ПІЗНАВАЛЬНО-СУБ’ЄКТНИЙ ВПЛИВ У СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Оксана Гуменюк

Анотація


Аналітичним шляхом визначені та охарактеризовані складові пізнавально-суб’єктного впливу, що спричинюють як опосередковане конкретно-ситуативне діяння за параметрами, властивостями, принципом, перебігом, так і безпосереднє (механізм комунікативного кодування-декодування, інноваційні програмово-методичні засоби, метод раціонального переконання), що передбачають перетворення учнів на групових та індивідуальних суб’єктів освітньої поведінки і функціонують у соціально-культурно-психологічному просто-рі-часі модульно-розвивальної системи.


Ключові слова


освіта як соціокультурна організація; організаційний клімат; соціально-культурно-психологічний простір-час; модульно-розвивальне навчання; пізнавально-суб’єктний вплив; потреба - установка - поведінка; навчальна група

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Абульханова-Славская К.А. Категория субъекта в современной психологии // Сучасна психологія в ціннісному вимірі: Матеріали Третіх Костюківських читань (20— 22 грудня 1994 р.). - В. 2-х т. - Т. 1. - К., 1994. - С. 4-10.

Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2 т. - М.: Педагогика, 1980. - Т. 1. - 268 с.

Брушлинский А.В. Проблема субъекта в психологической науке // Психол. журнал. - 1991. - Т. 12, №6. - С. 3-11.

Гуменюк О. Психологічний оргвплив у структурі модульно-розвивальних взаємин // Психологія і суспільство. - 2002. - №3-

- С. 59-82.

Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. - СПб.: Питер, 2000. - 448 с.

Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. - К.: МЗУУП, 1993. - 384 с.

Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості. - К.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1998. - 216 с.

Крысько В.Г. Социальная психология. - М.: Владос-Пресс, 2001. - 208 с.

Модульно-розвивальна система як соціокультурна організація // Психологія і суспільство : Спецвипуск. - 2002. - №3-4. - 292 с.

М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2000. - 479 с.

Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. - 2-е изд. - М.: Педагогика-Пресс, 1997. - 440 с.

Психологія: Підручник / Ю.Л. Тро-фімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова. - К.: Либідь, 1999. - 558 с.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973. - 424 с.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. - М.: Школа-пресс, 1995. - 384 с.

ТатенкоВ.А. Психология в субъектном измерении. - К.: Просвіта, 1996. - 404 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. -К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Цуканов Б.И. Время в психике человека. - Одесса: Астропринт, 2000. - 220 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)