РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ ШКОЛІ ТАМАРИ ЯЦЕНКО (ДО 60-РІЧЧА ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Світлана Аврамченко, Ірина Сергієнко

Анотація


Статтю присвячено аналізові та узагальненню наукових здобутків дійсного члена АПН України, професора, доктора психологічних наук Тамари Семенівни Яценко. У статті відображено основні етапи становлення наукової школи, формування теоретичних та методичних засад методу активного соціально-психологічного навчання, висвітлено подальші напрямки розвитку психодина-мічної теорії, з’ясовано зміст основних понять глибинно-психологічної гілки у вітчизняній практичній психології.


Ключові слова


активне соціально-психологічне навчання; практична психологія; підготовка психологів-практиків; психодинамічна теорія; свідоме та несвідоме; психологічний захист; позитивна дезінтеграція -вторинна інтеграція на більш високому рівні розвитку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Яценко Т. С. Проективный рисунок как вспомогательная методика при групповом обучении общению // Вопросы психологии межличностного познания: Сб. науч. трудов. - Краснодар, 1983. - С. 167-173.

Яценко Т. С. Проблемы психологии общения // Вопросы психологии. - 1984. - № 4. - С. 171-172.

Аврамченко С. М., Теслюк П. В., Лисенко О. М., Бабенко К. А., Будяк Л. В., Іваненко Б. Б. Академік АПН України Яценко Тамара Семенівна: науково-творчий шлях. - Черкаси: Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького, 2004. - 173 с.

Яценко Т. С. Теоретические и методические основы программы активной социально-психологической подготовки учителей к общению с учащимися. - Черкассы: Ротопринт, 1984.

Яценко Т. С. Динамика личностных изменений субъекта при групповом обучении общению. - Грозный: Издательство Чечено-Ингушского государственного университета, 1985. - 47 с.

Яценко Т. С. К вопросу о механизмах активного социально-психологического обучения общению // Теория и практика активного социального обучения: Сб. науч. трудов. -Грозный, 1985. - С. 29-42.

Яценко Т. С. Методические основы активного социально-психологического обучения будущих учителей: Методические материалы к экспериментальной программе “Основы профессионального самовоспитания будущего учителя”. - М.: Изд. АПН СССР, 1986. - 86 с.

Яценко Т. С. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих учителей. - К.: Вища школа, 1987. - 110 с.

Dqbrowski K. Dezintegracja pozytywna. -Warshawa: PIW, 1979. - 119 p.

Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. - К.: Либідь, 1996. - 264 с.

Яценко Т. С., Аврамченко СМ. Поняття “дезінтеграція” та “інтеграція” в контексті групової психокорекції // Шлях освіти. - 2003. - № 1. - С. 30-34.

Яценко Т. С. Методические основы активного социально-психологического обучения будущих учителей // Методические рекомендации по формированию творческой активности студентов на занятиях по педагогике и в процессе их самостоятельной работы (для преподавателей и студентов университета): Сб. науч. трудов. - Ч. 2. - Одесса, 1989.

Яценко Т. С. Психологические основы активной подготовки будущего педагога к общению с учащимися // Авто-реф. ... д-ра психол. наук. - К., 1989. - 40 с.

Яценко Т. С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. - К.: Освіта, 1993. - 208 с.

Яценко Т. С. Від тестового до психоаналітичного розуміння психомалюнку // Педагогіка і психологія. - 1995. -№ 2. - С. 11-23.

Яценко Т. С., Кмит Я. М., Мошенская Л. В. Психоанализ комплекса тематических рисунков. - М.: СИП РИА, 2000. - 192 с.

Яценко Т. С., Чобітько М. Г., Доцевич Т. І. “A DRAWING IN THE PSYCHOCORRECTION WORK OF A PRACTICAL PSYCHOLOGIST [based on materials of psychoanalysis of the complex of theme drawings]” (“Малюнок у психокорекційній роботі психолога-практика [на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних малюнків]”). - Черкаси: Брама, 2003. - 216 с.

Яценко Т. С. Психоанализ тематических рисунков (практика и теоретические обобщения) // Журнал практического психолога. - 2004. - № 1. - С. 156-188.

Максименко С. Д., Яценко Т. С. Психология поэзии в рисунке. - Черкассы, 2004.

Теслюк П. В. Полівалентність змісту символіки тематичних психомалюнків (на матеріалі професійної підготовки психологів-практиків): Автореф. дис. ...канд. психол. наук: 19.00.07. - Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. -К., 2000. - 20 с.

