ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЦІННІСНО-ПОТРЕБОВОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Тетяна Комар

Анотація


У зв’язку з відсутністю тенденцій до зниження інвалідності в Україні та необхідністю соціальної підтримки молоді з обмеженими можливостями проведено порівняльне вивчення особливостей розвитку цін-нісно-потребової сфери студентів-інва-лідів і студентів у нормі, а також подані результати експерименту, проведеного в тренінговому гуртку “Довіра” на базі кафедри психології Вінницької філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” (ВФВМРоЛ “Україна”). Отримані кількісні дані та їх інтерпретація допоможуть психологам, соціальним працівникам, викладачам вищих закладів освіти (ВЗО) відшукати оптимальний варіант індивідуального та диференційованого підходу до навчання і виховання студентів з обмеженими фізичними можливостями.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гуманистическая и трансперсональная психология: Хрестоматия / Сост. К.В. Сель-ченок. - Мн.: Харвест, М.:АСТ, 2000. - 580 с.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. -СПб: Питер, 2000. - 312 с.

Леонтьев Д.А. Психология смысла: Природа, структура и динамика смысловой реальностью. - М., Мысль, 1999. - 440 с.

Леонтьев Д.А. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология ценностной регуляции деятельности / / Вестник МГУ. -Сер.14. Психология. -1996. - №4. - С. 15-23.

Маслоу А. Самоактуализация // Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пу-зырея. - М.:Изд-во Моск. Ун-та, 1982.

Майорова С. Ф. Развитие ценностных ориентацией в процессе самореализации

личности // Динамика ценностных ориентацией в системе социалистического образа жизни: Межвуз. сб. науч. работ. - Л.: ЛГПИ, 1980.

Психология личности. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, A.A. Пузырея. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 416 с.

Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность. Теории, эксперименты, упражнения. - СПб.: Праймс-Еврознак, 2001. - 375 с.

Фанталова Е.Б. Об одном методическом подходе к исследованию мотивации и внутренних конфликтов / / Психологический журнал. - 1992. - Т.13, №1. - С. 54-63.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)