ПРОГРАМА АВТОРСЬКОГО КУРСУ "ПСИХОКУЛЬТУРА ІННОВАЦІЙНИХ СОЦІОСИСТЕМ"

Анатолій Фурман, Ірина Ревасевич

Анотація


Між культурою і психологією існує тісний взаємозв’язок, тому що перша визначально організує суспільне життя людей, друга виробляє систему знань про групову поведінку та діяльність, а в підсумку робить співжиття громадян продуктивнішим і досконалішим за умов майстерного практичного використання цієї системи. Вказаний взаємозв’язок настільки органічний і безперервний, що дає підстави виділити окремий надважли-вий пласт суспільної реальності - психокультуру як певне історично зумовлене, динамічне, програмово-духовне налаштування великого чи локалізованого соціуму на той чи інший спосіб своєї життєактивності (у формах поведінки, діяльності, спілкування, вчинення), котрий забезпечує виживання, відтворення та оновлення психосоціальної ві-тальності окремих спільностей і груп, щонайперше ідей, установок, цінностей, уявлень, норм і моделей діяння людей, національної ментальності та соціє-тальної психіки загалом.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андерсон Р., Шихирев П. “Акулы” и “дельфины” (психология и этика российско-амереканского делового партнерства). - М.: Дело ЛТД, 1994. - 208 с.

Бердяев Н. А. Смысл истории. - М.: Мысль, 1990. - 175 с.

Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. -Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім.. В.Гнатюка, 2003. - 52 с.

Буян І. Основні теоретичні підходи до проблеми взаємодії людини та економіки // Психологія і суспільство. -

- №1. - С. 56-61.

Буян І. Складові взаємозалежності і взаємодії людини та економіки // Психологія і суспільство. - 2004. - №3. - С. 75-81.

Гуменюк О. Є. Психологія впливу: Монографія. -Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 310 с.

Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції: Монографія.

- Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Гуменюк О. Я-концепція у плині соціального довкілля // Психологія і суспільство. - 2004. - № 2. - С.125-143.

Донченко О. Психологія трансперсональних конст-руктів // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 44-104.

Донченко О. Теоретико-методологічні засади фрак-тальної психології // Психологія і суспільство. - 2004. - №4.

- С. 167-181.

Донченко О. А., Романенко Ю.В. Архетипи соціального життя і політика. - К.: Либідь, 2001. - 347 с.

Життя етносу: соціокультурні нариси / Б. Попов, В. Іг-натов, М. Степко та ін. - К.: Либідь, 1997. - 240 с.

Каган М. С. Философия культуры. - СПб.: ТООТК Петрополис, 1996. - 416 с.

Казмиренко В. П. Социальная психология организаций. - К.: МЗУУП, 1993. - 384 с.

Казміренко В. Соціально-психологічна регуляція діяльності організацій // Психологія і суспільство. - 2004. -№2. - С. 5-29.

Китов А. И. Психологические особенности принятия управленческих решений. - М.: Знание, 1983. - 64 с.

Козелецкий Ю. Психологическая теория решений / Пер. с пол. ГЕ. Минца и В.Н. Поруса / Под ред. Б.В. Бирюкова. - М.: Прогресс, 1979. - 504 с.

Коміссаров В. О. Соціально-культурний простір експериментальної школи / За ред. проф. Фурмана А.В. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 144 с.

Корінний М. М., Шевченко В.Ф. Короткий енциклопедичний словник з культури. - К.: Україна, 2003. - 384 с.

Мацумото Д. Психология и культура. - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 416 с.

а. Мединська Ю. Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету // Психологія і суспільство. - 2004. - №2. - С. 50-117.

Могильний А. П. Культура і особистість: Монографія.

- К.: Вища школа, 2002. - 303 с.

Модульно-розвивальна система: теорія, технологія, досвід // Рідна школа: Спецвипуск. - 1997. - №2. - 80 с.

Модульно-розвивальна система як соціокультурна організація // Психологія і суспільство: Спецвипуск. - 2002. -№3-4. - 292 с.

Новикова М. А., Калиниченко А.И. Бикультурность: язык через культуру, культура через язык // Язык и культура: Шестая международная научная конференция. - Т. 1: Философия языка и культуры. - К.: Collegium, 1998. - С. 12.

а. Оборотов Ю. Традиції та інновації у правовому розвитку // Психологія і суспільство. - 2004. - №1. - С. 15-42.

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги: Пер.

Основи, 1994. - 494 с.

Психология и работа / Д. Шульц, С. Шульц. - 8-е изд. - СПб.: Питер, 2003. - 5б0 с.

Психология. Учебник для экономических вузов / Под общ. ред. В. Н. Дружинина. - СПб.: Питер, 2000. - б72 с.

Cumrnmea Н. Є. Соціальне самоствердження старшокласників за умов системної диференціації навчання: Монографія / За ред. проф. Фурмана А.В. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - l40 с.

Cкрeбeц В. A. Экологическая психология: учебное пособие. - K.: МАУП, 1998. - 144 с.

Cорокuн П. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права й общественных отношений: Пер. англ. - СПб.: РХГИ, 2000. - 1056 с.

Cmenш В £. Kyльтyрa // Вопросы философии. - 1999.

№8. - С. 61-71.

Фромм Б. 10 заповедей бизнеса и как их нарушать. -М.: Текст, 1995. - 15б с.

Фурмaн A-В. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурмт A. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2002. - №3. - С. 105-144; 2002. - №3-4. - С. 20-58.

Фурмт A-В. Фундаментальний соціально-психологічний експеримент: Анатомія пошуку // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №3. - С. 39-56.

Фурмт A-В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. - K.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурмт A. Постання освітології, або похід за горизонт відомого // Психологія і суспільство. - 2003. - №4. - С. 7-12.

Фурмт A. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати // Психологія і суспільство. - 2001.

- №1. - С. 9-73.

Фурмт A-В., Kосmeнко В.І. Школа віри: програма дослідно-експериментальної роботи на 1994-2008 роки. - K.: Рада, 1996. - 47 с.

Швaлб Ю. Свідомість як відношення людини до світу // Психологія і суспільство. - 2004. - №4. - С. 154-166.

Швaлб Ю. Целеполагающее сознание (психологические модели и исследования). - K.: Милленниум, 2003. - С. 130-142.

Шeрeдко Ю^,4. Вербальные и невербальные составляющие культуры // Язык и культура: Шестая международная научная конференция. - Т.1. Философия языка и культуры. -K.: ^legium, 1998. - С. 142-148.

Шульгa M-О. Соціально-психологічний клімат трудового колективу. - K.: Знання, 1983. - 48 с.

Щeдровuцькuй Г. Методологічна організація системно-структурних досліджень і розробок // Психологія і суспільство. - 2004. - №2. - С. 30-49.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)