Яценко Т. С. Едипів комплекс і внутрішня суперечність психіки суб’єкта // Теоретичні питання освіти і виховання: Зб. наук. праць. - Вип. 4. - К., 1995. - С. 162-164.

Яценко Т. С. Проблема вербалізації та пізнання системних характеристик несвідомого змісту психіки суб’єкта // Професійна освіта: педагогіка і психологія // Польсько-український, українсько-польський журнал. - Ченстохова-Київ, 1999. - С. 391-402.

Яценко Т. С., Алексеенко Б. Н., Бастричев В. С. Программа полного интенсивного курса активного социальнопсихологического обучения. - Хмельницький: Вид. Національної академії ПВУ, 1999. - 952 с.

Яценко Т.С., Кміт ЯМ. До проблеми професійної підготовки психологів-практиків // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. - К.: НДУ, 1999. - Ч. 1. - С. 177-187.

Евтушенко І. В. Роль архетипної символіки у вираженні інтимних почуттів суб’єкта до близьких йому людей (на основі міфів, казок, психомалюнків): Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології імені Григорія Костюка АПН України. - К., 2004. - 20 с.

Іваненко Б. Б. Особистісна психокорекція майбутнього практичного психолога (на матеріалі підготовки психологів-практиків за методом АСПН) (канд. дис. подано до захисту).

Яценко Т. С. Проблема дослідження несвідомої сфери психіки суб’єкта // Феноменологія щирості (до 100-річчя від дня народження Карла Роджерса): Матеріали науково-практичної конференції 27-29 вересня 2002 року. - Вінниця: По-ділля-2000, 2002. - С. 145-159.

Яценко Т. С. Функціонально-структурний підхід до розуміння психіки у її внутрішній динаміці // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002 / Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України. - Ч. 1. - Харків: ОВС, 2002. - С. 452-468.

Яценко Т. С. Новий підхід до пізнання психічного в його внутрішній динаміці // Актуальні проблеми сучасної української психології: Наукові записки Інституту психології ім. ГС. Костюка АПН України. - Вип. 23. - К.: Нора-Друк,

- С. 419-433.

Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції.

Активне соціально-психологічне навчання: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 2004. - 679 с.

Яценко Т. С. Психодинамічний підхід до психокорекції в контексті психоаналізу малюнків. - Черкаси, 2004.

Яценко Т. С., Олексієнко Б. М., Предборська І. М., Си-ньов В. М., Іщенко Д. В., Сафін О. Д. Основи загальної та військової акмеології. - Хмельницький: Вид-во Національної академії прикордонних військ України, 1999. - 379 с.

Яценко Т. С., Кмит Я. М., Алексеенко Б. Н. Активное социально-психологическое обучение: теория, процесс, практика: Учебное пособие. - Хмельницкий: Издательство НАПВУ; М.: Издательство СИП РИА, 2002. - 792 с.

Солодухова О. Г. Психологія становлення особистості молодого вчителя в процесі професійної адаптації: Автореф. дис. ... д-ра. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 1997. - 39 с.

5. Зажирко М. П. Глибиннопсихологічні передумови активізації процесу спілкування (акмеологічний підхід): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 1998. - 17 с.

Біла О. Г. Психокорекційні можливості методу активного соціально-психологічного навчання (на матеріалі підготовки психологів-практиків): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2002. - 19 с.

Аврамченко С. М. Пізнання внутрішньої суперечливості психіки суб’єкта методом психомалюнку: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарпатський державний університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

Коновалова О. А. Глибиннопсихологічне пізнання феномена експектацій методом активного соціально-психологічного навчання: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07- педагогічна та вікова психологія / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України .- К., 2002. - 18 с.

Сергієнко І. М. Глибиннопсихологічні передумови ставлення суб’єкта до інших людей (на матеріалі активного соціально-психологічного навчання): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

Мелоян А. Е. Глибиннопсихологічні витоки агресивності особистості (на матеріалах активного соціально-психологічного навчання): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. - К., 2004. - 20 с.

Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997.

- С. 374.

Імена України. Біографічний щорічник. 2001. - К.: Фенікс, 2002. - С. 655.

Хто є хто в Україні. - К.: К.І.С., 2000. - С. 566.

Галузеві стандарти вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 “Практична психологія” напряму підготовки 0101 “Педагогічна освіта”. - К.: МОН України. - 325 с.

Яценко Т. С. Теоретико-методологічний підхід до цілісного розуміння психіки у її структурних компонентах // Психологія і суспільство. - 2004. - №4. - С. 37-59.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)