ЕГОЇЗМ ЯК ПЕРШОПРИЧИНА ЛЮДСЬКИХ УЧИНКІВ

Оксана Коваль

Анотація


Теоретично обґрунтовуються та порівнюються явища егоїзму та особистого інтересу; аналізуються основні напрямки дослідження цих явищ у контексті різних підходів до розв’язання даної проблеми (позитивного, негативного, нейтрального); використовується поняття амбівалентності для опису суперечливих психологічних феноменів (передусім егоїзму — альтруїзму, апатії — інтересу); вказує на “егоїстичний тиск” соцієтальної психіки як інтегральної властивості соціуму на психіку індивіда.


Ключові слова


альтруїзм; амбівалентність; архетип; безкорисність; гуманізм; егоїзм; егоцентризм; економічна людина; любов до інших; любов до себе; нарцисизм; особистий інтерес; психофрактал; розумний егоїзм; своє-корисний інтерес; себелюбство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аникин A.B. Юность науки: жизнь и идеи мыслителей - экономистов до Маркса. -4-е изд. - М.: Политиздат, 1985. - 367 с.

Вишневський О. Сучасне українське виховання. - Львів, 1996. - 160 с.

Донченко О. Психологія трансперсо-нальних конструктів // Психологія і суспільство. - 2001.- №3 - С. 44-104.

Етика: Навчальний посібник /В.В. Лозовой, М. І. Панов, О. А. Стасевська.— K.: Юрінком - Інтер, 2002. — 224 с.

Зелінська Т. Амбівалентність особистості як психологічний феномен // Психологія і суспільство. - 2001.- №3 - С. 23-32.

Ницше Ф. Так говорил Заратустра. -М.: Мысль, 1990.—829с.

Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - 2-е изд. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.

Разум сердца : Мир нравственности в высказываниях и афоризмах / Сост.: Назаров В.Н., Сидоров Г.П. - М.: Политиздат, 1989. - 605 с.

Романенко Ю. Психофрактали як мета-програми функціонування та розвитку со-

ціальних спільнот // Психологія і суспільство. - 2003. — №1 - С. 13-33.

Роменець В.П., Маноха І.П. Історія психології XX століття. — К.: Либідь, 1998. — 988 с.

Слотердайк П. Критика цинічного розуму. — К.: ВК ТОВ „Тандем”, 2002. — 538 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Ось-89, 1997 - 256 с.

Феномен нації: основи життєдіяльності / За ред. Попова Б.П. - К.: Знання, 1998. -264 с.

Філософія: Курс лекцій / Сілаєва Т.О., - Тернопіль: Астон, 2000. - 160 с.

Фромм Э. Человек для себя. — М.: Коллегиум, 1992. - 253 с.

Фромм Э. Искусство любить. - М.: Педагогика, 1990. - 160 с.

Фурман А. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. — 132 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)