Історія журналу

 


"ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО"
Український теоретико-методологічний соцігуманітарний часопис (наукове періодичне видання)

Входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі психології*

Категорія "В" 

Лауреат Загальнонаціональної громадської акції "Флагмани освіти і науки України” (2011)

 
Виходить з 2000 року чотири рази на рік

 
Загальний тираж у 2018 році 1800 примірників

 

ISSN 2523-4099 (Online), ISSN 1810-2131 (Print)

 

Видання з 2012 року індексується наукометричною системою Google Академія.

Видання з 2017 року індексується у ICV Індекс Копернікус, Польща (ICI Journal Master List).

Статті розміщені на сервері ТНЕУ: pis.tneu.edu.ua та базі НБУ імені Вернадського.

Входить в базу "Бібліометрика української науки" СІАЗ НЮБ ФПУ

Засновник та видавець: Тернопільський національний економічний університет
Співвидавці: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка