Методологічне обґрунтування предметного поля теоретичної психології

Анатолій Васильович Фурман

Анотація


У методологічному дослідженні аргументована авторська позиція розширеного витлумачення предметного поля теоретичної психології, що зреалізовує принципи, закономірності і нормативи циклічно-вчинкового підходу та розглядає її як самобутню сферу рефлексивної миследіяльності метатеоретичного виміру інтелектуального опрацювання. У  цьому епістемному контексті наведено докази істотних ознак-відмінностей в упредметненнях загальної і теоретичної психологій, розкрито змістово-нормативні особливості зняття і конфігурування як логіко-методологічних процедур саморефлексії психологічної науки, виявлено як переваги й здобутки, так і прогріхи та вади методологічних концепцій визначення предмета теоретичної психології, обґрунтовано базові теоретичні дисципліни сучасної психології і вказано на особливе положення канонічної психології В.А. Роменця, яка діалектично поєднує базові, символізуючи універсальне філософсько-психологічне знання, а також на винятково важливе місце (у призначенні – саморефлексія, у методологемному позиціюванні – метатеоретизування) серед них теоретичної психології. Зокрема окреслено чотири головних складники упредметнення канонічної психології: як філософсько-психологічний напрям розвитку сучасного людинознавства, як науково-світоглядний “перехід від ХХ до ХХІ століття у психологічному думанні”, як метасистема фундаментальних психологічних знань і як головна течія розвитку теоретичної психології інтелектуальними і семантичними засобами її саморефлексії. Саме канонічна психологія, зосереджуючись на вивченні та конструюванні взірцевих феноменів і подій людського життя, набуває культурної вагомості як своєрідна світоглядна постава чи метапозиція бачення та осягнення психічного, тому як надскладна метатеоретична конструкція охоплює “всі визначні теорії, які виникли в історико-психологічному дискурсі”, надаючи їм справжнього, засвідченого вчинковою подієвістю, смислу пізнання, має поліаспектний предмет, що цілокупно входить у предметне поле теоретичної психології.  Доведено, що ефективність метатеоретичної миследіяльності щонайперше залежить від фахово компетентного методологування й у його форматі – від досконалої вторинної рефлексії (тобто саморефлексії) ґрунтовних теоретичних напрацювань (напрями, системи та інші знаннєві організованості) сучасної психології. У результаті здійснення саме такої свідомісної роботи-діяльності обґрунтовано чотири головних вектори розвитку і збагачення предмета теоретичної психології: а) ситуаційний вимір характеризує професійне здійснення (за цілями, принципами, нормами, формами, узмістовленнями тощо) психологічного пізнання як досконалої практики мислевчинення; б) мотиваційний – висвітлює ключові й новоосмислені проблеми культурно-історичного розвитку психології (психофізична, психофізіологічна, психосоціальна і психогностична, з одного боку, й психоінформаційна, психокультурна, психосемантична та психодуховна – з іншого), в) дійовий вимір оприявнюють пояснювальні принципи, методологічні підходи і метапідходи, некласичні й постнекласичні пошукові стратегії належного виконання психологічних досліджень як теоретичного, так і емпіричного спрямування, г) післядійовий вимір – це вивчення і створення повноцінного категорійного ладу психологічної науки. 


Ключові слова


теоретична психологія; загальна психологія; предметне поле; циклічно-вчинковий підхід; методологема; рефлексивне методологування; світ теоретичної психології; логіко-методологічна процедура; модель-конфігуратор; методологічна концепція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Академік В.А. Роменець: творчість і праці: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. Л.О. Шатирко. Київ: Либідь. 2016.272 с.

Балин В.Д. Введение в теоретическую психологию: монография. Санкт-Петербург: Изд-во С-Петереб. гос. ун-та, 2012. 201 с.

Вітакультурна методологія. До 25-річчя наукової школи професора А.В. Фурмана: колективна монографія. Тернопіль: ТНЕУ. 2019. 980 с.

Георгій Петрович Щедровицький / под. ред. П.Г. Щедровицького, В.Л. Даниловой. Москва: РОССПЕН, 2010. 600 с.

Гусельцева М. С. Методологічна оптика як інструмент пізнання. Психологія і суспільство. 2017. №4. С. 39-55. DOI: https://doi.org/10.35774/pis2017.04.039

Гусельцева М.С. Эволюция психологического знания в смене типов рациональности (историко-методологическое исследование): монография. Москва: Акрополь, 2013. 367 с.

Зинченко В.П. Теоретический мир психологии. Вопросы психологии. 2003. №5. С.3-17.

Карпенко З.С. Аксіологічна психологіїя особистості: монографія. 2-е вид., переробл., доповн. Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2015. 720 с.

Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості: монографія. Київ: ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1998. 216 с.

Карпенко З.С. Предмет і метод аксіопсихології особистості. Психологія і суспільство. 2008. №1. С. 36-62.

Крисоватий А.І. Наукова школа – це не лише нові теорії і факти, а й більш ефективні методологічні підходи. Методологія і психологія гуманітарного пізнання. До 25-річчя наукової школи професора А.В. Фурмана: колективна монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. С. 3-5.

Методологія і психологія гуманітарного пізнання: колективна монографія. До 25-річчя наукової школи професора А.В. Фурмана. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 998 с.

