Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Психологія і суспільство?
Увійдіть на сайт

 

Керівництва для авторів

Наукова стаття має структурно містити підрозділи, що виділяються напівжирним шрифтом як підзаголовки:
1. Постановка суспільної проблеми.
2. Мета (цілі і завдання) дослідження.
3. Авторська концепція, або авторська ідея.
4. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
5. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
6. Виклад основного матеріалу дослідження й отриманих наукових результатів.
7. Висновки і перспективи подальших розвідок.
8. Література (оформлена згідно з чинними вимогами), а також транслітерація літератури латинськими літерами (references).
9. Дві анотації (українською (не менше 2 тисяч знаків),
англійською (не менше 2 тисяч знаківмовами), що відображають сутнісний зміст статті. 
10. Ключові слова, подані трьома мовами до анотацій (не менше шести).

11. Код УДК.
12. Обов’язковою є реєстрація автора в базах ORСID та ResearcherId.


Редакція приймає до портфелю наукові статті і брошури набрані у текстовому редакторі Word (формати doc, rtf), кеглем 14 пт шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервали та один роздрукований примірник тексту. Автор несе персональну відповідальність за правильність і достовірність пропонованого наукового матеріалу. Водночас редакція зберігає за собою право наукового та літературного редагування. Рукописи осіб без ступеня та кандидатів наук рецензуються двома рецензентами (докторами наук) і можуть повертатися на доопрацювання. Питання про час та дату публікації статті вирішує головний редактор видання.

Автор вказує своє ПІБ, поштову та електронну адреси, службовий і домашній телефони, посаду, науковий ступінь, вчене звання, короткі біографічні відомості про себе, в т. ч. індивідуальні авторські коди ORCID, ResearcherID та ін. Для потенційних авторів річна передплата на журнал обов’язкова (необхідно надіслати скан або фото бланку передплати). До редакції надсилається один примірник тексту, в т.ч. таблиці, схеми, рисунки на окремих сторінках, електронний варіант обов’язково дублюється електронним листом. Стаття (брошура) нумерується без пропусків і буквених позначень.

Приймаються публікації українською, англійською мовами.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом.
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.