СВІДОМІСТЬ ЯК ВІДНОШЕННЯ ЛЮДИНИ ДО СВІТУ

Юрій Швалб

Анотація


Після тривалої перерви тема свідомості знову почала займати центральне місце серед найбільш гострих і обговорюваних проблем психології. Тільки за останні чотири-п’ять років була опублікована велика кількість робіт, присвячених різним аспектам проблеми свідомості. Найбільш примітним є те, що з’явилися не тільки принципово нові теоретичні і методологічні схеми аналізу й опису свідомості як загальнопсихологічного предмета [1, 2, 4, 10 та інші], а й самісні форми свідомості (екологічна, політична, професійна тощо) стали предметом спеціальних досліджень.

Однак до створення цілісної теорії свідомості ще дуже далеко. На наш погляд, проблема полягає в тому, що в більшості підходів робиться спроба “вписування” нових моделей свідомості в колишні па-радигмальні рамки загальної психології. Можливо, щоб просунутися у розв’язанні проблем свідомості, треба змінити сам формат розгляду цієї проблеми. Ми вважаємо, що для загальнопсихологічної теорії сама свідомість є граничною рамковою умовою. Іншими словами, мовиться про потребу і можливість побудови сві-домісно-центрованої психології.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гордеева О. В. Последствия методологической ориентации на марксизм при изучении сознания (на материале работ А.Н. Леонтьева) // Вопросы психологи. - 1998. - № 5. - С. 59.

Гордеева О. В. Проблема структуры сознания в трудах Л. С. Выготского // Мир психологи. - 1999. - № 1. - С. 111-118.

Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1986. - 240 с.

Зинченко В. П. Проблема внешнего и внутреннего и становление образа себя и мира как реализация сознания // Мир психологии. - 1999. - № 1. - С. 97-104.

Ламарк Ж.-Б. Философия зоологии / Пер. с фр. - Т. 1. - М.-Л., 1933. - 330 с.

Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: / В 2 т.

- К.: Форум, 2002. - Т. 1. - 319 с.; Т. 2. - 335 с.

Машбиц Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью. - К.: Вища школа, 1987. - 224 с.

Репкин В. В. Формирование учебной деятельности в младшем школьном возрасте // Вестн. Харьк. ун-та, 1978. -№ 171, серия Психология. - Вып. 11. - С. 40-49.

Рубинштейн С. Л. Человек и мир // Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973. - С. 255-385.

Улыбина Е. В. Психология обыденного сознания. - М.: Смысл, 2001. - 263 с.

Швалб Ю. М. Психологические модели целеполага-ния. - К.: Стилос, 1997. - 240 с.

Щедровицкий Г. П. Об исходных принципах анализа проблемы обучения и развития в рамках теории деятельности // Избр. труды. - М.: Шк. Культ. Полит., 1995. - С. 197-227.

Эльконин Д. Б. Психологические вопросы формирования учебной деятельности в младшем школьном возрасте // Вопросы психологии обучения и воспитания. - К.: Рад. школа, 1961. - С. 12-14.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)