ПРОБЛЕМА АРТЕФАКТУ В СОЦІОЛОГІЇ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ФОРМАТ АНАЛІЗУ

Юрій Яковенко

Анотація


Метою наукової діяльності є адекватне та всебічне пізнання об’єкта, що вирізнений кожною науковою дисципліною. Соціологія на шляху до вказаної мети вже пройшла з другої половини ХІХ століття досить складну еволюцію. Процес інституціоналізації соціології, як і багатьох інших наук, знаходився під значним впливом сукупності положень, які одержали назву природничо-наукової парадигми. Остання зробила істотний внесок у розвиток людської цивілізації, а відтак і науки. Воднораз вона вплинула на розвиток методів соціології та її методологічних засад. їх удосконалення відбулося шляхом асиміляції досягнень, в основному у форматі позитивізму і неопозитивізму, під впливом яких склалася система спеціальних процедур, стандартів, які й утворили канон сучасної соціологічної технології одержання емпіричних даних.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Яковенко Ю.И., Паниотто В.И. Почтовый опрос в социологическом исследовании. - К.: Наукова думка, 1988.

- 140 с.

КаныгинЮМ., ЯковенкоЮ.И. Введение в социальную когнитологию. - К.: Наукова думка, 1992. - 170 с.

Чачко А.С., Яковенко Ю.И. Образ мира и коммуникация. - К., 1994. - 260 с. Рукопис депоновано в ДНТБ України, № 709 - Ук 94. 18.04.94.

Яковенко Ю.И. Артефакт в социологии. - К., 1995. -470 с. Рукопис депоновано в ДНТБ України, № 2093 - Ук 95. 19.09.95.

Яковенко Ю.И. Организационные и методические вопросы проведения повторного социологического исследования //Межгенерационная трудовая мобильность. - К.: Наукова думка, 1988. - С. 59-87.

Черненко И.В., Яковенко Ю.И. Синергетический подход // Опыт моделирования социальных процессов. - К.: Наукова думка, 1989. - С. 165-181.

Яковенко Ю.И. Методика подготовки и проведения социологического исследования методом почтового опроса.

- М., 1983. - 36 с. Рукопис депоновано в ІНІСН АН СРСР 04.05.83 № 12878.

Наумов В.Л., Яковенко С.И. Концепция социологического обеспечения правовой деятельности в области государственного управления. - К., 1995. - 33 с. Рукопис депоновано в ДНТБ України 20.01.95 № 154 - Ук 95.

Зелінський Є.А., Яковенко Ю.І. У чому полягає ког-нітивна особливість соціологічного репортажу // Філос. і со-ціол. думка. - 1994. - №7-8. - С. 211-225.

Яковенко Ю.И., Забелин СП. Социологическое источниковедение // Укр. обозреватель. - 1995. - №4-5. - С. 6.

Канигін ЮМ., Яковенко С.І. З позицій колективного розуму // Вісник АН УРСР - 1989. - №8. - С. 31-35.

Наумов В.Л., Яковенко Ю.И. Социологические исследования в области государственного управления в условиях экономической реформы // Юрид. вестник Одесс. ун-та. - 1995.

Яковенко Ю.І. Проблема артефакту в соціології. Дис... наукового ступеня доктора соціол. наук за спеціальністю 22.00.01 - теорія та історія соціології. Ін-т соціології НАН України. - Київ, 1996. - 446 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)