Психологічна діагностика міжособистісної взаємодії засобами соціометричного опитування

Андрій Несторович Гірняк

Анотація


У статті досліджено один із найскладніших для пізнання психологічних феноменів, а саме внутрішньогрупові стосунки у системах “студент – студент”, “студент – мікрогрупа”, “студент – група”, “мікрогрупа – мікрогрупа”, “мікрогрупа – група” та ін. Автором запропоновано низку удосконалень процедури проведення соціометричного опитування. Зокрема обґрунтована доцільність одночасного застосування декількох соціометричних критеріїв, що дають змогу виявити симпатію/антипатію, зумовлену когнітивною та емоційною складовою. Адже відомо, що одна і та ж особа у своїй соціальній групі може бути соціометричним лідером за одним критерієм і водночас аутсайдером – за іншим. Також на основі узагальнення результатів емпіричного обстеження 52 студентських академічних груп у трьох ЗВО України та теоретичного обґрунтування доцільності і можливості об’єктивного розмежування етапів розвитку малої соціальної групи на матеріалі кількісних показників запропоновано використовувати у ролі критерію такого розмежування кількісні параметри індексу експансивності взаємодії членів групи: дифузна група (0 – 0,16), асоціація (0,17 – 0,20), кооперація (0,21 – 0,30), автономія (0,31 – 0,36), колектив (0,37 – 1,0).  Водночас у статті висвітлено низку виявлених у ході дослідження психологічних закономірностей, пов’язаних із виникненням і перебігом процесу міжособистісного контактування у студентських академічних групах. Особлива увага дослідника приділена динаміці внутрішньогрупових взаємин студентів на різних курсах навчання, балансу раціонально-логічних та образно-емоційних спричинень позитивного мікроклімату малих соціальних груп, а також нормальній та аномальній лініям їх розвитку. Зазначені закономірності і тенденції збагачують предметне поле кількох дисциплінарних гілок психології, а саме педагогічної, вікової, соціальної.


Ключові слова


соціометрія; міжособистісна взаємодія; мала група; колектив; індекс згуртованості; індекс експансивності; соціальна дистанція; інтеграція; симпатія/антипатія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бєлікова Ю. В. Можливості соціометрії у вивченні групових емоцій. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер.: Соціологія. 2011. Т. 156, Вип. 144. С. 6-9.

Золотовицкий Р. А. Социометрия Я. Л. Морено: мера общения. СОЦИС: социологические исследования. 2002. №4. С. 103-113.

Морено Я. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе : пер. с англ. А. Боковикова. Москва : Академический проект, 2001. 384 с.

Мухатдинова О. Р. Построение и анализ социограмм на основе нечеткой логики. Социология: методология, методы, математическое моделирование (4М). 2000. № 12. C. 154-172.

Солнышков А. Ю. Алгоритм социометрической диагностики для формальных групп значительной численности. Социологические исследования. 2011. № 10. С. 56-68.

У світі психології : загальна психологія. URL: https://alyona-psicholog.jimdo.com/загальна-психологія/загальна-психологія/ (дата звернення: 15.11.2019).

Фурман А.В. Обґрунтування системи базових концептів психологічної діагностики. Психологія і суспільство. 2007. №4. С. 39-55.

Фурман А.В., Дубно А.В. Психодіагностична компетентність соціального працівника : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 102 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/pis2019.03.138

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)