М’ясоїд П.А. Курс загальної психології: підручник: у 2 т. Київ: Алетра, 2011. Т1. 496 с.; 2013. Т2. 758 с.

М’ясоїд П.А. Психологічне пізнання: історія, логіка, психологія. Київ: Либідь, 2016. 560 с.

Основи психології: підручник / за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. Вид. 6-те, стереотип. Київ: Либідь, 2006. 632 с.

Петровський А.В. Ярошевський М.Г. Теоретическая психология: уч. пос. Москва: Изд. центр “Академия”, 2001. 496 с.

Психологія вчинку: шляхами творчості В.А. Роменця: зб. ст./ упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. Київ: Либідь, 2012. 296 с.

Роменець В.А. Історія психології ХІХ – початку ХХ століття: навч. посіб. Київ: Либідь, 2007. 832 с.

Роменець В.А., Маноха П.І. Історія психології ХХ століття: навч. посіб. 3-є вид. Київ: Либідь. 2017. 1056 с.

Роменець В.А. Постання канонічної психології. Основи психології: підручник / заг. ред. О.В. Киричук, А.В. Роменця Київ: Либідь, 1995. С. 605-621.

Роменець В.А. Предмет і принципи історико-психологічного дослідження. Психологія і суспільство. 2013. №2. С. 6-27.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер, 2000. 712 с.

Ткаченко О.М. Принципи, категорії і методологічні проблеми психології. Психологія і суспільство. 2009. № 1. С. 45-133.

Фурман А. А. Психологія смисложиттєвого розвитку особистості: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 508 с.

Фурман А. В. Вступ до теорії освітньої діяльності: курс лекцій. Вид. 2-е. Тернопіль, 2014. 84 с.

Фурман А.В. Ґенеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива. Психологія і суспільство. 2013. №4. С.18-36.

Фурман А.В., Гірняк А.Н., Гірняк Г.С. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2012. 328 с.

Фурман А.В., Гірняк А.Н. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2009. 312 с.

Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 378 с.

Фурман А.В. Метатеоретична мозаїка життя свідомості. Психологія і суспільство. 2018. №3-4. С. 13-50. DOI: https://doi.org/10.35774/pis2018.03.013

Фурман А.В. Метатеоретичні концепти пізнання свідомості. Психологія особистості. 2018. №1(9). С. 5-11. DOI: https://doi.org/10.15330/ps.9.1.5-11

Фурман А.В. Метатеоретична реконструкція предметного поля канонічної психології. Психологія особистості. 2019. №1(10). С. 5-17. DOI: https://doi.org/10.15330/ps.10.1.5-17

Фурман А.В. Методологічна схема відновлення предметного поля канонічної психології. Вітакультурний млин. 2019. Модуль 21. С. 4-27.

Фурман А.В. Методологічна оптика циклічно-вчинкової організації теорії як системи організації раціонального знання. Вітакультурний млин. 2017. Модуль 19. С. 4-15.

Фурман А.В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології: монографія. Київ: Інс-тут соц. і політ. психології НАПН України; Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 100 с.

Фурман А.В. Методологія як сфера науки, миследіяльності, методологування. Методологія і психологія гуманітарного пізнання. До 25-річчя наукової школи професора А.В. Фурмана: колективна монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. С. 6-235.

Фурман А. В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії. Психологія і суспільство. 2013. №3. 72-85.

Фурман А. В. Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза. Психологія і суспільство. 2005. №2. С. 29-75.

Фурман А.В., Шандрук С.К. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 272 с.

Фурман А. В., Шандрук С. К. Соціема як евристичний концепт загальної соціологічної теорії. Психологія і суспільство. 2013. №1. С. 57-74.

Фурман А. В., Шандрук С. К. Сутність гри як учинення: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 120 с.

Фурман (Гуменюк) О. Є. Методологія пізнання освітнього вчинку в контексті інноваційно-психологічного клімату. Психологія і суспільство. 2012. №1. С. 47-81.

Фурман (Гуменюк) О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу: монографія. Ялта-Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. 340 с.

Фурман О.Є. Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук: спец. 19.00.07 – “Педагогічна та вікова психологія”. Одеса, 2015. 37 с.

Фурман О.Є. Я-концепція як предмет багатоаспектного теоретизування. Психологія і суспільство. 2018. №1-2. С. 38-67. DOI: https://doi.org/10.35774/pis2018.1.38

Щедровицкий Г.П. Избранные труды / ред.-сост. А.А. Пископпель, Л.П. Щедровицкий. Москва: Шк. культ. политики, 1995. 760 с.

Щедровицкий Г.П. Путеводитель по методологии Организации, Руководства и Управления: хрестоматия. Москва: Дело, 2003. 160 с.

Щедровицький Г.П. Синтез знань: проблеми і методи. Психологія і суспільство. 2015. №2. С. 61-83.

Щедровицький Г.П. Схема миследіяльності – системно-структурна будова, значення і зміст. Психологія і суспільство.2005. №4. С. 29-39.

Hayek F. A. The Sensory Order and Othen Writings the Foundations of Theoretical Psychology. Universiti of Chicago Press, 2017. 432 p. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315734873

Teo T. Outline of Theoretical Psychology (Critical Investigations). McMillan, 2018. 316 p.
DOI: https://doi.org/10.35774/pis2019.03.005

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)