 22-23.

Гуменюк О. Є. Психологія впливу. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Завалишина Д. Н. Полисистемный поход к исследованию решения мыслительных задач // Психологический журнал. - 1995. - Т. 16, №6. - С. 32-41.

Коваленко А. Психологія розуміння творчих задач // Психологія і суспільство. - 2004. - № 4. - С. 110-128.

Костюк Г. С., Балл Г. А. Категория задачи и ее значение для психолого-педагогических исследований // Вопросы психологии. - 1977. - № 3. - С. 12-23.

Крайцберг П. У Цели обучения и изучение эффективности деятельности учителя // Учитель и его профессия. - Таллин, 1977. - 280 с.

Кулюткин Ю. Н. Эвристические методы в структуре решений. - М.: Педагогика, 1970. - 196 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. / / Избраные психологические произведения: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1983. - 560 с.

Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М.: Педагогика, 1972. - 208 с.

Машбиц Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью. - К.: Вища школа, 1987. - 224 с.

Моделирование педагогических ситуаций: Проблемы повышения качества и эффективности общепедагогической подготовки учителя / Под ред. Ю. Н Кулюткина, Г. С. Су-хобской. - М. : Педагогика, 1981. - 120 с.

Моляко В. А. Психология решения школьниками творческих задач. - К.: Рад. школа, 1983. - 94 с.

Пономарев А. Я. Психология творчества. - М.: Педагогика, 1976. - 303 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи. - М.: Учпедгиз, 1946. - 586 с.

Учебный материал и учебные ситуации / Под ред. Г.С. Костюка, Г. А. Балла. - К.: Рад. шк., 1986. - 144 с.

Формирование учебной деятельности школьника / Под ред. В. В. Давыдова. И. Ломпшера, А. К. Марковой. -М.: Педагогика, 1982. - 216 с.

Фридман Л. М. Логико-психологический анализ школьных учебных задач. - М.: Педагогика, 1977.

Фурман А. В. Проблемні ситуації в навчанні. - К.: Рад. шк., 1991. - 191 с.

Фурман А. В. Психолого-педагогічна теорія навчальних проблемних ситуацій: Дис... докт. психол. наук: 19.00.07.

- Київ, 1994. - 449 с.

Фурман А. Розвивальна діагностика психологічної грамотності педагога. Тест “Хто підніме папірець?”// Психологія і суспільство. - 2002. - №1. - С. 119-153.

Фурман А. В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. - К.: Правда Ярославичів,

- 340 с.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 105-144.

Эльконин Д. Б. Избраные психологические труды. -М.: Педагогика, 1989. - 560 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)